ПРИЙОМ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО КОМЕНТАРЯ ЯК ЕКСПЛІКАЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ МОВІ
Молодий вчений №3 (103) 2022
PDF

Ключові слова

перекладацький коментар
художній текст
лінгвокраїнознавство
культурно-маркована лексика
реалія

Як цитувати

Бондаренко, А. (2022). ПРИЙОМ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО КОМЕНТАРЯ ЯК ЕКСПЛІКАЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ МОВІ. Молодий вчений, 3 (103), 61-65. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-13

Анотація

Стаття присвячена маловивченій у лінгвістиці та перекладознавстві темі потенціалу перекладацького коментаря як способу експлікації культурологічних особливостей. У роботі вперше було проаналізовано примітки перекладача, як один із шляхів компенсації смислових втрат в українсько-кримськотатарському художньому перекладі. Основний тип перекладацького коментаря сформульовано як лінгвокраїнознавчий, до якого увійшло вісім тематичних підрозділів: історичні реалії, побутові реалії, назви фольклорних творів, іншомовна лексика, власні назви та термінологія, просторічні і зневажливо-жаргонні слова, релігійні терміни та гра слів. У розвідці доводиться, що саме перекладацький коментар розкриває для реципієнта перекладу ті «цеглинки сенсу», що складають зміст висловлювання, які додатково інтерпретуються у свідомості носіїв кожної мови, і є одним з основних шляхів уникнення смислових втрат при перекладі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-13
PDF

Посилання

Алексеева В. Н. Переводческий комментарий в художественном тексте. Ярославский педагогический вестник. 2012. № 4. С. 211–213.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. 5-те вид. Київ : Перун, 2005. 1696 с.

Гарбовский Н. К. Теория перевода. Москва : Изд-во Московского университета, 2007. 544 c.

Гаспаров М. Л. Ю. М. Лотман и проблемы комментирования. Новое литературное обозрение. 2004. № 66. С. 70−74.

Гусева А. А. Интертекстуальность как переводческая проблема (на материале романа Дж. Джойса «Улисс» и его перевода на русский язык : автореф. дис… канд. филолог. наук: 10.02.20. Москва, 2009. 20 с.

Костикова О. И. Лингво-культурологические аспекты переводческого комментария. Язык и культура. Лингвистика, поэтика, сравнительная культурология, теория перевода / под ред. Н. К. Гарбовского. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2001. С. 132–145.

Кочетков А. Н. Переводческие комментарии как интерпретация и конкретизация. Евразийское Научное Объединение. 2021. № 3–5(73). С. 405–409.

Куліш І. В. Терміни «форенізація» та «доместикація». Їх походження та місце в сучасній українській терміносистемі перекладознавства. Текст. Контекст. Інтертекст (філологічні науки), МНУ імені В. О. Сухомлинського. 2017. №2.

Леоненкова Е. Д. Переводческий комментарий: зло или необходимость? Русский язык и культура в зеркале перевода. 2019. № 1. С. 175–183.

Літературознавча енциклопедія : у 2-х томах / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 1. 608 с.

Приймачок О. І. Типи коментарів у перекладах Лесі Українки оповідань Івана Франка. Лінгвостилістичні студії. 2016. № 5. С. 171–180.

Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. Москва, 2000. 624 с.

Усеинов С. М. Русско-крымскотатарский словарь. Къырымтатарджарусча лугъат: 37 000 слов и словосочетаний. Симферополь, 2007. 640 с.

Чередниченко О. І. Про мову і переклад: мова в соціокультурному просторі, переклад як міжкультурна комунікація. Київ : Либідь, 2007. 248 с.

Venuti L. The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. London and New York: Routledge, 1998. 210 p.

Venuti L. The Translator's Invisibility: A History of Translation. London; N.Y.: Routledge, 1995. 353 p.

а. Гуменюк Б. Вірші з війни / переклад з укр. М. Сафет. Київ : Ярославів Вал, 2015. 104 с.

а. Далекий і близький Шевченко (Узакъ ве якъын Шевченко) : пер. вибр. творів Т. Шевченка кримськотат. мовою / упоряд. В. М. Басиров. Сімферополь : Кримськотатарський ПЕН-клуб, 1999. 221 с.

а. Довженко О. Україна в огні / перекл. з укр. Т. Куртумеров, М. Чабанова / Кримський інжир. Чаїр: антологія / укладачі А. Алієв, А. Левкова. Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. С. 327–363.

