КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА ТА «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ»
PDF

Ключові слова

комп’ютерна лінгвістика
штучний інтелект
обробка природної мови
пошук інформації
репрезентація знань
машинний переклад
синтез та розпізнавання мовлення
тест Тюрінга
алгоритм
корпус мови

Як цитувати

Пушик , Н. (2021). КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА ТА «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ». Молодий вчений, 2 (90), 151-155. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-29

Анотація

Дана стаття містить аналіз комп’ютерної лінгвістики як окремої дисципліни, яка тісно пов’язана із стрімким розвитком комп’ютерних технологій. Здійснено системний виклад основ даної дисципліни – одного з новітніх напрямів інформаційної технології сучасного мовознавства. Проаналізовано внесок лінгвістики у формування й розвиток штучного інтелекту. Обґрунтовано відмінності між сильним та слабким штучним інтелектом із погляду прикладної лінгвістики. З’ясовано, що можливість спілкуватись із комп’ютером за допомогою природних мов – одне з ключових завдань штучного інтелекту, а сприйняття, розуміння та опанування мови належать до найважливіших характеристик людського інтелекту. У статті також визначено головні прикладні лінгвістичні завдання в царині штучного інтелекту на сьогодні: обробка природної мови, машинний переклад, пошук інформації, синтез та розпізнавання мовлення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-29
PDF

Посилання

Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика : Навчальний посібник. Суми : ВТД «Українська книга», 2004. 382 с.

Городецький Б.Ю. Комп’ютерна лінгвістика: моделювання мовного спілкування. Нове в зарубіжній лінгвістиці. Вип. XXIV. Комп’ютерна лінгвістика. Москва, 1989. С. 5–31.

Дарчук Н.П. Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту) : підручник. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 351 с.

Єфремов М. Штучний інтелект, історія та перспективи розвитку. URL: http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/81625/79214.

Комарова З.И. Методология, метод, методика и технология научный исследований в лингвистике. Екатеринбург : Изд-во УрФУ, 2012. 818 с.

Комп’ютерна лінгвістика. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=4396.

Комп’ютерна лінгвістика по-українськи: про підсумки роботи lang-uk за рік існування. URL: https://dou.ua/lenta/columns/lang-uk-development/.

Кузьменко Д.М. Комп’ютерна лінгвістика і Web 2.0. Київ : Наукова думка, 2009. 250 с.

Левчук А. Штучний інтелект: лінгвістичні аспекти. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. 2015. № 4. С. 203–207. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2015_4_41.

Міщенко А.Л. Сучасні методи, напрямки й здобутки комп’ютерної лінгвістики. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Вип. 95 (2). Серія «Філологічні науки», 208 (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. С. 122–233.

Поняття штучного інтелекту. URL: http://megalib.com.ua/content/1956_71_Ponyattya_shtychnogo_intelekty.html.

Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). Київ : Український фітосоціологічний центр, 1999. 148 с.

Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля. К, 2010. 844 с.

Штучний інтелект // Вікіпедiя: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_

Штучний інтелект (АІ): Що це таке і чому це важливо? URL: https://www.everest.ua/ai-platform/analytics/shtuchnij-intelekt-ai-shho-ce-take-iсhomu-ce-v/ (accessed 9 January 2021).

Biskub I. Applied and Computational Linguistics : підручник (англ. мовою) / I. Biskub. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. 304 с.

Computational Linguistics: An Introduction Ralph Grishman Cambridge University Press, 6 лист. 1986. 193p.

Computational Linguistics and its Use in Real World: the Case of Computer Assisted Language Learning. URL: https://www.aclweb.org/anthology/C96-2171.pdf.

Coppin B. Artificial Intelligence Illuminated / B. Coppin. Jones and Bartlett Publishers, 2004. 768 p.

Cecile L. Paris, William R. Swartout, William C. Mann Natural Language Generation in Artificial Intelligence and Computational Linguistics. Springer Science & Business Media, 14.03.2013. 404 p.

Semisupervised Learning for Computational Linguistics Steven Abney CRC Press, 17.09.2007. 320 р.

The Oxford Handbook of Computational Linguistics. Ruslan Mitkov: OUP Oxford, 2004. 786 р.

The Standard Corpus of Present-Day Edited American English (the Brown Corpus).URL: http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpora/BROWN/

(accessed 9 January 2021).

