ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІНЬ СТВОРЮВАТИ МЕДІАПРОДУКТИ
PDF

Ключові слова

медіакомпетентність
медіапродукт
уміння створювати медіапродукти
формування вміння створювати медіапродукти

Як цитувати

Дубовик, С., & Готмар, А. (2021). ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІНЬ СТВОРЮВАТИ МЕДІАПРОДУКТИ. Молодий вчений, 2 (90), 171-175. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-33

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність підготовки вчителя до роботи над формуванням у молодших школярів уміння створювати медіапродукти. Розкрито сутність і зміст основних понять досліджуваної теми: медіакомпетентність, медіапродукти, уміння створювати медіапродукти, формуванння вмінь створювати медіапродукти. Зазначено фактори, які сприяють успішному формуванню медіапродуктивних умінь і навичок учнів початкової школи на уроках української мови. Охарактеризовано важливість медіапродуктивних вмінь у системі метапредметних умінь. Запропоновано систему роботи з формування в молодших школярів умінь створювати медіапродукти. Описано основні типи вправ, які доцільно застосовувати у процесі розвитку медіакомпетентності учнів початкової школи. Подано рекомендації для вчителів початкової школи щодо застосування на уроках української мови медіа додатків.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-33
PDF

Посилання

Вашуленко М. Методика навчання української мови в початковій школі: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [за наук. ред. М.С.Вашуленка]. Київ : Літера ЛТД, 2011. 364 с.

Большакова І. Вебінар. Змістова лінія «Досліджуємо медіа». URL: https://www.youtube.com/watch?v=T6GKg1kQ6wA (дата звернення: 09.02.2021).

Іванова І. Вебінар. Реалізуємо змістову лінію «Досліджуємо медіа» в початкових класах НУШ. Практичні поради для вчителя. URL: https://www.youtube.com/watch?v=TRquTJrcuBI&t=4812s. (дата звернення: 09.02.2021).

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.

Державний стандарт початкової освіти (2018). URL: http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2017.html

Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека / перевод с английского В. Г. Николаева. Москва : Гиперборея; Кучково поле, 2007. 464 с.

Медіакомпетентність – вміння для життя сучасної людини. Сучасний погляд. Харків : Видавнича група «Основа». 2017. № 4–5. URL: http://journal.osnova.com.ua/download/3-476-61664.pdf. (дата звернення: 10.02.2021).

Навчальна онлайн-гра Медіазнайко. URL: http://www.aup.com.ua/Game/ (дата звернення: 01.02.2021).

Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. С. 15–24.

Сервіс для створення коміксів. URL: https://www.pixton.com (дата звернення: 01.02.2021).

Срібняк І. Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.). Підручник для студентів вищих навчальних закладів / МОН України; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; Київський університет імені Бориса Грінченка (2-ге вид., перероб.). Київ : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2018. 156 с.

Типові освітні програми закладів загальної середньої освіти І ступеня. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv

Clark T. (2013). Advantages of the BYOT Classroom. [Web log post]. Available online at: http://www.eschoolnews.com/2013/10/30/hallmarks-byotclassroom-202/

Havelock E. : a memoir (with a preface by H. Marshall McLuhan) / E. Havelock, I. Harold. Toronto: Harold Innis Foundation, 1982. 453 p.

Johnson D. On board with BYOD/ D. Johnson. Educ. Leadersh., 2012. №70. P. 84–85.

Vashulenko M. (2011) Methods of teaching Ukrainian language in primary school: teaching method for high school students / [for science. ed. M.S. Vashulenko]. Kyiv: Litera LTD, 364 p.

Webinar. Content line "Exploring the media" / Bolshakova I. Available at: https://www.youtube.com/watch?V=T6GKg1kQ6wA (accessed 09 February 2021).

Webinar. We implement the content line "Exploring the media" in the primary classes of NUSh. Practical advice for teachers / Ivanova I. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=TRquTJrcuBI&t=4812s (accessed 09 February 2021).

Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language (2001) / head. ed. Busel W. Kyiv: Irpin: VTF "Perun", 1440 p.

State standard of primary education (2018). Available at: http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-zgromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2017.html

McLuhan M. (2007) Understanding the media: external human extensions / translated from English by V.G. Nikolaev. Moscow: Hyperborea; Kuchkovo Pole, 464 p.

Media competence – a skill for the life of modern man (2017) // Modern view. Kharkiv: Osnova Publishing Group, no. 4-5. Available at: http://journal.osnova.com.ua/download/3-476-61664.pdf (accessed 10 February 2021).

Educational online game Mediaznayko. Available at: http://www.aup.com.ua/Game/ (accessed 01 February 2021).

Pometun O. (2004) Theory and practice of consistent implementation of the competence approach in the experience of foreign countries. Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects:

Library of educational policy / Under the general. ed. Ovcharuk O. Kyiv: "K.I.S", рр. 15–24.

Service for creating comics. Available at: https://www.pixton.com (accessed 01 February 2021).

Sribniak I. (2018) History of journalism: the emergence and development of news media in Europe, Asia and North America (eighteenth and twentieth centuries). Textbook for students of higher educational institutions / Ministry of Education and Science of Ukraine; State Institution "Institute of World History of nas of Ukraine"; Borys Grinchenko Kyiv University (2nd kind, processing). Kyiv: International Scientific and Educational Consortium named after Lucien Fevre, 156 p.

Typical educational programs of general secondary education institutions of the first degree. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv

Clark T. (2013) Advantages of the BYOT Classroom [Web log post]. Available at: http://www.eschoolnews.com/2013/10/30/hallmarks-byotclassroom-202/

Havelock E.: a memoir (with a preface by H. Marshall McLuhan) / E. Havelock, I. Harold. Toronto: Harold Innis Foundation, 1982. 453 p.

Johnson D. (2012) On board with BYOD / D. Johnson. Educ. Leadersh., no. 70, рр. 84–85.