СУЧАСНИЙ САТИРИК-ГУМОРИСТ ПАВЛО СТОРОЖЕНКО: ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТВОРЧОСТІ
PDF

Ключові слова

автор-краянин
гумор і сатира
жанри
фейлетон
наслідування
пародія

Як цитувати

Мелешко, В., & Кулинич, С. (2022). СУЧАСНИЙ САТИРИК-ГУМОРИСТ ПАВЛО СТОРОЖЕНКО: ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТВОРЧОСТІ. Молодий вчений, 4 (104), 23-30. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-6

Анотація

Авторки досліджують домінантні риси набутку митця-полтавця Павла Стороженка; акцент – на жанровій природі творів гумориста. Павло Сергійович Стороженко, переконані науковиці, – сучасний прозаїк, поет, критик, перекладач, літературне визнання якому приніс різножанровий гумор. Порушена літературознавками проблема ще не була об’єктом досліджень, хоча окремі її складники вже означені в низці анонсів, рецензій, інтерв’ю, у кількох передмовах до книжок П. Стороженка. Укладено іменний ряд полтавських гумористів-сатириків (охоплює понад 40 позицій). Чільне місце в ньому посідає П. С. Стороженко, автор фейлетонів, гуморесок, епіграм, пародій. Нерідко митець по-своєму розкриває сутність того чи того жанру, але часто його бачення збігається з науковим. Аналіз фейлетону «В очікуванні хвилі» переконує у відповідності його законам жанру та авторської індивідуальності. Найпродуктивнішим жанром у набутку Павла Стороженка, і за його твердженням, і за нашим спостереженням, став жанр пародії. Сам автор вирізнив провідні риси пародії загалом та визначальні параметри власних творів цього жанру зосібна. У роботі використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, систематизації й узагальнення матеріалу, що дозволило здійснити обробку літературних та літературно-критичних джерел, залучених до вивчення, а також уможливили розгляд жанрової специфіки творів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше на основі розлогого біографічного та художнього матеріалу аналітично осмислено творчість письменника-полтавця, передовсім на жанровому рівні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-6
PDF

Посилання

Віннікова Н. Дискурс української літературної пародії. Київ : Наукова думка, 2014. 431 с.

Віннікова Н. Українська літературна пародія: генеза, проблематика, поетика : автореф. дисертації ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2015. 477 с.

Дяченко А. Павлові Стороженку – 50. Літературна Полтавщина. 1996. № 2. С. 1–2.4. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. Київ : Комора, 2017. 304 с.

«Зараз такий час, коли засоби масової інформації використовують усі, кому не ліньки»: інтерв’ю з полт. журналістом П. Стороженком / записала Г. Ярошенко. Вечірня Полтава. 2016. 17 лютого. (№ 7). С. 12.

Кисіль. В. Жанрові особливості фейлетонів А. Ніковського (на матеріалі збірки А. Яриновича «Буржуазна рада та інші фельєтони»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Вип. 78. Харків, 2018. С. 123–129.

Літературознавчий словник-довідник / Гром’як Р. Т., Ковалів Ю. І. та ін. Київ : ВЦ «Академія», 1997. 752 с.

Любивий М. З голоблі – дерево, з душі – натхнення. Переднє слово про те, з чого сміялися, сміються і, впевнені, ще будуть сміятися полтавці. Калинове гроно. Том ІV. Антологія сатири й гумору полтавських літераторів ХХ – початку ХХІ ст. / За ред. М. Г. Любивого. Полтава, 2016. С. 3–8.

Махновець Л. Сатира і гумор української прози XVI-XVIII ст. [монографія] / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. Київ : Наукова думка, 1964. 480 с.

Нудьга Г. Пародія в українській літературі. Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. 175 с.

Письменнику й журналісту Павлу Стороженку – 70! Полтавський вісник. 2016. 18 лютого. (№ 8). С. 20.

Про книжечку сатири, гумору і дещо дотичне. Вечірня Полтава. 2018. 20 червня. (№ 25). С. 20.