Voloshyn V. H. (2004) Kompiuterna linhvistyka [Computational linguistics]. Sumy: VTD «Ukrainska knyha».

Horodetskyi B. Yu. (1989) Kompiuterna linhvistyka: modeliuvannia movnoho spilkuvannia. Nove v zarubizhnii linhvistytsi. [Computational linguistics: modeling language communication. New in foreign linguistics]. Computational linguistics, vol. 24, pp. 5-31.

Darchuk N. P. (2008) Kompiuterna linhvistyka (avtomatychne opratsiuvannia tekstu) [Computational linguistics (automatic word processing)]. Kyiv: Kyivskyi Universytet Publishing.

Yefremov M. (2008) Shtuchnyi intelekt, istoriia ta perspektyvy rozvytku [Artificial intelligence, history and prospects of development]. Visnyk ZhDTU. Seriia" Tekhnichni nauky". Available at: http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/81625/79214 (accessed 9 January 2021).

Komarova Z. I. (2012) Metodologiya, metod, metodika i tekhnologiya nauchnyy issledovaniy v lingvistike [Methodology, method, methodology and technology of scientific research in linguistics]. Yekaterinburg: Publishing House of Ural Federal University.

Karpilovska Ye. A. (2014) Kompiuterna linhvistyka [Computational linguistics]. Encyclopedia of Modern Ukraine. Available at: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=4396 (accessed 9 January 2021).

(2017) Kompiuterna linhvistyka po-ukrainsky: pro pidsumky roboty lang-uk za rik isnuvannia. [Computational linguistics in Ukraine: about the results of lang-uk work for the year of its existence]. Available at: https://dou.ua/lenta/columns/lang-uk-development/ (accessed 9 January 2021).

Kuzmenko D. M. (2009) Kompiuterna linhvistyka i Web 2.0. [Computational linguistics and Web 2.0]. Kyiv: Naukova dumka.

Levchuk A. (2015) Shtuchnyi intelekt: linhvistychni aspekty [Artificial intelligence: linguistic aspects]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Filolohichni nauky. Movoznavstvo, no.4, pp.203-207. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2015_4_41. (accessed 9 January 2021).

Mishchenko A. L. (2011) Suchasni metody, napriamky y zdobutky kompiuternoi linhvistyky [Modern methods, directions and achievements of computational linguistics]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. Vynnychenka, vol. 95(2), no. 208, Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, pp. 122-233.

(2013) Poniattia shtuchnoho intelektu. [The concept of artificial intelligence]. Available at:http://megalib.com.ua/content/1956_71_Ponyattya_shtychnogo_intelekty.html (accessed 9 January 2021).

Selivanova O. O. (1999) Aktualni napriamy suchasnoi linhvistyky (analitychnyi ohliad) [Current directions of modern linguistics (analytical review)]. Kyiv : Ukrainskyi fitosotsiolohichnyi tsentr.

Selivanova O. O. (2010) Linhvistychna entsyklopediia [Linguistic encyclopedia]. Poltava: Dovkillia.

Shtuchnyi intelekt [Artificial Intelligence]. Available at:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8 (accessed 9 January 2021).

Shtuchnyi intelekt (AI): Shcho tse take i chomu tse vazhlyvo? [Artificial Intelligence (AI): What is it and why is it important?]. Available at: https://www.everest.ua/ai-platform/analytics/shtuchnij-intelekt-ai-shho-ce-take-iсhomu-ce-v/ (accessed 9 January 2021).

Biskub I. (2007) Applied and Computational Linguistics. Lutsk: Vezha.

Ralph Grishman (1986) Computational Linguistics: An Introduction. Cambridge University Press.

Computational Linguistics and its Use in Real World: the Case of Computer Assisted-anguage Learning. Available at:https://www.aclweb.org/(accessed 9 January 2021).

Coppin B. (2004) Artificial Intelligence Illuminated. Jones and Bartlett Publishers.

Cecile L. Paris, William R. Swartout, William C. Mann (2013) Natural Language Generation in Artificial Intelligence and Computational Linguistics. Springer Science & Business Media.

Steven Abney (2007) Semisupervised Learning for Computational Linguistics. CRC Press.

Ruslan Mitkov (2004) The Oxford Handbook of Computational Linguistics. OUP: Oxford.

The Standard Corpus of Present-Day Edited American English (the Brown Corpus). Available at: http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpora/BROWN/ (accessed 9 January 2021).