ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
PDF

Ключові слова

ідентичність
криза ідентичності
гендерна ідентифікація
емоційна спрямованість
підлітковий вік

Як цитувати

Мельничук, М., & Рева, М. (2022). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Молодий вчений, 4 (104), 61-64. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-14

Анотація

У статті надається характеристика проблеми ідентичності у психології, специфіки підліткового віку та ознак внутрішньоособистісної кризи у молоді, особливостей підліткової ідентичності та її емоційно-регуляційного аспекту. Охарактеризовано основні принципи та вимоги до проведення емпіричного дослідження у психології, а також подано опис методичних основ та психодіагностичних методик, використаних для дослідження особливостей емоційно-регуляційного аспекту кризи ідентичності підлітків. Обгрунтовано вибір емпіричної бази дослідження. Також наводиться опис результатів проведеного емпіричного дослідження особливостей кризи ідентичності у підлітковому віці, їх рольових позицій у міжособистісній взаємодії, особливостей емоційної направленості та рис, які забезпечують регуляцію поведінки, специфіки гендерної ідентичності. Проаналізовано, що сучасним підліткам переважно властива недиференційована ідентичність. При цьому підлітки, які характеризуються вираженими ознаками кризи ідентичності та інфантилізму, як правило агресивні, конфліктні, ригідні, відчувають фрустрацію та переважання гедоністичних і комунікативних емоцій. Їм властива недиференційованість гендерних ролей. Натомість, молодь, якій властиві ознаки дорослості та подолання кризи ідентичності, характеризується гуманною поведінкою, впевненістю у собі, праксичним направленням емоцій та вираженою гендерною ідентифікацією.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-14
PDF

Посилання

Березовська Л.І. Самовиховання та саморегуляція особистості: навчальний посібник. Київ : Слово, 2011. 168 с.

Заброцький М.М. Основи вікової психології: навчальний посібник. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2006. 112 с.

Ічанська О.М. Становлення особистісної ідентичності в ранньому юнацькому віці : дис... канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2002. 230 с.

Краєва О.А. Самість підлітка в контексті подолання кризи його ідентичності. Вісник НТУ КПІ. Серія Філософія. Психологія. Педагогіка. 2010. Випуск 1. С. 11–124.

Мельничук М.М. Статеві відмінності агресивної поведінки дітей підліткового віку. Молодий вчений. 2021. № 4 (92) квітень. С. 87–73.

Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2009. 464 с.

Berezovs’ka L.I. (2011) Samovykhovannya ta samorehulyatsiya osobystosti [Self-education and self-regulation of personality]. Kyiv: Slovo. (in Ukrainian)

Zabrots’kyy M.M. (2006) Osnovy vikovoyi psykholohiyi [Basics of age psychology]. Ternopil: Navchalna knyha-Bohdan. (in Ukrainian)

Ichanskaya O.M. (2002) Stanovlennya osobystisnoyi identychnosti v rann’omu yunats’komu vitsi [Formation of personal identity in early adolescence] (PhD Thesis) Kyiv: National Pedagogical University of M.P. Dragomanov. (in Ukrainian)

Kraeva O.A. (2010) Samist’ pidlitka v konteksti podolannya kryzy yoho identychnosti [The adolescent's self in the context of overcoming the crisis of his identity]. Visnyk NTU KPI, vol. 1, pp. 11–124.

Melnichuk M.M. (2021) Statevi vidminnosti ahresyvnoyi povedinky ditey pidlitkovoho viku [Gender differences in aggressive behavior of adolescents]. Molodyy vchenyy, no. 4 (92), pp. 87–73.

Morgun V.F. (2009) Osnovy psykholohichnoyi diahnostyky [Fundamentals of psychological diagnosis]. Kyiv: Slovo. (in Ukrainian)