ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ: ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ ЗАСОБОМ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
PDF

Ключові слова

взаємодія з батьками
діти дошкільного віку
педагоги
родинні читання
цінності
література
книга
технологія

Як цитувати

Кондратець, І., & Ярошенко, М. (2021). ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ: ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ ЗАСОБОМ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Молодий вчений, 2 (90), 181-185. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-35

Анотація

Стаття обґрунтовує роль родинних читань як ефективного засобу формування системи цінностей і читацького інтересу в дітей дошкільного віку. Особливу увагу надано розкриттю аспектів взаємодії закладу дошкільної освіти й родини, в основу якої покладені співробітництво, партнерство, співтворчість. Описано результати експериментального дослідження, присвяченого психолого-педагогічним умовам формування ціннісних орієнтацій та ставлення до книги дітей і дорослих. Дано характеристику авторській технології ДМіК, яка здатна успішно формувати в батьків уявлення про важливість та особливості художньої літератури в повсякденному житті дітей, мотивувати їх до родинних читань; виховувати в дітей інтерес до книги, здатність до цілісного сприймання творів різних жанрів, готовність емоційно відгукуватись на художній зміст.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-35
PDF

Посилання

Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей в дошкільному навчальному закладі. Підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2006. 304 с.

Бєлєнькая Г. Особистість випускника дитсадка: базові якості. Дошкільне виховання. 2015. № 5. С. 11.

Бєлєнька Г.В. Родинні читання: відновимо добру традицію. Дошкільне виховання. 2013. № 2. С. 17–19.

Гавриш Н.В. Художнє слово і дитяче мовлення. Київ : Ред. загальнопед. газ., 2005. 128 с. (Бібліотека «Шкільного світу». Дитячий садок).

Дронова О.О. Проблема художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку у сучасному медіа-просторі. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). За матеріалами Третього Міжнародного педагогічного конгресу «Розвиток особистості в сучасному медіа просторі». 2013. № 13. Ч. 1. С. 85–96.

Ладивір С.О. Родинні джерела духовності. Дошкільне виховання. 2012. № 5. С. 9–13.

Сухомлинський В.О. Слово про слово. Вибр. твори : В 5-ти т. Т. 5. Київ : Радянська школа, 1977. 638 с.

Boghush A., Ghavrysh N., Kotyk T. (2006) Metodyka orghanizaciji khudozhnjo-movlennjevoji dijaljnosti ditej v doshkiljnomu navchaljnomu zakladi [Methods of organization artistic and speech activities of children in preschool education]. Pidruchnyk dlja studentiv vyshhykh navchaljnykh zakladiv fakuljtetiv doshkiljnoji osvity. Kyiv: Vydavnychyj Dim «Slovo», p. 304.

Bjeljenjkaja G. (2015) Osobystistj vypusknyka dytsadka: bazovi jakosti. [Personality of a kindergarten graduate: basic qualities]. Doshkiljne vykhovannja, vol. 5, p. 11.

Bjeljenjka G.V. (2013) Rodynni chytannja: vidnovymo dobru tradyciju [Family readings: let's restore a good tradition]. Doshkiljne vykhovannja, vol. 2, pp. 17–19.

Ghavrysh N.V. (2005) Khudozhnje slovo i dytjache movlennja [Art word and children's speech]. Kyiv: Red. zaghaljnoped. ghaz., p. 128. (Biblioteka «Shkiljnogho svitu». Dytjachyj sadok).

Dronova O.O. (2013) Problema khudozhnjo-estetychnogho rozvytku ditej doshkiljnogho viku u suchasnomu media-prostori [The problem of artistic and aesthetic development of preschool children in the modern media space]. Visnyk Lughansjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (pedaghoghichni nauky). Za materialamy Tretjogho Mizhnarodnogho pedaghoghichnogho konghresu «Rozvytok osobystosti v suchasnomu media prostori», vol. 13. Ch. 1. pp. 85–96.

Ladyvir S.O. (2012) Rodynni dzherela dukhovnosti [The family sources of spirituality]. Doshkiljne vykhovannja, vol. 5, pp. 9–13.

Sukhomlynsjkyj V.O. (1977). Slovo pro slovo [Spech about a word]. Vybr. tvory: V 5-ty t. T. 5. Kyiv: Radjansjka shkola, p. 638.