ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
PDF

Ключові слова

юридичні терміни
лінгвокультурні фактори
лінгвокультурна складова
правова система
чужоземна правова реальність

Як цитувати

Шеверун, Н., Лейцюсь, Г., & Мозгова, Я. (2021). ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ. Молодий вчений, 2 (90), 161-166. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-31

Анотація

Статтю присвячено дослідженню лінгвокультурних факторів перекладу юридичних термінів. Встановлено, що юридична термінологія – сукупність термінів, яка виражає систему правових понять і покликана забезпечувати потреби спілкування у сфері юридичної науки і практики. Вона формується під впливом зовнішньомовних і внутрішньомовних факторів. Крім того, сучасна юридична термінологія є розгалуженою і динамічною системою найменувань прав, явищ, понять, інститутів, категорій тощо. Вона ієрархічно структурована на підсистеми (галузі, підгалузі) та групи термінів (родовидові, синонімічні) на основі логіко-змістових зв’язків між поняттями. Встановлено, що передача англійських термінів на українську мову вимагає знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології рідною мовою. При передачі юридичної літератури з англійської мови на українську важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова. Розкрито, що у процесі перекладу юридичних термінів перекладач використовує трансформації для досягнення еквівалентності, для максимального зближення з текстом оригіналу. Найчастіше використовуються такі способи перекладу, як калькування, описовий спосіб, транскрибування, переклад за допомогою використання різних прийменників, перестановка, заміна, додавання, експлікація тощо. Виявлено, що юридичні терміни в загалом мають такі самі шляхи передачі з англійської мови на українську як і всі інші терміни. Головною проблемою перекладу юридичних термінів та термінів-словосполучень є їхня багатозначність не тільки серед різних галузей науки але й всередині самої юридичної галузі тексту. Виявлено, що переклад юридичного тексту в межах двох різних правових систем вимагає від перекладача: володіння знаннями у галузі права країни, на мову/з якої перекладається документ; вільного володіння мовою перекладу та мовою оригінала; володіння спеціальною юридичною термінологією; розуміння національно-культурних відмінностей та особливостей країни, для представників якої здійснюється переклад. Доведено, що неточний, неадекватний переклад з однієї мови на іншу створює певні перешкоди у використанні іншомовного юридичного документа. Тому, переклад юридичного тексту викликає багато труднощів, пов’язаних із своєрідністю юридичної мови, лінгвокультурними розбіжностями мови оригіналу й мови перекладу, різницею в законодавчих системах та лінгвістичних традиціях країн, особливостями оформлення документів різного типу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-31
PDF

Посилання

Artikutsa N. (1997) Problemy i perspektyvy vyvchennia yurydychnoyi terminologii [Problems and prospects of legal terminology studying]. Ukrayinska terminologiia i suchasnist, vol. 2, рр. 50–53.

Byova H.V. (2003) Lakunarnost kak kategoriia leksicheskoi sistemologii [Lacunarity as a category of lexical systemology]. Blagoveschensk: Izd-vo BGPU.

Bihun V. (2004) Movno-pravnychi aspekty zovnishnioekonomicznych dohovoriv [Linguistic and legal aspects of foreign economic agreements]. Jurydychnyi zhurnal, vol. 2. URL: http://www.justinian.com.ua/article.php.

Gamzatov M.G. (2012) Lingvisticheskaya i sravnitelno-pravovaya interpretatsiia i perevod yuridicheskoy leksiki [Linguistic and comparative legal interpretation and translation of legal vocabulary]. St. Petersb.: Izd-vo St. Petersb. Un-ty.

Ikonniova V.A. (2014) Vozniknoveniye i razvitiye kulturnogo komponenta v angloyazychnoy yuridicheskoy terminologii (na materiale terminosistem Anglii, Shotlandii i SSHA) [The emergence and development of the cultural component in the English-language legal terminology (based on the terminology systems of England, Scotland and the USA)]: diss. … dok. filol. nauk. М.

Novikova M. (1989) Mykola Lukash: mif i antimif [Mykola Lukash: myth and anti-myth]. Druzhba narodov, vol. 11, pp. 265–268.

RIA Novosti [RIA News]. URL: http://ria.ru.

Sapovskyi I. Istoryko-politychnyi aspekt perekladu yurydychnoyi terminologii [Historical and political aspect of legal terminology translation]. URL: http://www.perklad.kiev.ua/theory/aspect.htm.

Sapozhnyk I. (2005) Alhorytm perekladu angliyskykh yurydychnykh terminiv ukrayinskoyu movoyu [Algorithm of English legal terms into Ukrainian translating]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu: zbirnyk naukovykh prats, vol. 234: Hermanska filolohiia, pp. 143–149.

Shveytser A.D. (1998) Teoriia perevoda: status, problemy, aspekty [Translation theory: status, problems, aspects]. Мoskva: Nauka.

Schepotina Y.V. (2002) Lingvokulturnyye faktory perevoda yuridicheskogo teksta [Linguocultural factors of legal text translation]. Yazyk, kommunikatsiia i sotsial. sreda, vol. 2. URL: http://tpl1999.narod.ru/WEBLSE2002/SHCHEPOTINALSE2002.HTM.

Cao Deborah. (2010) Legal Translation // Handbook on Translation Studies. Vol. 1. Ed. by Yves Gambier and Luc van Doorslaer. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam / Philadelphia. pp. 191–195.

Harris P. (2003) Cases and Materials on International Law. London.

Артикуца Н. Проблеми і перспективи вивчення юридичної термінології. Українська термінологія і сучасність. 1997. Вип. 2. С. 50–53.

Быкова Г.В. Лакунарность как категория лексической системологии. Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2003. 276 с.

Бігун В. Мовно-правничі аспекти зовнішньоекономічних договорів. Юридичний журнал. 2004. №2. URL: http://www.justinian.com.ua/article.php.

Гамзатов М.Г. Лингвистическая и сравнительно-правовая интерпретация и перевод юридической лексики. Санкт-Петербург : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2012. 388 с.

Иконникова В.А. Возникновение и развитие культурного компонента в англоязыч-ной юридической терминологии (на материале терминосистем Англии, Шотландии и США) : дисс. ... док. филол. наук. Москва, 2014. 496 с.

Новикова М. Микола Лукаш: миф и антимиф. Дружба народов. 1989. №11. С. 265–268.

РИА Новости. URL: http://ria.ru.

Саповський І. Історико-політичний аспект перекладу юридичної термінології. URL: http://www.perklad.kiev.ua/theory/aspect.htm.

Сапожник І. Алгоритм перекладу англійських юридичних термінів українською мовою. Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць Вип. 234: Германська філологія. Чернівці: Рута, 2005. С. 143–149.

Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. Москва : Наука, 1998. 253 с.

Щепотина Е. В. Лингвокультурные факторы перевода юридического текста // Язык, коммуникация и социал. среда. 2002. Вып. 2. URL: http://tpl1999.narod.ru/WEBLSE2002/SHCHEPOTINALSE2002.HTM.

Cao Deborah. Legal Translation // Handbook on Translation Studies. Vol. 1. Ed. by Yves Gambier and Luc van Doorslaer. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam / Philadelphia. pp. 191–195. 2010. 468 p.

Harris P. Cases and Materials on International Law. London, 2003. 810 p.