Семків Р. Гумор та сатира в українській літературі дев’ятнадцятого-двадцятого століть: Спроба постколоніального прочитання. DOI: https://doi.org/10.1515/9781644693025-038

Словник української мови : в 11 томах. Київ : Наукова думка, 1974. Т. 5. 840 с.

Степаненко М. Стороженко Павло Сергійович. Степаненко М. Сучасні письменники Полтавщини : довідник. Полтава, 2016. С. 87–89.

Стороженко П. В очікуванні хвилі. URL: http://www.pavlos.ltava.org/

Стороженко Павло Сергійович. Літератори Полтавщини : Довідник / Упоряд., авт. вступ. ст. Дяченко А. Полтава, 1991. Вип. 1. С. 49–50.

Стороженко П. Кам’яними сходами вниз, у старе місто (переклад з німецької). Полтавська криниця. 2019. № 1. С. 75–79.20. Стороженко П. Полтавська ліра: літературні пародії і наслідування. Полтава : Дивосвіт, 2019. 72 с.

Стороженко П. Про літературні пародії, труднощі жанру і полтавські імена. Стороженко П. Полтавська ліра: літературні пародії і наслідування. Полтава, 2019. С. 5–8.

Стороженко П. Спосіб для баранів : сатира, гумор, епіграми. Київ : Слово, 2018. 64 с. (Бібліотека «Перця» № 3).

Стороженко П. Усе життя усовіщаю хама… Полтавська криниця. 2018. № 1/2. С. 240–244.

Стороженко П. Чемне відлуння: літературні пародії та наслідування. Полтава : ОДГВ «Полтавський літератор», 1993. 85 с.

Сучасні письменники України: бібліографічний довідник / упоряд. Анатолій Гай. Київ : Київське обласне об’єднання «Культура» – Біла Церква : Буква, 2011. 488 с.

Чепіга В. Нескорений полтавець. Стороженко П. Спосіб для баранів : сатира, гумор, епіграми. Київ, 2018. С. 3–8.

Чорногуз О. Старійшина гумористичного цеху : (до 80-річчя від дня народження О. І. Ковіньки). Наука і культура. Україна 1980 : щорічник. Київ, 1981. С. 537–541.

Шукайло Вас. Подяки шліть у Полтаву. Стороженко П. Чемне відлуння. Полтава, 1993. С. 3–4.

Щоденник грубіяна: творчий блог Павла Стороженка (епіграми, есе, нотатки). URL: http://www.pavlos.ltava.org/

Що означає «вірити у Бога», про матеріальний і душевний комфорт і про вічне «Куди йдемо»? розмовляли журналіст Павло Стороженко і владика Федір, архієпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ Київського Патріархату. URL: http://www.cerkva.pl.ua/index.php?view=orthodox_article&id_orth=305&date=2012-08&ikl=16&id_cat=62&nm=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8

Ярошенко Г. «За юнацький романтизм доводиться розраховуватися у зрілому віці...». Вечірня Полтава. 2006. № 7. С. 8.

Ярошенко Г. На короткій дистанції життя головне – не забруднитися: полтавський журналіст Павло Стороженко відзначив 75-річчя. Україна Молода. 2021. 2 березня. С. 8.

Vinnikova, N. (2014). Dyskurs ukrainskoi literaturnoi parodii [Discourse of Ukrainian literary parody]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Vinnikova, N. (2015). Ukrainska literaturna parodiia: heneza, problematyka, poetyka [Ukrainian literary parody: genesis, problems, poetics]. (Extended abstract of D diss.). Kyiv. (in Ukrainian)

Diachenko, A. (1996). Pavlovi Storozhenku – 50 [Pavlo Storozhenko – 50]. Literaturna Poltavshchyna [Literary Poltava region], 2, 1–2. (in Ukrainian)

Zabuzhko, O. (2017). Shevchenkiv mif Ukrainy. Sproba filosofskoho analizu [Shevchenko's myth of Ukraine. An attempt at philosophical analysis]. Kyiv: Komora. (in Ukrainian)

