ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ ФОРМ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
PDF

Ключові слова

соціальні форми
уроки іноземної мови
мотивація до навчання
успішне навчання учнями
планування
уроки німецької мови

Як цитувати

Радняна, С., & Терещенко, Т. (2022). ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ ФОРМ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ. Молодий вчений, 4 (104), 31-35. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-7

Анотація

Робота присвячена особливостям планування уроків із соціальними формами на уроках німецької мови в загальноосвітніх навчальних закладах. Особливу увагу було приділено впливу соціальних форм на уроках німецької мови на мотивацію та успішність учнів. Планування навчання іноземної мови розглядається в контексті неупередженого підходу до впровадження соціальних форм у навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Розглянуто найважливіші підходи до вивчення цієї теми, теоретичні основи планування уроків німецької мови. Проведено аналіз наукової соціально-психологічної літератури для найбільш повного і широкого розуміння проблем поставленої теми. У результаті дослідження було визначено найбільш схвальну соціальну форму серед студентів.Сформульовано власне бачення, проблеми планування уроків із соціальними формами на уроках німецької мови в середньому.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-7
PDF

Посилання

Гальскова Н.Д., Гез Н.І. Теорія навчання іноземних мов. Мова дидактика і методика. Київ : Видавничий центр «Академія», 2006. 336 с.

Гандя І.В. Моя улюблена енциклопедія. № 1: Додатковий посібник для молодших школярів. 2011. 48 с.

Зубенко Н. Творчий підхід до вивчення іноземної мови. 2008. № 4. С. 47.

Масліко Є.А., Бабінська П.К., Петрова С.І. Настільна книга вчителя іноземної мови. Мінськ, 1999. С. 53.

Рогова Г.В., Рабінович Ф.М., Сахаров Т.Є. Методика викладання іноземних мов. Москва, 1991. С. 100.

Тазьміна Л.В. Планування уроків англійської та німецької мови. Іноземні мови в школі. 1996. № 5. С. 5.

Щерба Л В. Мовленнєва система та мовленнєва діяльність. Москва, 2004. С. 15.

Galskova N.D. Gez N.I. (2006) Teoriia navchannia inozemnykh mov. Mova dydaktyka i metodyka [Theory of foreign language learning. Language didactics and methods]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia».

Gandia I.V. (2011) Moia uliublena entsyklopediia. № 1: Dodatkovyi posibnyk dlia molodshykh shkoliariv [My favorite encyclopedia. № 1: Additional guide for younger students].

Zubenko N. (2008) Tvorchyi pidkhid do vyvchennia inozemnoi movy [Creative approach to the study of a foreign language]. No 4. P. 47.

Masliko E.A. Babinskaya P.K. Petrova S.I. (1999) Nastilna knyha vchytelia inozemnoi movy [Desktop book of a foreign language teacher]. Minsk.

Rogova G.V. Rabinovich F.M. Sakharov T.E. (1991) Metodyka vykladannia inozemnykh mov [Methods of teaching foreign languages]. Moscow.

Tazmina L.V. (1996) Planuvannia urokiv anhliiskoi ta nimetskoi movy [Planning English and German lessons]. Inozemni movy v shkoli. № 5. P. 5.

Shcherba L.V. (2004) Movlennieva systema ta movlennieva diialnist [Speech system and speech activity]. Moskva.