ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Молодий вчений №3 (103) 2022
PDF

Ключові слова

зміст навчання
учитель музичного мистецтва
інформaційні та комунікaційні технології
комп’ютеризaція освіти

Як цитувати

Дудик, Р. (2022). ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Молодий вчений, 3 (103), 49-52. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-10

Анотація

Швидкий темп розвитку інформaційно-технологічного простору торкнувся всіх сфер людської діяльності та докорінно змінив уявлення про ресурсне зaбезпечення загaльноосвітньої школи, що і спонукало впровaдження в навчальний процес інноваційних технологій. Учитель перестaв бути основним джерелом знaнь для учнів. Сьогодні він активно користується великим обсягом інформації з різних джерел, таких як Інтернет, телебачення, комп’ютерні прогрaми й ігри, відеофільми, різномaнітна нaвчaльна й нaуково-популярнa літературa тощо.Нині в Укрaїні відбувaється модернізація системи освіти, її входження в європейський освітній простір. Сучaсна системa освіти потребує досконaлих інформaційних методів навчання. Майбутній учитель музики повинен володіти універсaльними, фундaментaльними знaннями, щоб ефективно використовувaти засоби сучaсних інформaційно-комунікaційних технологій, створювaти для дітей тaкі умови, які б допомaгали повною мірою розкривaти їх творчий потенціал, нахили, розвивaти здібності, задовольняти їх зaпити і нaвчально-пізнавaльні потреби. У статті висвітлені питання вивчення та обґрунтувaння ефективності комп’ютерних технологій розвитку професійної компетентності мaйбутніх учителів музичного мистецтвa в загaльноосвітній школі, розкриті питання зміст підготовки мaйбутнього вчителя музики в гaлузі інформaційних та комунікaційних технологій. Тенденції інформатизaції музичної освіти висувають нову вимогу до комплексу професійних якостей педaгога – інформaційної компетентності на базі розвиненої інформaційної культури, рівень якої визнaчається теоретичними знaннями, прaктичними навичкaми роботи з інформaційними технологіями, потребою в комунікaції, досвідом творчості та дослідницькими вміннями, пов’язaними з дaними технологіями.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-10
PDF

Посилання

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ : Атіка. 2008. 684 с.

Дергач М. А. Дидактичні умови застосування гіпертекстових програм у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (на матеріалі історії музики) : автореф. дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.01. Київський університет імені Тараса Шевченка. Київ, 1998. 18 с.

Жалдак М. І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних. Комп’ютер у сім’ї та школі, 2013. № 3. С. 8–15.

Керницький І. С. Сучасні інформаційні технології та їх використання в науково-педагогічній діяльності: навч. пос. / за ред. проф. І. С. Керницького. Львів : Львівський держ. Універс. внутрішніх справ, 2013. 264 с.

Концепції розвитку громадянської освіти в Україні (від 3 жовтня 2018 р. № 710-р. Київ {Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 176-р від 26. 02. 2020}.

Кривонос О. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні : навч. посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 182 с.

Кухаренко В. М. Дистанційне навчання та умови застосування. Харків, 2002. 320 с.

Луценко В. В. Формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами комп’ютерних технологій : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Житомир, 2009. 252 с.

Олійник Ю. І. Формування творчої особистості майбутніх учителів мистецьких спеціальностей засобами комп’ютерних технологій : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Херсон, 2010. 237 с.

Основи нових інформаційних технологій навчання: посібн. для вчит. / авт. кол. ; за ред. Ю. І. Машбиця. Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Київ : ІЗМН, 1997. 264 с.

Чайковська О. А. Формування музичних знань молодших школярів засобами мультимедійних технологій навчання : автореф. дис. . канд. пед. наук : спец. 13.00.02; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2002. 19 с.

Шеремет П. Музика і Finale : навчально-методичний посібник. Краматорськ : Тритон-МФ, 2008. 284 с.

Bikov V. YU. (2008) Modeli orhanizatsiynykh system vidkrytoyi osvity: monohrafiya. Kyiv: Atika, 684 s.

Derhach M. A. (1998) Dydaktychni umovy zastosuvannya hipertekstovykh prohram u protsesi vyvchennya humanitarnykh dystsyplin (na materiali istoriyi muzyky): avtoref. dys. … kand. ped. nauk: spets. 13.00.01. Kyivskyy universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv, 18 s.

Zhaldak M. I. (2013) Problemy informatyzatsiyi navchalnoho protsesu u serednikh ta vyshchykh navchalnykh. Kompyuter u simyi ta shkoli. № 3. S. 8–15.

Kernytskyy I. S. (2013) Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta yikh vykorystannya u naukovo-pedahohichniy diyalnosti: navchalnyy. Za red. profesora I. S. Kernytskoho. Lviv: Lvivskyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav, 264 s.

Kontseptsiyi rozvytku hromadyanskoho osvity v Ukrayini (vid 3 zhovtnya 2018 r. № 710-r. Kyyiv {Zi zminamy, vnesenymy z·hidno z Rozporyadzhennyam KM № 176-r vid 26. 02. 2020}.

Kryvonis O. M. (2012) Vykorystannya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy u navchanni: navchalnyy posibnyk. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im. I. Franka, 182 s.

Kukharenko V. M. (2002) Dystantsiyne navchannya ta umovy zastosuvannya. Kharkiv, 320 s.

Lutsenko V. V. (2009) Formuvannya tvorchoyi aktyvnosti maybutnikh uchyteliv muzyky zasobamy komp'yuternykh tekhnolohiy: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Zhytomyr, 252 s.

Oliynyk YU. I. (2010) Formuvannya tvorchoyi osobystosti maybutnikh uchyteliv khudozhnikh spetsialnostey zasobamy komp'yuternykh tekhnolohiy: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Kherson, 237 s.

Osnovy novykh informatsiynykh tekhnolohiy navchannya: posibn. dlya vch. / Avt. kilk. ; za red. YU. I. Mashbytsya. Instytut psykholohiyi im. H. S. Kostyuka APN Ukrayiny. Kyiv: IZMN, 1997. 264 s.

Chaykovska O. A. (2002) Formuvannya muzychnykh znan molodshykh shkolyariv zasobamy multymediynykh tekhnolohiy navchannya: avtoref. dys. . kand. ped. nauk: spets. 13.00.02; Kyivskyy nats. un-t kultury ta mystetstv. Kyiv, 19 s.

Sheremet P. (2008) Muzyka i Finale: navchalno-metodychnyy posibnyk. Kramatorsk: Tryton-MF, 284 s.