ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
PDF

Ключові слова

фітнес технології
фітнес програми
здоров’я населення
рухова активність
фізичне виховання
заклади вищої освіти

Як цитувати

Кожокар, М., & Королянчук, А. (2021). ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ. Молодий вчений, 2 (90), 199-201. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-39

Анотація

Наша цивілізація перебуває у постійному розвитку, на який впливають різні фактори, які чинять негативний вплив на здоров’я людини як психічне, так і на фізичне. Поряд з тим, основними проблемами, що впливають на здоров’я людей є малорухливий спосіб життя, стреси, наявність низки хвороб, травм, які заважають займатись фізичними вправами. Тому в цих умовах важливим вважається вибір рухової активності, яка максимально адаптована під конкретну людину. Важливість у застосуванні інноваційних підходів щодо забезпечення рухової активності сучасної студентської молоді не викликає сумнівів. Саме з цих причин в сучасних умовах більшість людей обирають сучасні напрями оздоровчої фізкультури, які формуються фітнес-технологіями та є трендовими, оскільки допомагають не тільки покращити зовнішній вигляд й фізичний стан, але й зміцнити фізичне здоров’я.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-39
PDF

Посилання

Босенко А.І., Холодов С.А., Коваль О.Г. Оздоровчий фітнес для учнівської та студентської молоді : Навчальний посібник. За ред. П.Д. Палахтія. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2016. 88 с.

Воловик Н.І. Сучасні програми оздоровчого фітнесу: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. 48 с.

Максимова К. Роль та функції фітнес-культури у процесі формування особистості студенток перших курсів сучасних вищих навчальних закладів. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби. 2017. № 3 (10). С. 185–195.

Погребняк Т.М. Оздоровчий фітнес, здоров’я та працездатність. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2018. Вип. 11. С. 291–298.

Пугач Н.В. Загальні основи фітнесу. Львівський державний університет фізичної культури. 2013. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7480/1/zah_osnovy_fitnesu1.pdf (дата звернення: 19.02.2021).

Беляк Ю.І. Сучасні програми оздоровчого фітнесу: методичні рекомендації для студентів. Івано-Франківськ, 2005. 59 с. С. 32–35. URL: http://194.44.152.155/elib/local/615.pdf (дата звернення: 25.12.2020).

Кулик Н.А. Фітнес в системі оздоровчої фізичної культури студентів ВНЗ. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків, 2017. С. 105–110.

Синиця Т.О. Ментальний фітнес як один із сучасних напрямів оздоровчої фізичної культури. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: збірник наукових праць. 2018. С. 227–233.

Твеліна А. Умови та можливості викладання фітнесу студентам будь-яких спеціальностей у період втілення програм позааудиторного виховання фізичної культури. Наукові записки БДПУ. 2020. Вип. 2. С. 390–396.

Maryna Kozhokar, Yurii Kurnyshev, Yurii Paliichuk, Larisa Balatska, Olena Yarmak, Yaroslav Galan (2018). Monitoring of the physical fitness of 17-19 year old young men during physical Education. Journal of Physical Education and Sport, (4), pp. 1939–1944.

Fitness Fundamentals: Guidelines for Personal Exercise Programs. The President's Council on Physical Fitness and Sports. 2011. 7 p.

Bosenko A.I., Kholodov S.A., Koval O.H. (2016). Ozdorovchyi fitnes dlia uchnivskoi ta studentskoi molodi: Navchalnyi posibnyk. Za red. P.D. Palakhtiia. Kamianets-Podilskyi: PP «Medobory-2006». 88 p.

Volovyk N.I. (2015). Suchasni prohramy ozdorovchoho fitnesu: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv. K.: Vydavnytstvo NPU imeni M.P. Drahomanova, 48 p.

Maksymova K. (2017). Rol ta funktsii fitnes-kultury u protsesi formuvannia osobystosti studentok pershykh kursiv suchasnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoi prykordonnoi sluzhby. № 3 (10). pp. 185–195.

Pohrebniak T.M. (2018). Ozdorovchyi fitnes, zdorovia ta pratsezdatnist. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Vyp. 11. pp. 291–298.

Puhach N. V. (2013). Zahalni osnovy fitnesu. Lvivskyi derzhavnyi universytet fizychnoi kultury. Available at: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7480/1/zah_osnovy_fitnesu1.pdf (accessed 19.02.2021).

Beliak Yu.I. (2005). Suchasni prohramy ozdorovchoho fitnesu: metodychni rekomendatsii dlia studentiv. Ivano-Frankivsk, 59 s., pp. 32-35. Available at: http://194.44.152.155/elib/local/615.pdf (accessed 25.12.2020).

Kulyk N.A. (2017). Fitnes v systemi ozdorovchoi fizychnoi kultury studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naselennia: materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Kharkiv. pp. 105–110.

Synytsia T. O. (2018). Mentalnyi fitnes yak odyn iz suchasnykh napriamiv ozdorovchoi fizychnoi kultury. Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naselennia: zbirnyk naukovykh prats. pp. 227–233.

Tvelina A. (2020). Umovy ta mozhlyvosti vykladannia fitnesu studentam bud-yakykh spetsialnostei u period vtilennia prohram pozaaudytornoho vykhovannia fizychnoi kultury. Naukovi zapysky BDPU. Vyp. 2. pp. 390–396.

Maryna Kozhokar, Yurii Kurnyshev, Yurii Paliichuk, Larisa Balatska, Olena Yarmak, Yaroslav Galan (2018). Monitoring of the physical fitness of 17-19 year old young men during physical Education. Journal of Physical Education and Sport, (4), pp. 1939–1944.

Fitness Fundamentals: Guidelines for Personal Exercise Programs. The President's Council on Physical Fitness and Sports. 2011. 7 p.