“Zaraz takyi chas, koly zasoby masovoi informatsii vykorystovuiut usi, komu ne linky”: interv’iu z polt. zhurnalistom P. Storozhenkom ["Now is the time when the media is used by everyone who is not lazy": an interview with Polt. journalist P. Storozhenko]. (2016). Vechirnia Poltava [Evening Poltava], 17 liut. (№ 7), 12. (in Ukrainian)

Kysil, V. (2018). Zhanrovi osoblyvosti feiletoniv A. Nikovskoho (na materiali zbirky A. Yarynovycha «Burzhuazna rada ta inshi felietony») [Genre features of A. Nikovsky's feuilletons (based on A. Yarynovych's collection "Bourgeois Council and Other Feuilletons")]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Filolohiia [Bulletin of VN Karazin Kharkiv National University. Philology], 78, 123–129. (in Ukrainian)

Hromiak, R. T., & Kovaliv, Yu. I. (Comps.). (1997). Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary dictionary-reference book]. Kyiv: Akademiia. (in Ukrainian)

Liubyvyi, M. (2016). Z holobli – derevo, z dushi – natkhnennia. Perednie slovo pro te, z choho smiialysia, smiiutsia i, vpevneni, shche budut smiiatysia poltavtsi [From the dove – a tree, from the soul – inspiration. Foreword about what laughed, laugh and, I'm sure, will still laugh Poltava]. In M. H. Liubyvoho (Ed.), Kalynove hrono [Viburnum bunch]. (Vol IV. Antolohiia satyry y humoru poltavskykh literatoriv XX – pochatku XXI st., pp. 3–8). Poltava. (in Ukrainian)

Makhnovets, L. (1964). Satyra i humor ukrainskoi prozy XVI-XVIII st. [Satire and humor of Ukrainian prose of the XVI-XVIII centuries]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Nudha, H. (1961). Parodiia v ukrainskii literature [Parody in Ukrainian literature]. Kyiv: Vyd-vo AN URSR. (in Ukrainian)

Pysmennyku y zhurnalistu Pavlu Storozhenku – 70! [Writer and journalist Pavel Storozhenko – 70!]. (2016). Poltavskyi visnyk [Poltava Herald], 18 liut. (№ 8), 20. (in Ukrainian)

Pro knyzhechku satyry, humoru i deshcho dotychne [About a book of satire, humor and something related]. (2018). Vechirnia Poltava [Evening Poltava], 20 cher. (№ 25), 20. (in Ukrainian)

Semkiv, R. Humor ta satyra v ukrainskii literaturi dev’iatnadtsiatoho-dvadtsiatoho stolit: Sproba postkolonialnoho prochytannia [Humor and Satire in Nineteenth-Twentieth-Century Ukrainian Literature: An Attempt at Postcolonial Reading]. DOI: https://doi.org/10.1515/9781644693025-038 (in Ukrainian)

Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. (1974). (Vol. 5). Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Stepanenko, M. (2016). Storozhenko Pavlo Serhiiovych [Storozhenko Pavlo Serhiiovych]. Suchasni pysmennyky Poltavshchyny [Contemporary writers of Poltava region]: dovidnyk (pp. 87–89). Poltava. (in Ukrainian)

Storozhenko, P. V ochikuvanni khvyli [Waiting for the wave]. Retrieved from http://www.pavlos.ltava.org/ (in Ukrainian)

Storozhenko Pavlo Serhiiovych [Storozhenko Pavlo Serhiiovych]. (1991). In A. Diachenko (Ed.), Literatory Poltavshchyny [Writers of Poltava region]: dovidnyk (Is. 1, pp. 49–50). Poltava. (in Ukrainian)

Storozhenko, P. (2019). Kam’ianymy skhodamy vnyz, u stare misto (pereklad z nimetskoi) [A stone staircase down to the old town]. Poltavska krynytsia [Poltava well], 1, 75–79. (in Ukrainian)

Storozhenko, P. (2019). Poltavska lira: literaturni parodii i nasliduvannia [Poltava lyre: literary parodies and imitations]. Poltava: Dyvosvit. (in Ukrainian)

