ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
PDF

Ключові слова

креативна освіта
інновація
інтерактивне навчання
технології навчання
діяльність

Як цитувати

Козубенко, І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Молодий вчений, 4 (104), 5-9. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-2

Анотація

У цій статті розглядаються особливості застосування інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови. Наведено їх приклади та проаналізовано способи їх проведення. Технологічна революція поставила суспільство перед питанням готовності до інновацій. Особистий успіх особистості залежить від вміння творчо мислити, вміти швидко орієнтуватися в змінах світу, вміння раціонально поєднувати новаторство з класичними методами. В сучасному навчальному процесі вивчення англійської мови, велика увага приділяється інтерактивним методам навчання. Інтерактивні методи навчання включають презентації, евристичні бесіди, рольові ігри, дискусії, мозковий штурм, конкурси з практичними завданнями та їх подальше обговорення, розробку бізнес-планів, проектів, використання мультимедійних комп’ютерних програм та залучення англомовних фахівців. Гра – це найдоступніший для учнів вид діяльності, спосіб опрацювання вражень, отриманих від зовнішнього світу. У грі яскраво проявляються особливості мислення та уяви, емоційність, активність, розвиток потреби в спілкуванні. Завдання вчителя: створити в групі сприятливі умови для висловлення власної думки кожним учасником, ознайомити учнів з чітко визначеними правилами інтерактивної гри та направити учнів у потрібне русло. Якісна мовна підготовка студентів неможлива без використання сучасних освітніх технологій. Інтерактивна взаємодія характеризується високою швидкістю спілкування між учасниками. Використання мультимедійних технологій можливе як доповнення до тренінгів та лекцій. Головною перевагою інтерактивного навчання є поєднання з традиційними методами. Інтерактивність методики навчання англійської мови виявляється в синтезі вищевказаних технологій, у різноманітності форм проведення занять. Саме із залученням інтерактивних технологій навчання підвищується активність на уроці, увага, мотивація учнів. Учасники відчувають себе не пасивними слухачами, а активними учасниками заходу, розвивають вміння прислухатися до думки інших, погоджуються з ними чи відстоюють власну, самостійно шукають аргументи, пояснюють логіку та послідовність своїх думок англійською мовою. Викладач стає наставником самостійної навчально-пізнавальної та творчої діяльності студентів. Найбільша помилака викладача — використання одного методу навчання. Необхідно урізноманітнювати ігри та поєднувати інтерактивні методи навчання з традиційними.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-2
PDF

Посилання

Günter Gerngross, Herbert Puhta, Scott Thornbury. (2006) Teaching Grammar Creatively. – Cambridge. – Helbling Languages. – 267 p.

Vaskov Yu.V. (2000) Pedahohichni teorii, tekhnolohii, dosvid [Dydaktychnyi aspekt] [Pedagogical theories, technologies, experience [Didactic aspect]]. Kharkiv: Scorpion, 328 p.

Hin A. (2000) Bezkrovna ataka: Tekhnolohiia provedennia navchalnoho mozkovoho shturmu: [Tsikava i prosta forma navchalnoi diialnosti] [Bloodless attack: Technology of educational brainstorming: [Interesting and simple form of educational activity]]. Zavuch (Pershe veresnia) [Head teacher (September 1)]. No. №8, pp. 7–11.

Yermakov I. (2005) Osvita i zhyttieva kompetentnist dlia XXI stolittia [Education and life skills for the XXI century]. Zavuch [Head teacher]. No. 19, pp. 13–16.

Kramarenko S.H. (2002) Interaktyvni tekhniky navchannia, yak zasib rozvytku tvorchoho potentsialu uchniv [Interactive learning techniques as a means of developing students' creative potential]. Vidkrytyi urok [Open lesson]. No. 5–6, pp. 7–10.

Piekhota O.M., Kiktenko A.Z., Liubarska O.M. ta in (2003) Osvitni tekhnolohii: Navch.-metod. posib. [Educational technologies: Educational and methodical manual]. Za red. O.M. Piekhoty. Kyiv: ASK Publishing House, 255 p.

Pometun O. Yak otsinyty diialnist uchniv na interaktyvnomu urotsi [How to evaluate students' activities in an interactive lesson]. Doba [Era]. No. 2, pp.2–6.

Pometun O., Pyrozhenko L. (2004) Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia [A modern lesson. Interactive learning technologies]. Kyiv, 192 p.

Günter Gerngross, Herbert Puhta, Scott Thornbury. Teaching Grammar Creatively. – Cambridge. – Helbling Languages. 2006. 267 p.

Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід [Дидактичний аспект]. Харків : Скорпіон, 2000. 328 с.

Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму: [Цікава і проста форма навчальної діяльності]. Завуч (Перше вересня). 2000. № 8. С. 7–11.

Єрмаков І. Освіта і життєва компетентність для ХХІ століття. Завуч. 2005. № 19. С. 13–16.

Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів. Відкритий урок. 2002. № 5-6. С. 7–10.

Освітні технології : Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За ред. О.М. Пєхоти. Київ : Видавництво А.С.К., 2003. 255 с.

Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці. Доба. 2002. № 2. С. 2–6.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ, 2004. 192 с.