ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ЮНИХ ДЗЮДОЇСТІВ
Молодий вчений №3 (103) 2022
PDF

Ключові слова

дзюдоїсти
швидкісно-силові якості
методика підготовки
засоби підготовки
показники підготовленості

Як цитувати

Борисюк, С., Якимлюк, Т., Гнітецький, Л., & Хриплюк, О. (2022). ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ЮНИХ ДЗЮДОЇСТІВ. Молодий вчений, 3 (103), 21-25. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-5

Анотація

У статті розглянуто систему поглядів на проблему розвитку швидкісно-силових якостей дзюдоїстів. Визначено роль швидкісно-силових якостей в спортивних єдиноборствах. Описані загальні вимоги до вправ для розвитку і вдосконалення швидкісних якостей дзюдоїстів. Наведемо методику вдосконалення силових навичок, адаптовану до тренувального процесу дзюдоїстів, яка включає вправи на розвиток м'язів рук і плечового пояса, грудей, живота і спини, ніг і області тазу, шиї. Наведені тести, які застосовувалися для визначення рівня розвитку сили і швидкісно-силових якостей юних дзюдоїстів під час експерименту. Здійснено аналіз показників юних дзюдоїстів після проведення описаних тестів. Доведено, що у процесі підготовки спортсменів-дзюдоїстів значне місце варто відводити силовим вправам з партнером, які не тільки ефективно розвивають силу й швидкісно-силові якості, але й одночасно дозволяють удосконалювати окремі технічні елементи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-3-103-5
PDF

Посилання

Ямасита Я. Боевой дух дзюдо. Уникальная техника мастера. Москва : ФАИР-Пресс, 2011. 192 с.

Система подготовки спортивного резерва / под общ. ред. В.Г. Никитушкина. Москва, 1994. 318 с.

Совершенствование технического мастерства спортсмена (педагогические проблемы управления) / Под ред. В.М. Дьячкова. Москва : Физкультура и спорта, 2013. 291 с.

Верхошанский Ю.В. Экспериментальное обоснование средств скоростно-силовой подготовки в связи с биодинамическими особенностями спортивных движений (на материале прыжковых упражнений): автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2010. 20 с.

Воловик А.Е. Исследование методики развития скоростных качеств в классической борьбе: автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2011. 28 с.

Егиазарян А.Д. Экспериментальное обоснование путей совершенствования скоростно-силовой подготовленности юных борцов : автореф. дис. … канд.пед. наук. Москва, 2014. 19 с.

Казацкая Л.В. Исследование скоростных и силовых качеств, методика их совершенствования у фехтовальщиков : автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2014. 21 с.

Саєнко В.Г., Васільєва О.С. Фізичне і духовне вдосконалення людини за допомогою занять дзюдо. URL: http://www.reforef.ru (дата звернення: 17.02.2022).

Загура Ф. І. Особливості диференційованого удосконалення техніко-тактичної майстерності дзюдоїстів. Спортивний вісник Придніпров’я. 2012. № 7. С. 28‒30.

Крилов А. Г. Швидкісно-силова підготовка дзюдоїстів 14‒15 років. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 11 (93). С. 55‒57.

Коптев О.В. Скоростно-силовая подготовка дзюдоистов : автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2015. 23 с.

Моргунов Ю.А. Экспериментальное обоснование выбора атакующих действий, средств и методов их совершенствования в борьбе дзюдо в зависимости от пропорции тела спортсмена : автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2015. 19 с.

Компаниец Ю.А. Рукопашный бой: учеб. пособ. Луганск : РИО ЛИВД, 2011. 282 с.

Iamasyta Ya (2011). Boevoi dukh dziudo. Unykalnaia tekhnyka mastera. Moskva: FAYR-Press. 192 s.

Systema podhotovky sportyvnoho rezerva / pod obshch. red. V.H. Nykytushkyna. Moskva, 1994. 318 s.

Sovershenstvovanye tekhnycheskoho masterstva sportsmena (pedahohycheskye problemы upravlenyia) / Pod red. V.M. Diachkova. Moskva: Fyzkultura y sporta, 2013. 291 s.

Verkhoshanskyi Yu.V (2010) Eksperymentalnoe obosnovanye sredstv skorostno-sylovoi podhotovky v sviazy s byodynamycheskymy osobennostiamy sportyvnykh dvyzhenyi (na materyale pryzhkovykh uprazhnenyi): avtoref. dys. … kand. ped. nauk. Moskva, 20 s.

Volovik A.E (2011) Issledovanie metodiki razvitiya skorostnyih kachestv v klassicheskoy borbe: avtoref. dis. kand. ped. nauk. Moskva, 28 s.

Ehyazarian A.D. (2014) Eksperymentalnoe obosnovanye putei sovershenstvovanyia skorostno-sylovoi podhotovlennosty yunykh bortsov: avtoref. dys. … kand.ped. nauk. Moskva, 19 s.

Kazatskaia L.V. (2014) Yssledovanye skorostnykh y sylovykh kachestv, metodyka ykh sovershenstvovanyia u fekhtovalshchykov: avtoref. dys. … kand. ped. nauk. Moskva, 21 s.

Saienko V.H., Vasilieva O.S. (2022). Fizychne i dukhovne vdoskonalennia liudyny za dopomohoiu zaniat dziudo. URL: http://www.reforef.ru

Zahura F. I. (2012) Osoblyvosti dyferentsiiovanoho udoskonalennia tekhniko-taktychnoi maisternosti dziudoistiv. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. № 7. S. 28‒30.

Krylov A. H. (2017) Shvydkisno-sylova pidhotovka dziudoistiv 14‒15 rokiv. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 15: Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport): zb. nauk. prats. Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova. Vyp. 11 (93). S. 55‒57.

Koptev O. V. (2015) Skorostno-sylovaia podhotovka dziudoystov: avtoref. dys. … kand. ped. nauk. Moskva, 23 s.

Morhunov Yu. A. (2015) Eksperymentalnoe obosnovanye vybora atakuiushchykh deistvyi, sredstv y metodov ykh sovershenstvovanyia v borbe dziudo v zavysymosty ot proportsyy tela sportsmena: avtoref. dys. … kand. ped. nauk. Moskva, 19 s.

Kompanyets Yu. A. (2011) Rukopashnyi boi: ucheb. posob. Luhansk: RYO LYVD, 282 s.