ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
PDF

Ключові слова

іноземна мова
інтерактивні технології
метод
взаємодія
комунікативна компетенція
активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Як цитувати

Терещенко, Т., & Бойчук, О. (2022). ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ. Молодий вчений, 4 (104), 10-13. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-3

Анотація

У статті розглядається питання актуальності та ефективності планування заняття з використанням інтерактивних засобів на уроках німецької мови на середньому рівні навчання в школі. Розкривається практична цінність інтерактивних технологій, особливості інтерактивного навчання писемного мовлення та читання. Мета навчання іноземної мови полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися, досягати взаєморозуміння, знімати мовні бар’єри. Володіння іноземною мовою відкриває широкі можливості для безпосереднього спілкування з представниками інших країн, для обміну інформацією про життя різних народів, їх культуру, звичаї, традиції, спонукає до активізації пізнавальних здібностей і збагачення духовного світу через пізнання іншої культури. В умовах глобалізації, нових геополітичних змін у світі перед освітою постають нові завдання, вирішення яких має надзвичайно велике значення не тільки для освіти майбутнього, а й для розвитку суспільства в цілому. Головним завданням у своїй роботі я вважаю застосовування таких прийомів навчання, які сприяють підтриманню інтересу учнів до іноземної мови, допомагають залучити всіх учнів до мовленнєвої діяльності, підвищують ефективність уроку.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-3
PDF

Посилання

Інноваційні технології навчання від А до Я / упор. В. Волкова. Київ : Шкільний світ, 2011. 96 с.

Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформації іншомовної освіти. Іноземні мови в навчальних закладах. Педагогічна преса, 2003. С. 4–10.

Комунікативні методи та матеріал для викладання німецької мови; перекл. з німецької мови та адаптація Л. В. Биркун. Oxford Univ. Press, 1998. С. 20–48.

Литвин С. В. Система вправ для навчання писемного спілкування учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи. Іноземні мови. 2001. № 1. С. 4–9.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. Вид. 2-ге, випр. і перероб. Київ : Ленвіт, 2002. 328 с.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ, 2002. С. 135.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ : А.С.К., 2005. С. 192.

Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови. Рідна школа. 2011. № 8–9. С. 28–36.

Volkova V. (Hopper) (2011) Innovatsiini tekhnolohii navchannia vid A do Ya [Innovative training technologies from A to I]. Kyiv: School World, 96 p.

Kovalenko O. (2003) Kontseptualni zminy u vykladanni inozemnykh mov u konteksti transformatsii inshomovnoi osvity [Conceptual changes in the teaching of foreign languages in the context of the transformation of foreign language education]. Foreign languages in educational institutions. Pedagogical Press. P. 4–10.

Komunikatyvni metody ta material dlia vykladannia nimetskoi movy [Communicative methods and material to teach German] Change. from the German language and adaptation L. Birkun. Oxford Univ. Press, 1998. P. 20–48.

Litvin S.V. (2001) Systema vprav dlia navchannia pysemnoho spilkuvannia uchniv starshykh klasiv serednoi zahalnoosvitnoi shkoly [System of exercises for learning written communication students of senior classes of secondary school]. Foreign languages. No. 1. P. 4–9.

Metodyka vykladannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh [Method of teaching foreign languages in secondary educational institutions] / count. authors under their supervisory. S. Y. Nikolaeva. Kind. 2-GE, VPR. and processing. Kyiv: Lenvit, 2002. 328 p.

Pometun O., Pirozhenko L. (2002) Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid [Interactive Technologies Teaching: Theory, Practice, Experience]. Kyiv.

Pometun O., Pirozhenko L. (2005) Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia [Modern lesson. Interactive Training Technologies]. Kyiv: A.S.K.

Radko V. (2011) Interaktyvni tekhnolohii navchannia inozemnoi movy [Interactive technologies of foreign language training]. Native School. No. 8–9. P. 28–36.