Storozhenko, P. (2019). Pro literaturni parodii, trudnoshchi zhanru i poltavski imena [About literary parodies, difficulties of the genre and Poltava names]. In Storozhenko P. Poltavska lira: literaturni parodii i nasliduvannia [Poltava lyre: literary parodies and imitations] (pp. 5–8). Poltava. (in Ukrainian)

Storozhenko, P. (2018). Sposib dlia baraniv : satyra, humor, epihramy [Method for sheep: satire, humor, epigrams]. Kyiv: Slovo. (in Ukrainian)

Storozhenko, P. (2018). Use zhyttia usovishchaiu khama… [All my life I teach hama…]. Poltavska krynytsia [Poltava well], 1/2, 240–244. (in Ukrainian)

Storozhenko, P. (1993). Chemne vidlunnia: literaturni parodii ta nasliduvannia [A polite echo: literary parodies and imitations]. Poltava: ODHV «Poltavskyi literator». (in Ukrainian)

Hai, A. (Comps.). (2011). Suchasni pysmennyky Ukrainy [Contemporary writers of Ukraine]: biobliohrafichnyi dovidnyk. Kyiv; Bila Tserkva : Kultura: Bukva. (in Ukrainian)

Chepiha, V. (2018). Neskorenyi poltavets [Unconquered Poltava]. In Storozhenko P. Sposib dlia baraniv : satyra, humor, epihramy [Method for sheep: satire, humor, epigrams]. Kyiv. (in Ukrainian)

Chornohuz, O. (1981). Stariishyna humorystychnoho tsekhu: (do 80-richchia vid dnia narodzhennia O.I. Kovinky) [Elder of the humorous shop: (to the 80th anniversary of the birth of O.I. Kovinka)]. In Nauka i kultura. Ukraina 1980 [Science and culture. Ukraine 1980]: shchorichnyk (pp. 537–541). Kyiv. (in Ukrainian)

Shukailo, Vas. (1993). Podiaky shlit u Poltavu [Send thanks to Poltava]. In Storozhenko P. Chemne vidlunnia [Polite echo] (pp. 3–4). Poltava. (in Ukrainian)

Shchodennyk hrubiiana: tvorchyi bloh Pavla Storozhenka (epihramy, ese, notatky) [Diary of a Rude: Pavlo Storozhenko's creative blog (epigrams, essays, notes).]. Retrieved from http://www.pavlos.ltava.org/ (in Ukrainian)

Shcho oznachaie «viryty u Boha», pro materialnyi i dushevnyi komfort i pro vichne «Kudy ydemo»? rozmovlialy zhurnalist Pavlo Storozhenko i vladyka Fedir, arkhyiepyskop Poltavskyi i Kremenchutskyi UPTs Kyivskoho Patriarkhatu [What does it mean to "believe in God", about material and emotional comfort and about the eternal "Where are we going"? journalist Pavlo Storozhenko and Bishop Fedir, Archbishop of Poltava and Kremenchug UOC of the Kyiv Patriarchate spoke]. Retrieved from: http://www.cerkva.pl.ua/index.php?view=orthodox_article&id_orth=305&date=2012-08&ikl=16&id_cat=62&nm=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 (in Ukrainian)

Yaroshenko, H. (2006). “Za yunatskyi romantyzm dovodytsia rozrakhovuvatysia u zrilomu vitsi...” ["You have to pay for youthful romanticism in adulthood ..."]. Vechirnia Poltava [Evening Poltava], 7, 8. (in Ukrainian)

Yaroshenko, H. (2021). Na korotkii dystantsii zhyttia holovne – ne zabrudnytysia: poltavskyi zhurnalist Pavlo Storozhenko vidznachyv 75-richchia [The main thing in the short distance of life is not to get dirty: Poltava journalist Pavlo Storozhenko celebrated his 75th birthday]. Ukraina Moloda [Ukraine Young], 2 berez., 8. (in Ukrainian)