НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО У КОЛІ ВЧЕНИХ І ЛІТЕРАТОРІВ
PDF

Ключові слова

Галичина
«Руська трійця»
національне відродження
романтизм
словесність
фольклор
слов’янофільство

Як цитувати

Циганик, М. (2021). НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО У КОЛІ ВЧЕНИХ І ЛІТЕРАТОРІВ. Молодий вчений, 2 (90), 156-160. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-30

Анотація

У статті розглянуто місце і значення діяльності Я. Головацького у слов’янському культурному процесі XIX ст. Окреслено напрям роботи «Руської трійці» у контексті тенденцій романтизму в українській літературі та співпраці зі західнослов’янськими культурними діячами. Вказано на значимості науково-етнографічної роботи Я. Головацького для духовного пробудження українського народу. Зібрано і проаналізовано наукові контакти Я. Головацького з представником харківської школи романтиків І. Срезневським, істориком, філологом, етнографом та фольклористом М. Максимовичем, видатним етнографом і літературознавцем О. Бодянським. Закцентовано на впливі загальноросійського русифікаторського напрямку в 1850–1880 рр. на дальшу роботу Я. Головацького.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-30
PDF

Посилання

Аристов Ф. Ф. Карпато-русские писатели. Изследование по неизданным источникам / Ф. Ф. Аристов. Том перший. Москва, 1916. 306 с.

Брик І. С. Матеріали до історії українсько-чеських взаємин в першій половині ХІХ ст. / Українсько-руський архів. Наукове товариство ім. Т. Шевченко. Т. XV. Львів, 1921. 159 с.

Ваврик В. Р. Якыв Федорович Головацкий. Его деятельность и значение в галицко-руской словесности. Львов, 1925. 168 с.

Возняк М. С. Як пробудилося українське народнє життя в Галичині за Австрії. Львів, 1924. 180 с.

Волинський П. К. Український романтизм у зв’язку з розвитком романтизму в слов’янських літературах. Український комітет славістів АНУРСР. Київ, 1963. 52 с.

Галенко І. Я. Головацький як славіст / Проблеми слов’янознавства. Вип. 56. Львів, 2007. С. 13–31.

Гербільський Г. Ю. Розвиток прогресивних ідей в Галичині у першій половині ХІХ ст. (до 1848 р.). Львів, 1964. 251 с.

Головацький Я. Ф. Велика Хорватія або Галицько-Карпатська Русь / Вінок русинам на обжинки. Відень, 1847. Ч 2. С. 147–239.

Головацький Я. Ф. Географического словаря западнословянских и югославянских земель и прилежащих стран. Вільно, 1884. 374 с.

Головацький Я. Ф. Дополнение к очерку Словяно-русской библиографии В. М. Ундольского. Вільно, 1874. 96 с.

Головацький Я. Ф. Заметки и дополнения к статьям г. Пыпина, напечатанным в «Вестнике Европы» за 1885 и 1886 годи. Вільно, 1888. 87 с.

Головацький Я. Ф. Литературные занятия / Литературный сборник. Вип. ІІ. Львів, 1886. С. 198–199.

Головацький Я. Ф. Матеріали до історії України. Виписки з історичних джерел та літератури. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Фонд Я. Головацького. П 39. Спр. 678. – 56 арк.

Головацький Я. Ф. Народныя песни Галицкой и Угорской Руси. 4 т. Москва, 1878.

Головацький Я. Ф. О народной одеждеи убранстве русинов или руських в Галичине и северо-восточной Венгрии. Вільно, 1877. 67 с.

Головацький Я. Ф. Пам’яті Маркіяну-Руслану Шашкевичу / М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький. Твори. Київ, 1982. С. 264–270.

Головацький Я. Ф. Пережитое и перестраданное / Письменники Західної України 30-50 років ХІХ ст. Київ, 1965. С.229–285.

Дей О. І., Зілинський О. М., Кирчів Р. Ф., Шумада Н. С. Український фольклор у слов’янських літературах. Доповіді радянської делегації. V міжнародний з’їзд славістів. Київ, 1963. 64 с.

Драгоманов М. Учена експедиция в західньо-русюку країну / Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство. Львів, 1899. Т. І. С. 103–127.

Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці». Львів, 2011. 330 с.

Матисякевич З. М. Матисякевич З. Український історик Яків Головацький. Львів : Літопис, 2002. 152 с.

Письма к М. П. Погодину из славянских земель (1835–1861). Вип. 3. М., 1880. 744 + ІІ + ІV с.

Потебня О. О. Народныя песни Галицкой и Угорской Руси, собрания Я.Ф. Головацким. Издание Императорского общества истории и древностей Российских при Московском университете / Отчет о двадцать-третьем присуждении наград графа Уралова. Приложение к ХХХІХ тому записок Имп. Академии наук. № 8. Санкт-Петербург. 1881. Т. ІІІ. 425 с.

Русалка Дністровая: у 2-х книгах. Львів, 2007. Кн. 1. Репринтне відтворення першодруку 1837 р. 4* + ХХ + 136 с.; Кн. ІІ. Науково-критичне видання; редактор-упорядник та автор післямови М. Шалата, відповідальні за випуск Ф. Стеблій, Б. Якимович. 4 + ХХ + 136 + 168*с.

