АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПРИСВЯЧЕНІЙ ПИТАННЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Молодий вчений №3 (103) 2022
PDF

Ключові слова

фізичне виховання
учні молодшого шкільного віку
аналіз літератури
повітряна акробатика
пілонний спорт

Як цитувати

Драч, Т., & Сороколіт, Н. (2022). АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПРИСВЯЧЕНІЙ ПИТАННЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Молодий вчений, 3 (103), 26-29. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-6

Анотація

Аналіз літератури присвячений питанню удосконалення фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку дозволяє вивчити ступінь розробки питання інновацій у програмі з фізичного виховання. В даний час за програмою «Нової української школи» вводиться варіативна складова у програму учнів середнього шкільного віку, що дозволяє включати додаткові дисципліни під час занять з фізичного виховання для дітей. На базі проведеного дослідження ми зможемо сформувати пропозиції щодо покращення програми учнів середнього шкільного віку. Для цього слід провести педагогічний експеримент та спостереження на учнях молодшого шкільного віку. Вивчення та аналіз попередніх робіт з цього питання дає нам змогу дослідити ступінь вивчення цієї проблеми та зробити висновки щодо подальшого проведення дослідження, можливості його впровадження, а також розробити пропозиції для покращення програми з фізичного виховання для учнів середнього шкільного віку.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-6
PDF

Посилання

Апанасенко Г.Л. Физическое развитие детей и подростков. Київ : Здоров’я, 1989. 264 с.

Боген М.М. Физическое совершенство как основное понятие теории физической культуры. Теория и практика физической культуры. 1997. № 5. С. 18–21.

Ареф’єв В.Г., Зубалій М.Д., Кубасов В.І., Раєвський Р.Т., Столітенко В.В. Концепція національної системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді України. Початкова школа. 1994. № 4. С. 50–54.

Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании : учеб. пособие. Тюмень : Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2010. 164 с.

Олейник Г. Танец на пилоне. Учебное пособие. Одесса, 2017. С. 175.

Irina Kartaly. Pole Dance Fitness. Maidenhead: Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd., 2018, р. 416.

Steven Santos. Simply Circus. Introduction to Rigging Lyras and Trapeze Bars. Simply Circus: Inc., 2013.

Apanasenko G.L. (1989) Physicheskoye razvitiye detey i podrostkov. [Physical development of children and adults]. Kyiv: Health, 264 p. (in Russian)

Bogen M.M. (1997) Physicheskoye sovershenstvo kak osnovnoe ponyatie teorii phisicheskoy kultury [Physical perfection as the basic concept of the theory of physical culture]. Theory and practice of physical culture. № 5. P. 18–21. (in Russian)

Arefiev V.G., Zubaliy M.D., Kubasov V.I., Raevsky Р.Т., Stolitenko V.V. (ed.) (1994) Koncepciya nacionalnoyi systemy phisichnogo vyhovannya ditey, uchnivskoyi ta studentskoyi molody Ukrayiny [The concept of the national system of physical education of children, pupils and students of Ukraine]. Primary school. № 4. P. 50–54. (In Ukrainian)

Manzheley I.V. (2010) Innovaciyi v physicheskom vospitaniyi. [Innovations in physical education]: textbook. manual. Tyumen: Tyumen State Publishing House. University, 164 p. (in Russian)

Oleynik G. (2017) Tanec na pylone. [Dance on the pylon]. Textbook. Odesa, p. 175. (in Russian)

Irina Kartaly (2018) Pole Dance Fitness. Maidenhead: Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd., p. 416.

Steven Santos (2013) Simply Circus. Introduction to Rigging Lyras and Trapeze Bars. Simply Circus: Inc.