СПЕЦИФІКА СТРУКТУРИ НІМЕЦЬКОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
PDF

Ключові слова

термін
термінологія
відновлювальна енергетика
галузева термінологія
компонентний аналіз

Як цитувати

Ріба-Гринишин, О. (2022). СПЕЦИФІКА СТРУКТУРИ НІМЕЦЬКОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ. Молодий вчений, 4 (104), 36-38. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-8

Анотація

Досліджено специфіку структури німецької галузевої терміносистеми відновлювальної енергетики. Охарактеризовано основні ознаки досліджуваного галузевого терміна та проаналізовано структурні особливості терміносистеми відновлювальної енергетики. Специфіку досліджуваної галузі науки і техніки визначають ознаки її термінології: значний об’єм сукупностей термінів, в основному складних іменників, перевага конкретних понять, наявність єдиної теорії (концепції), якій підпорядковується процес відбору лексичних одиниць. Компонентний аналіз термінологічних одиниць сприяв дослідженню структури термінології відновлювальної енергетики, головним критерієм-ознакою якої виступає точне позначення поняття терміна, яке зафіксоване у вигляді дефініції.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-8
PDF

Посилання

Алексеева Л.М. Метафорическое терминопорождение и функции терминов в тексте : автореф. дис… д-ра филол. наук : 10.02.19. Москва, 1999. 33с.

Білецький А.О. Про мову і мовознавство. Київ : АртЕк, 1996. 224 с.

Глобальні інвестиції в енергетичний перехід в 2021 р. досягли $775 млрд – BloombergNEF. URL: https://expro.com.ua/novini/globaln-nvestic-v-energetichniy-perehd-v-2021r-dosyagli-775-mlrd-bloombergnef

Глосарій технічних термінів в сфері енергоефективності та відновлювальних джерел енергії. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 214 с.

Das RP-Energie-Lexikon. URL: https://www.energie-lexikon.info

Alekseeva L.M. (1999) Metaforycheskoe termynoporozhdenye y funktsyy termynov v tekste : avtoref. dys… d-ra fylol. nauk : 10.02.19 [Metaphorical term generation and functions of terms in the text]. Moskva, 33s.

Biletskyi A.O. (1996) Pro movu i movoznavstvo [About language and linguistics]. Kyiv: ArtEk, 224 s.

Hlobalni investytsii v enerhetychnyi perekhid v 2021r dosiahly $775 mlrd – BloombergNEF [Global investment in energy transition in 2021 reached $ 775 billion – BloombergNEF]. URL: https://expro.com.ua/novini/globaln-nvestic-v-energetichniy-perehd-v-2021r-dosyagli-775-mlrd-bloombergnef

Hlosarii tekhnichnykh terminiv v sferi enerhoefektyvnosti ta vidnovliuvalnykh dzherel enerhii [Glossary of technical terms in the field of energy efficiency and renewable energy sources]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. 214 s.

Das RP-Energie-Lexikon. URL: https://www.energie-lexikon.info