ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ХОРЕОГРАФИ – ПРЕДСТАВНИКИ ТАНЦЮ-МОДЕРН УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

танець-модерн
хореограф
балетмейстер
балетні вистави
мистецтвознавчий аналіз

Як цитувати

Драч, Т., & Погребняк, М. (2022). ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ХОРЕОГРАФИ – ПРЕДСТАВНИКИ ТАНЦЮ-МОДЕРН УКРАЇНИ. Молодий вчений, 4 (104), 47-50. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-11

Анотація

У статті піднімається питання розвитку танцю-модерн в Україні, а саме аналізується творчість хореографів танцю-модерн, котрі у своїй творчості звертаються до стилістики модерну та роблять вистави та постановки в цьому напрямку. Метою статті є мистецтвознавчій аналіз творчості хореографів, а також дослідження їх найбільш популярних робіт. Завдяки проведеному дослідження ми зуміли охарактеризувати балетні вистави, танцювальні постановки хореографів на наявність в їхніх роботах структурних елементів танцю-модерн. В даній статті ми розглядаємо творчість як відомих вже хореографів танцю-модерн України, так і ще творчість тих маловідомих балетмейстерів та митців, котрі вдало поєднують стиль-модерн у сучасних постановках. Наше дослідження допомагає вивчити детальніше їх творчій шлях та проаналізувати їхні постановки.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-11
PDF

Посилання

Пастух В.В. Модерні хореографічні напрямки в Галичині (20-30-і роки XX ст.) Київ : Знання, 1999. 42 с.

Плахотнюк О.А. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О.А. Плахотнюка. Львів : СПОЛОМ, 2020. 316 с.

Погребняк М.М. Нові напрями театрального танцю ХХ – поч. ХХІ ст.: історико-культурні передумови, крос-культурні зв’язки, стильова типологія : монографія. Полтава : ПП Астрая, 2021. 327 с.

Погребняк М.М. Танець «модерн» в Україні XX століття. Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій : всеукр. наук.-практ. конференція, 21-22 грудня 2006 р. : тези допов. Київ, 2007. № 4.1. С. 99–103.

Станішевський Ю. Балетний театр України. Київ : Культура, 2003. 566 с.

Чілікіна Н.О. Тілесні практики в сучасній хореографічній культурі [Текст] : автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 26.00. 01, Харків. держ. акад. культури. Харків, 2014. 20 с.

Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії: Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види [Текст] : монографія. Київ. міжнародний ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру, Каф. театр. мистец. Київ : КиМУ, 2010. 208 с.

Балет «Життя». URL: https:/www.zhyttya.com (дата звернення: 10.04.2022)

Pastukh V.V. (1999) Moderni choreographichni napryamky Galychiny (20-30-ti roky XX stolittya) [Modern choreographic trends in Galicia (20-30s of the XX century)]. Kyiv: Knowledge, 42 p. (in Ukrainian)

Plakhotniuk O.A. (2020) Ukrayinske choreographichne mystectvo v konteksti svitovoyi hudozhnjoyi cultury (suchasniy polizhanroviy diskurs) [Ukrainian choreographic art in the context of world art culture (modern polygenre discourse)]. Lviv: SPOLOM, 316 p. (in Ukrainian)

Pogrebnyak M.M. (2021) Novi napryamky teatralnogo tancyu XX – pochatku XXI stolittya: istoryko-kulturni peredumovy, cros-kulturni zvjyazky, stylyova typologiya [New directions of theatrical dance XX – beg. XXI century: historical and cultural preconditions, cross-cultural ties, stylistic typology]. Poltava: PP Astraya, 327 p.

Pogrebnyak M.M. (2006) Tanec modern v Ukrayini XX stolittya [Dance "modern" in Ukraine of the XX century]. Ukrainian culture in the context of modern scientific research and practical realities: All-Ukrainian scientific-practical Conference, December 21-22, 2006: abstracts. Kyiv, P. 1. Pp. 99–103. (in Ukrainian)

Stanishevsky Yu. (2003) Baletniy teatr Ukrayiny [Ballet Theater of Ukraine]. Kyiv: Culture, 566 p. (in Ukrainian)

Chilikina N.O. (2014) Tilesni praktiky v suchasniy horeographichniy kulturi [Body practices in modern choreographic culture] [Text]: author's ref. dis. Cand. art history: 26.00. 01, Kharkiv. state acad. of Culture. Kharkiv, 20 p. (in Ukrainian)

Sharikov D.I. (2010) Teoriya, istoriya ta praktyka v suchasniy horeographiyi: genesis ta clasiphicacia suchasnoyi horeographiyi – napryamky, styli, vydy [Theory, history and practice of modern choreography: Genesis and classification of modern choreography – directions, styles, types]. Kyiv. International University, Institute of Television, Film and Theater, Dept. theater. artist. Kyiv: Kyiv National Medical University, 208 p. (in Ukrainian)

Ballet "ZHYTTYA". URL: https://www.zhyttya.com (Access date: 10.04.2022) (in Ukrainian)