а. Жадан С. Ворошиловград / перекл. з укр. Т. Куртумеров, М. Чабанова / Кримський інжир. Демірджі: антологія / укладачі А. Алієв, А. Левкова. Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. С. 199–251.

Alekseeva V. N. (2012) Perevodcheskij kommentarij v hudozhestvennom tekste [Translation commentary in a literary text]. Yaroslavskij pedagogicheskij vestnik, no 4, pp. 211–213.

Busel V. T. (2005) Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv: Perun. (in Ukrainian).

Garbovskij N. K. (2007) Teoriya perevoda [Translation theory]. Moscow: Izd-vo Moskovskogo universiteta. (in Russian).

Gasparov M. L. (2004) Y. M. Lotman i problemy kommentirovaniya [Lotman and the problems of commenting]. Novoe literaturnoe obozrenie, no 66, pp. 70−74.

Guseva A. A. (2009) Intertekstual'nost' kak perevodcheskaya problema (na materiale romana Dzh. Dzhojsa «Uliss» i ego perevoda na russkij yazyk) [Intertextuality as a translation problem (based on the novel by J. Joyce "Ulysses" and its translation into Russian]. Moscow. (in Russian)

Kostikova O. I. (2001) Lingvo-kul'turologicheskie aspekty perevodcheskogo kommentariya [Linguo-culturological aspects of translation commentary]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta. (in Russian)

Kochetkov A. N. (2021) Perevodcheskie kommentarii kak interpretaciya i konkretizaciya [Translation comments as interpretation and concretization]. Evrazijskoe Nauchnoe Ob"edinenie, no 3–5(73), pp. 405–409.

Kulish I. V. (2017) Terminy «forenizatsiia» ta «domestykatsiia». Yikh pokhodzhennia ta mistse v suchasnii ukrainskii terminosystemi perekladoznavstva [The terms "forenization" and "domestication". Their origin and place in the modern Ukrainian terminology of translation studies]. Tekst. Kontekst. Intertekst (filolohichni nauky), MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, no 2.

Leonenkova E. D. (2019) Perevodcheskij kommentarij: zlo ili neobhodimost'? [Translation commentary: evil or necessity?]. Russkij yazyk i kul'tura v zerkale perevoda, no 1, pp. 175–183.

Kovaliv Y. I. (2007) Literaturoznavcha entsyklopediia [Literary encyclopedia]. Kyiv: VTs «Akademiia». (in Ukrainian)

Pryimachok O. I. (2016) Typy komentariv u perekladakh Lesi Ukrainky opovidan Ivana Franka [Types of comments in Lesia Ukrainka's translations of Ivan Franko's stories]. Linhvostylistychni studii, no 5, pp. 171–180.

Ter-Minasova S. G. (2000) Yazyk i mezhkul'turnaya kommunikaciya [Language and intercultural communication]. Moscow. (in Russian)

Useinov S. M. (2007) Russko-krymskotatarskij slovar' [Russian-Crimean Tatar dictionary]. Simferopol'. (in Russian)

Cherednychenko O. I. (2007) Pro movu i pereklad: mova v sotsiokulturnomu prostori, pereklad yak mizhkulturna komunikatsiia [About language and translation: language in the socio-cultural space, translation as intercultural communication]. Kyiv: Lybid. (in Ukrainian)

Venuti L. (1998) The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. London and New York: Routledge.

Venuti L. (1995) The Translator's Invisibility: A History of Translation. London; N.Y.: Routledge.

a. Humeniuk B. (2015) Virshi z viiny [Poems from the war] / pereklad z ukr. M. Safet. Kyiv: Yaroslaviv Val.

a. Basyrov V. M. (1999) Dalekyi i blyzkyi Shevchenko [Far and near Shevchenko] / per. vybr. tvoriv T. Shevchenka krymskotat. Simferopol. : Krymskotatarskyi PEN-klub.

a. Dovzhenko O. (2021) Ukraina v ohni [Ukraine is on fire] / perekl. z ukr. T. Kurtumerov, M. Chabanova / Krymskyi inzhyr. Chair: antolohiia / ukladachi A. Aliiev, A. Levkova. Lviv: Vydavnytstvo Staroho Leva.

a. Zhadan S. (2020) Voroshylovhrad [Voroshilovgrad] / perekl. z ukr. T. Kurtumerov, M. Chabanova / Krymskyi inzhyr. Demirdzhi: antolohiia / ukladachi A. Aliiev, A. Levkova. Lviv: Vydavnytstvo Staroho Leva.