ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗДО: ВИХІДНІ КОНЦЕПТИ
PDF

Ключові слова

педагогічна майстерність
професіоналізм
вихователь ЗДО
педагогічні технології
принципи

Як цитувати

Мельник, І., & Заремба, Л. (2021). ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗДО: ВИХІДНІ КОНЦЕПТИ. Молодий вчений, 2 (90), 190-194. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-37

Анотація

В умовах євроінтеграції освіти пріоритетним завданням є підготовка фахівців нової генерації, здатних самореалізуватися в нових умовах, підвищення їх професіоналізму, використання освітніх технологій, зорієнтованих на вияв педагогічної майстерності спеціаліста. З огляду на це у статті акцентується вплив освітніх технологій у контексті гуманістичної парадигми освіти. Цілком правомірно стверджується, що освітні, інтерактивні технології як підсистема цілісної професійної підготовки вихователя ЗДО спрямовані на формування особистості педагога як найвищої цінності і водночас системи цінностей і правил поведінки його в освітньому середовищі. У контексті дослідження проаналізовано наукові підходи до тлумачення понять «професіоналізм», «педагогічна майстерність». Зроблено висновок, що вони є невід’ємною структурною складовою професійної діяльності вихователя ЗДО. У статті виокремлені провідні принципи та умови успішного застосування описаних технологій у формуванні педагогічної майстерності фахівця дошкільної освіти. Зроблені висновки і накреслені перспективи подальших досліджень.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-37
PDF

Посилання

Архипова С.П. Становлення професіоналізму працівників з акмеологічних позицій. Акмеологія в Україні. Теорія і практика. Київ. 2010. №1. С. 50–59.

Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. [Навч. посібник]. Київ : Українсько-фінський інститут менеджменту з бізнесу, 1997. 302 с.

Загородня Л.П., Тітаренко С.А. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу. Суми : Університетська книга, 2010. 319 с.

Макаренко А.С. Педагогика индивидуального действия: В 8-ми т. Москва : Педагогика. Т. 4. 1974. 890 с.

Український педагогічний словник / укл. С.У. Гончаренко. Київ, 1997. 374 с.

Шапошнікова І. Освітні стандарти підготовки вчителя початкової школи: проблеми розробки і впровадження. Проблеми педагогічних технологій. 2002. Вип. 1. Луцьк. С. 124–132.

Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения профтехучилища. Москва : Высшая школа, 1989. 168 с.

Азаров О. Студент: возможности личного роста. Высшее образование в России. 2002. №1. С. 50–57.

Arkhypova S.P. (2010) Stanovlennia profesionalizmu pratsivnykiv z akmeolohichnykh pozytsii [Formation of professionalism of employees in acmeological positions]. Akmeolohiia v Ukraini. Teoriia i praktyka. Kyiv. №1, рр. 50–59.

Ziaziun I.A., Sahach H.M. (1997) Krasa pedahohichnoi dii [The beauty of pedagogical action]. Navch. posibnyk. Kyiv: Ukrainsko-finskyi instytut menedzhmentu z biznesu, 302 р.

Zahorodnia L.P., Titarenko S.A. (2010) Рedahohichna maisternist vykhovatelia doshkilnoho zakladu [Pedagogical skills of a preschool teacher]. Sumy: Universytetska knyha, 319 р.

Makarenko A.S. (1974) Pedahohyka yndyvydualnoho deistvyia [Pedagogy of individual deity]: V 8-my t. Moscow: Pedahohyka. T. 4, 890 р.

Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk (1997) [Ukrainian Pedagogical Dictionary ] / ukl. S.U. Honcharenko. Kyiv, 374 р.

Shaposhnikova I. (2002) Osvitni standarty pidhotovky vchytelia pochatkovoi shkoly: problemy rozrobky i vprovadzhennia [Educational standards for training a primary school teacher: problems of development and implementation: Problems of pedagogical technologies]. Problemy pedahohichnykh tekhnolohii. Vyp. 1. Lutsk, рр. 124–132.

Kuzmina N.V. (1989) Professionalizm deyatelnosti prepodavatelya i mastera proizvodstvennogo obucheniya proftehuchilischa [Professionalism of the pre-donor and the masters of the vocational school]. Moscow: Vyisshaya shkola, 168 р.

Azarov O. (2002) Student: vozmojnosti lichnogo rosta [Student: the voznosti of face growth]. Vyisshee obrazovanie v Rossii. №1, рр. 50–57.