СТУПІНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ У ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ АДАПТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
Молодий вчений №3 (103) 2022
PDF

Ключові слова

сім’я
виховання
цінності і норми
адаптивна поведінка
соціалізація
подружні відносини
задоволеність шлюбом

Як цитувати

Баратинська, А., & Пось, Л. (2022). СТУПІНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ У ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ АДАПТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ. Молодий вчений, 3 (103), 37-42. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-8

Анотація

У статті розкрита тема сімейно-рольової взаємодії як чинника формування адаптивної поведінки особи. Звертається увага на вплив зовнішніх факторів, емоційної атмосфери, що панує в родині, ставлення до дітей, стилю виховання і вплив структури сім’ї на процес соціалізації дитини. Констатовано вплив сімейних цінностей і норм, що в майбутньому впливатиме на вибір і дії суб’єкта. Розкрито різницю між поняттями «сім’я» і «подружжя», які часто ототожнюються між собою. Проаналізовано специфіку подружніх відносин, мотивацію укладання шлюбу та потреби молодих людей у цьому союзі. Автори демонструють емпіричне дослідження взаємозв’язку ступеня задоволеності шлюбом з рівнем адаптивної поведінки особи. В даній праці було виявлено статистично значущі зв’язки між показниками: самоприйняття, емоційним комфортом, інтернальністю, адаптивністю особистості та ступенем задоволеності подружніми стосунками.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-8
PDF

Посилання

Бондарчук О.І. Психологія сімʼї. URL: https://www.studmed.ru/bondarchuk-o-psihologya-smyi_17f11266b57.html

Власова О.І. Педагогічна психологія : навч. посіб. Київ, 2005. С. 213–310.

Горецька О.В. Психологія сімʼї : навч. посіб. Бердянськ, 2015. 216 с.

Демчук О. Сімейні цінності як парадигма інституту життєдіяльності. Нова педагогічна думка. № 1. С. 47–49. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npd_2017_1_13

Магомедова Е.Э. Навыки адаптивного поведения как условие нравственного воспитания. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/navyki-adaptivnogo-povedeniya-kak-uslovie-nravstvennogo-vospitaniy

Мельник О.В. Сімейні цінності. URL: http://lib.iitta.gov.ua/7630/1/5.pdf

Ніколаєнко С. Поняття адаптації в різних напрямках психології. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39533/08-Nikolaienko.pdf?sequence=1

Пенькова О.І. Взаємодія у родинно-сімейному середовищі як умова соціалізації особистості. Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Житомир, 2012. Т. VII. Екологічна психологія. Вип. 28. С. 175–182.

Цьомик Х.Б. Психологічна сутність подружніх взаємин у зарубіжних і вітчизняних дослідженнях. URL: http://habitus.od.ua/journals/2021/24-2021/part_2/34.pdf

Чіп Р. Сімейна взаємодія як чинник становлення особистості молодшого школяра. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/simeyna-vzaemodiya-yak-chinnik-stanovlennya-osobistosti-molodshogo-shkolyara

Шнейдер Л.Б. Семейная психология. URL: https://studme.org/329069/psihologiya/semeynaya_psihologiya

Bondarchuk O.I. (2001) Psyxologiya simʼyi [Family psychology]. Available at: https://www.studmed.ru/bondarchuk-o-psihologya-smyi_17f11266b57.html (accessed 07 March 2022).

Vlasova O.I. (2005) Pedagogichna psyxologiya [Pedagogical psychology]. Kyiv, pp. 213–310.

Goreczka O.V. (2015) Psyxologiya simyi [Family psychology]. Berdyansk, p. 216.

Demchuk O. (2017) Simejni cinnosti yak paradygma instytutu zhyttyediyalnosti [Family values as a paradigm of the institution of life]. Nova pedagogichna dumka [New pedagogical thought] (electronic journal), no. 1, pp. 47–49. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npd_2017_1_13 (accessed 15 March 2022).

Magomedova E.E. (2011) Navyki adaptivnogo povedeniya kak uslovie nravstvennogo vospitaniya [Skills of adaptive behavior as a condition of moral education]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/navyki-adaptivnogo-povedeniya-kak-uslovie-nravstvennogo-vospitaniya (accessed 09 March 2022).

Melnyk O.V. (2014) Simejni cinnosti [Family values]. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/7630/1/5.pdf (accessed 25 February 2022).

Nikolayenko S. (2012) Ponyattya adaptaciyi v riznyx napryamkax psyxologiyi [The concept of adaptation in different areas of psychology]. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39533/08-Nikolaienko%20pdf?sequence=1(accessed 26 February 2022).

Penkova O.I. (2012) Vzayemodiya u rodynno-simejnomu seredovyshhi yak umova socializaciyi osobystosti [Interaction in the family environment as a condition of socialization of the individual]. Ekologichna psyxologiya [Ecological psychology] (electronic journal), vol. 28, pp. 175–182.

Czomyk X.B. (2021) Psyxologichna sutnist podruzhnix vzayemyn u zarubizhnyx i vitchyznyanyx doslidzhennyax [Psychological essence of marital relations in foreign and domestic studies]. Socialna psyxologiya. Yurydychna psyxologiya. [Social psychology. Legal psychology.] (electronic journal), vol. 24, pp. 177–183. Available at: http://habitus.od.ua/journals/2021/24-2021/part_2/34.pdf (accessed 11 March 2022).

Chip R. (2009) Simejna vzayemodiya yak chynnyk stanovlennya osobystosti molodshogo shkolyara [Family interaction as a factor in the formation of the personality of a junior high school student]. Naukovi zapysky. Seriya: Pedagogika [Proceedings. Series: Pedagogy] (electronic journal), no. 4, pp. 151–155. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/simeyna-vzaemodiya-yak-chinnik-stanovlennya-osobistosti-molodshogo-shkolyara/viewer (accessed 18 March 2022).

Shneyder L.B. (2006) Semeynaya psikhologiya [Family psychology]. Moscow: Gaudeamus. Available at: https://studfile.net/preview/1772277/ (accessed 10 March 2022) (in Russian)