ЩОДО МЕТОДИКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

інноваційно-технологічні системи
навчальний процес
комунікативні навички
вдосконалення
іноземна мова
майбутні поліцейські

Як цитувати

Шманатова, А., & Лукомська, А. (2022). ЩОДО МЕТОДИКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 4 (104), 39-42. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-9

Анотація

У статті висвітлено основні теоретичні підходи до методики навчання іноземної мови у навчальному процесі. Наголошується на тому, що системі підготовки працівників правоохоронних органів необхідно підійти до даного питання більш глибоко та спрямувати бажання майбутніх поліцейських на сумлінне вивчення не тільки української, але й іноземної мови. Аналіз оволодіння основами інформаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах показав, що рівень знань і практичних навичок здобувачів вищої освіти, їх самостійна готовність до подальшої самоосвіти значною мірою не відповідає вимогам сьогодення. Автори приходять до висновку, що впровадження інноваційно-технологічних систем в навчальний процес для покращення комунікативних навичок та вмінь володіння іноземною мовою майбутніх поліцейських сприятиме рівню їх професійної кваліфікованості.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-9
PDF

Посилання

Про Національну поліцію: Закон України від 1 липня 2015 р. № 580-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Горська М.О. Особливості професійного навчання поліцейських у сучасних умовах. Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20 травня 2016 р.). Харків, 2016. С. 116–120.

Pielmus C.G. Innovation in teaching English for law enforcement: a technology-integrated approach. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION: International Scientific Conference. Vol. III (New York, May 25th-26th, 2018). V New York, 2018. P. 566–579.

Бочевар А.Г. Застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у вищій юридичній школі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2017. Вип. 147 (2). С. 272–275.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р №254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: 36 наук. Праць / за ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука. Інститут засобів навчання ФПН України. Київ : Атіка, 2004. 240 с.

Князян М. Структура інформаційно-технологічної компетентності та методичні аспекти її формування у майбутніх перекладачів. Наукові Записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. 2009. Випуск 81(2). С. 337–340.

Скалій Л.І. Поняття професійної компетенції вчителя іноземних мов у застосуванні сучасних інформаційних технологій. Гуманізація навчально виховного процесу: збірник наукових праць. Слов’янськ : СДПУ, 2003. С. 293–296.

Pro Natsionalny politsiyu (2015). [About the National Police]. Zakon Ukraini vid 1 lupnya 2015. № 580-VIII. Verhovna Rada Ukraini. V. 40–41. St. 40–41. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Gorska M.O. (2016) Osobluvosti profesiynogo navchannya politseyskih u suchasnih umovah [Features of professional training of police officers in modern conditions]. Osobluvosti pidgotovki politseyskih u umovah reformuvannya sustemi MVS Ukraini zb. Materialiv I miznar. nauk.-pract. konf., m. Kharkiv, 20 travn. P. 116–120.

Pielmus C.G. (2018) Innovation in teaching English for law enforcement: a technology-integrated approach [Pielmus C. G. Innovation in teaching English for law enforcement: a technology-integrated approach]. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. International Scientific Conference. Vol. III, May 25th-26th. P. 566–579.

Bochevar A.G. (2017) Zastosuvannya informatsiyno-telekomunikatsiynih tehnologiy u protsesi vukladnnya inozemnoi movi u vishiy uridichnoy shkoli [Application of information and telecommunication technologies in the process of teaching a foreign language in a professional field in higher law school]. Visnik Chernigivskogo natsionalnogo pedagogichnogo universutety, 147 (2), 272–275.

Konstitytsia Ukraini (1996) [Constitution of Ukraine]. Vidomosti Verhovnoy Radi. 1996. №1-рп/2016. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80

Zasobi i technology edunogo informatsiynogo osvitnogo prostoru: 36 nauk. prats (2004). Za red. V.U. Bikova, U.O. Zuka. Instityt zasobiv navchannya FPN Ukraini [Means and technologies of the single information educational space: 36 sciences work]. Kyiv: Atika, 240 p.

Knyazyan M. (2009) Struktura informatsiyno-technologichnoy kompetentnosti ta metoduchni aspekti ii formuvanya u maybutnih perekladachiv [The structure of information technology competence and methodological aspects of its formation in future translators]. Naukovi zapiski Kirovogradskogo derdzavnogo pedagogichnogo universutety. Seria: Filologichni nauki, 81(2), 337–340.

Skaliy L.I. (2003) Ponatya profesiynoy kompetentsyi vchtelya inozemnih mov u zastosuvani suchasnih informatsiynih tehnologiy. Gumanizatsiya navchalno vihovnogo protssesy [The concept of professional competence of foreign language teachers in the application of modern information technologies. Humanization of the educational process]. Zbirnik naukovih prats. Sloveansk: SDPU. P. 293–296.