МОДАЛЬНО-ТЕМПОРАЛЬНИЙ ПЛАН ДУПЛЕКСИВНИХ СТРУКТУР
Молодий вчений №3 (103) 2022
PDF

Ключові слова

модальність
темпоральність
дуплексив
синтаксичний синкретизм
семантично неелементарне речення
пропозиція
поліпредикативність
поліпропозитивність речення

Як цитувати

Томусяк, Л. (2022). МОДАЛЬНО-ТЕМПОРАЛЬНИЙ ПЛАН ДУПЛЕКСИВНИХ СТРУКТУР. Молодий вчений, 3 (103), 66-69. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-14

Анотація

У статті розглянуто модально-темпоральний план речень з дуплексивами, які є на рівні формально-граматичної структури простими, монопредикативними, а їх зміст формують кілька пропозицій, тобто воно називає дві і більше ситуацій. До особливостей дуплексивних конструкцій на комунікативному рівні слід віднести, перш за все, спосіб включення пропозицій, що складають їх зміст, у модальну рамку речення: дві взаємодіючі пропозиції у модальному плані виступають як одне ціле, вони «нанизуються» на одну спільну модально-часову вісь. Модальне осмислення дуплексива передбачає і часове осмислення, що визначається на основі семантико-синтаксичного відношення дуплексива до присудка. Подія, що репрезентується дуплексивом, і подія основної частини речення перебувають на одній часовій площині.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-14
PDF

Посилання

Алисова Т.Б. Очерки синтаксиса современного итальянского языка. Москва : МГУ, 1971. 292 с.

Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). Москва : Высш. шк., 1972. 614 с.

Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ : Наук. думка, 1992. 224 с.

Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові. Київ : Вища шк., 1986. 167 с.

Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. Київ : Вища шк., 1994. 672 с.

Чеснокова Л.Д. Семантические типы членов предложения с двойными отношениями. Ростов н/Д., 1973. 103 с.

Alisova T.B. (1971) Ocherki sintaksisa sovremennogo ital'yanskogo yazyka [Essays on the Syntax of Modern Italian]. Moskva: MGU, 292 p.

Vinogradov V.V. (1972) Russkij yazyk (Grammaticheskoe uchenie o slove) [Russian language (Grammatical doctrine of the word)]. Moskva: Vyssh. shk., 614 p.

Vykhovanets I.R. (1992) Narysy z funktsionalnoho syntaksysu ukrainskoi movy [Essays on the functional syntax of the Ukrainian language]. Kyiv: Nauk. Dumka, 224 p.

Ivanytska N.L. (1986) Dvoskladne rechennia v ukrainskii movi [A two-syllable sentence in the Ukrainian language]. Kyiv: Vyshcha shk., 167 p.

Slynko I.I., Huivaniuk N.V., Kobylianska M.F. (1994) Syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy: Problemni pytannia [Syntax of the modern Ukrainian language: Problematic issues]. Kyiv: Vyshcha shk., 672 p.

Chesnokova L.D. (1973) Semanticheskie tipy chlenov predlozheniya s dvojnymi otnosheniyami [Semantic types of sentence members with double relations]. Rostov n/D., 103 p.