Савченко Ф. Я. Листування Якова Головацького з Осипом Бодянським (1843–1876 рр.) / За сто літ. Матеріали з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття. Харків; Київ, 1930. Кн. 5. С. 121–169.

Шашкевич М., Вагилевич І., Головацький Я. Твори. Київ, 1982. 367 с.

Aristov F. F. Carpathian-Russian writers. Research on unpublished sources / F.F. Aristov. Volume one. Moscow, 1916. 306 p.

Bryk I.S. Materials on the history of Ukrainian-Czech relations in the first half of the nineteenth century. / Ukrainian-Russian archive. Scientific Society. of T. Shevchenko. V. XV. Lviv, 1921. 159 p.

Vavryk V.R. Yakiv Fedorovych Holovatskyi. His activities and significance in the Galician-Russian literature. Lviv, 1925. 168 p.

Vozniak M. S. How the Ukrainian people's life rose up in Galicia during Austria’s influence. Lviv, 1924. 180 p.

Volynskyi P.K. Ukrainian romanticism in connection with the development of romanticism in Slavic literature. Ukrainian Committee of Slavists of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Kyiv, 1963. 52 p.

Рalenko I.Ya. Holovatskyi as a Slavist / Problems of Slavonic Studies. Ed. 56. Lviv, 2007. P. 13–31.

Herbilskyi H. Yu. Development of progressive ideas in Galicia in the first half of the nineteenth century. (until 1848). Lviv, 1964. 251 p.

Holovatskyi Ya. F. Great Croatia or Galicia-Carpathian Russia / Wreath to Ruthenians for the harvest festival. Vienna, 1847. Part 2. P. 147–239.

Holovatskyi Ya.F. Geographical Dictionary of West Slavic and Yugoslav lands and adjacent countries. Vilnius, 1884. 374 p.

Holovatskyi Ya.F. Addition to the essay of the Slavic-Russian bibliography of V.M. Undolskyi. Vilnius, 1874. 96 p.

Holovatskyi Ya.F. Notes and additions to the articles by Mr. Pypin, published in the “Bulletin of Europe” for 1885 and 1886. Vilnius, 1888. 87 p.

Holovatskyi Ya.F. Literary studies / Literary collection. Ed. II. Lviv, 1886, P. 198–199.

Holovatskyi Ya. F. Materials before the history of Ukraine. Record extracts from historical sources and literature. Lviv Scientific Library of V. Stefanyk. Manuscripts Department. Foundation of Holovatskyi. P 39. Ref. 678. 56 p.

Holovatskyi Ya.F. Folk songs of Galician and Hungarian Russia. 4 parts. Moscow, 1878.

Holovatskyi Ya. F. About folk clothes and decoration of Rusyns or Russians in Galicia and northeastern Hungary. Vilnius, 1877. 67 p.

Holovatskyi Ya.F In memory of Markiian-Ruslan Shashkevych / M. Shashkevych, I. Vahylevych, Ya. Holovatskyi. Writings. Kyiv, 1982. P. 264–270.

Holovatskyi Ya. F. The Experienced and Suffered / Writers of the Western Ukraine of 30-50 years of the 19th century. Kyiv, 1965. P. 229–285.

Dey O.I., Zilynskyi O.M., Kyrchiv R.F., Shumada N.S. Ukrainian folklore in the Slavic literature. Additional information from the Radio Delegation. V International Congress of Slavists. Kyiv, 1963. 64 p.

Drahomanov M. Scientific expedition to the western Russian country / Intelligence of Mykhailo Drahomanov on Ukrainian folk literature and writing. Lviv, 1899. V. I. P. 103–127.

Kyrchiv R.F. Ethnographic and folkloristic activity of the “Russian Trinity”. Lviv, 2011. 330 p.

Matysiakevych Z.M. Matysiakevych Z. Ukrainian historian Yakiv Holovatskyi. Lviv: Chronicle, 2002. 152 p.

Letters to M.P. Pohodin from the Slavic lands (1835–1861). Ed. 3. M., 1880. 744 + ІІ + ІV p.

Potebnia O.O. Folk songs of Galician and Ugric Russia, collection of Ya.F. Holovatskyi. Publication of the Imperial Society of Russian History and Ancientry at Moscow University / Report on the twenty-third awarding of Graf Uralov. Appendix to the XXXIX volume of the notes by Imperial Academy of Sciences. No. 8. Saint- Petersburg. 1881. V. III. 425 p.

Rusalka Dnistrovaia: in 2 books. Lviv, 2007. Book. 1. Reprint reproduction of the first edition of 1837 4* + ХХ + 136 p.; Book ІІ. Scientific and critical publication; compiling editor and author of the afterword by M. Shalata, responsible for the edition - F. Steblii, B. Yakymovych. 4 + ХХ + 136 + 168 * p.

Savchenko F.Ya. Correspondence of Yakov Holovatskyi and Osyp Bodianskyi (1843–1876) / For a hundred years. Materials on the public and literary life of Ukraine in the XIX and early XX centuries. Kharkiv; Kyiv, 1930. Book. 5. P. 121–169.

Shashkevych M., Vahylevych I., Holovatskyi Ya. Writings. Kyiv, 1982. 367 p.