ГРАМОТИ XIV–XV СТ. ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЧИСЛІВНИКА В КУРСІ «ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»
PDF

Ключові слова

грамоти XIV – XV ст.
історична граматика
кількісні числівники
порядкові числівники
словоформа
контекст

Як цитувати

Бичкова, Т. (2022). ГРАМОТИ XIV–XV СТ. ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЧИСЛІВНИКА В КУРСІ «ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ». Молодий вчений, 4 (104), 14-17. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-4

Анотація

У статті йдеться про важливість залучення в курсі «Історична граматика української мови» ілюстративного матеріалу з грамот XIV – XV cт., зок-рема під час вивчення теми «Історія становлення числівника». Запропоно-вано варіанти вправ і завдань із використанням прикладів з текстів грамот. При цьому наголошено на важливості наведення не окремих словоформ, як це узвичаєно в більшості підручників та навчальних посібниках з істо-ричної граматики, а мікроконтекстів, які сприяють кращому розумінню особливостей функціонування числівників у староукраїнській мові. Багата на числівники мова українських грамот також дає змогу формулювати за-вдання, що покликані «відволікти» студентів від суто граматичного аналі-зу (наприклад, визначити, яку кількість позначають дробові утворення з полъ, з’ясувати рік написання грамоти тощо). Зроблено висновок, що за-лучення текстів грамот XIV – XV ст. як дидактичного матеріалу на занят-тях з історичної граматики української мови сприяє кращому розумінню історичних мовних процесів і свідчить про нерозривний зв’язок історії мо-ви з історією українського народу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-4
PDF

Посилання

Бевзенко С. П. Українська діалектологія. Київ : Вища школа, 1980. 348 с.

Грамоти XІV ст. Київ : Наук. думка, 1974. 256 с.

Крижанівська О. Формування лінгвістичних компетенцій на заняттях з історичної граматики української мови. URL: https://cutt.ly/CHjIMu8

Лукінова Т. Б. Числівники в слов’янських мовах (порівняльно-історичний нарис). Київ : Наук. думка, 2000. 372 с.

Українські грамоти XV ст. Київ : Наук. думка, 1965. 164 с.

Царалунга І. Грамоти як репрезентанти староукраїнської мови XIV – XV ст. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2017. Вип. 12. С. 263–266.

Bevzenko S. P. (1980) Ukrayinska dialektologiya [The Ukrainian dialectology]. Kyiv: Vyshha shkola. (in Ukrainian)

Gramoty XIV st. (1974) [Charters of XIV centurн]. Kyiv: Nauk. dumka. (in Ukrainian)

Kryzhanivska O. Formuvannya lingvistychnykh kompetencij na zanyattyakh z istorychnoyi gramatyky ukrayinskoyi movy [Formation of linguistic competencies in classes on historical grammar of the Ukrainian language]. URL: https://cutt.ly/CHjIMu8 (in Ukrainian)

Lukinova T. B. (2000) Chyslivnyky v slovyanskykh movakh (porivnyalno-istorychnyj narys) [Numerals in Slavic languages (comparative-historical essay)]. Kyiv: Nauk. dumka. (in Ukrainian)

Ukrayinski gramoty XV st. (1965) [Charters of XV century]. Kyiv: Nauk. dumka. (in Ukrainian)

Czaralunga I. (2017) Gramoty yak reprezentanty staroukrayins`koyi movy XIV – XV st. [Charters as representatives of the old Ukrainian language of XIV–XV centuries]. Aktualni problemy filologiyi ta perekladoznavstva. [Current issues of philology and translation studies]. Vol. 12, pp. 263–266.