ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

медіаосвіта
медіакомпетентність
медіа-продукт
медіа-засіб
медіаграмотність, інноваційні технології

Як цитувати

Глушич, В. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 4 (104), 1-4. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-1

Анотація

У дослідженні з’ясовано науковий зміст понять «медіаосвіта», «медіакомпетентність», «медіа-продукт», «медіаграмотність», «медіа-засіб». Визначено, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства важливе місце в професійній діяльності вчителя належить комунікативній культурі та креативному мисленню, які й визначають наявність у кожного фахівця певних особистісних якостей, умінь і навичок, які забезпечують досягнення цілей у міжособистісній взаємодії в колективі, дають змогу конструктивно спілкуватися, прагнути до вдосконалення педагогічної майстерності. Важливою є здатність педагога визначати структуру навчальної дисципліни та найефективніші сучасні методи викладання у відповідності до запропонованої логічної структури побудови заняття, демонструвати вміння оптимального вибору методів викладання, аналізувати ефективність навчального процесу у відповідності до застосовуваних методів навчання, розуміти специфіку застосування новітніх освітніх технологій.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-1
PDF

Посилання

Бондаренко Н.В. Мейнстрім освітнього прогресу в Україні – компетентність ↔ креативність. «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions»: Papers of the 9th International Scientific Conference.September 6. 2019. Stuttgart, Germany, September 06.2019. Stuttgart, Germany.

Великий тлумачний словник української мови / упорядник Т.В. Ковальова. Харків : Фоліо, 2005. 765 с.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні: Президія Національної академії педагогічних наук України 21 квітня 2016 р. URL: www.mediaosvita.com.ua/material/koncepcia

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) / Схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 27 квітня 2016 року.

Концепція Нової української школи. Міністерство освіти і науки України. Ухвалений рішенням колегії МОН 27.10.2016 року. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник / ред.-упоряд.: В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк, за ред. В.В. Різуна. 2-е вид., стер. Київ : Центр Вільної Преси, 2012. 352 с.

Онкович Г.В. Медіаосвіта (Загальний курс). Програма навчального курсу для студентів вищих навчальних закладів. URL: https://edu.of.ru/attach/17/82979.doc

Онкович Г. Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. 2014. № 2(53). С. 80–87.

Самохвал В. Как развивать медиаграмотность студента и преподавателя университета: стратегии и техники. Сборник статей. Вып. 10. Минск, 2017. 199 с.

Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности / под ред. А.В. Федорова. Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. 63 с.

Bondarenko N.V. (2019) Mejnstrim osvitnogo progresu v Ukrayini – kompetentnist ↔ kreatyvnist. «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions»: Papers of the 9th International Scientific Conference. September 6. Stuttgart, Germany.

Kovalova T.V. (2005) Velykyj tlumachnyj slovnyk ukrayinskoyi movy. Kharkiv: Folio, 765 s.

Koncepciya vprovadzhennya mediaosvity v Ukrayini: Prezydiya Nacionalnoyi akademiyi pedagogichnyx nauk Ukrayiny 21 kvitnya 2016 r. URL: www.mediaosvita.com.uamaterialkoncepcia

Koncepciya vprovadzhennya mediaosvity v Ukrayini (nova redakciya) / Sxvaleno postanovoyu Prezydiyi Nacionalnoyi akademiyi pedagogichnyx nauk Ukrayiny 27 kvitnya 2016 roku.

Koncepciya Novoyi ukrayinskoyi shkoly. Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny. Uxvalenyj rishennyam kolegiyi MON 27.10.2016 roku. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Mediaosvita ta mediagramotnist: pidruchnyk / red.-uporyad.: V.F. Ivanov, O.V. Voloshenyuk, za red. V.V. Rizuna. 2-e vyd., ster. Kyiv: Centr Vilnoyi Presy, 2012. 352 s.

Onkovych G.V. Mediaosvita (Zagalnyj kurs). Programa navchalnogo kursu dlya studentiv vyshhyx navchalnyx zakladiv. URL: https://edu.of.ru/attach/17/82979.doc

Onkovych G. (2014) Vyshha osvita Ukrayiny. Teoretychnyj ta naukovo-metodychnyj chasopys. № 2(53). S. 80–87.

Samoxval V. (2017) Kak razvyvat medyagramotnost studenta y prepodavatelya unyversyteta: strategyy y texnyky. Sbornyk statej. No. 10. 199 s.

Slovar termynov po medyaobrazovanyyu, medyapedagogyke, medyagramotnosty, medyakompetentnosty pod red. A.V. Fedorova. Taganrog: Yzd-vo Taganrog. gos. ped. yn-ta, 2010. 63 s.