СТИЛЬОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ РАКУРС У ДОСЛІДЖЕННЯХ С. ПАВЛИШИН (НА ПРИКЛАДІ НОВОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ)
PDF

Ключові слова

стильові тенденції
американська фортепіанна музика
авангардизм
експеримент

Як цитувати

Гнатишин, О. (2021). СТИЛЬОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ РАКУРС У ДОСЛІДЖЕННЯХ С. ПАВЛИШИН (НА ПРИКЛАДІ НОВОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ). Молодий вчений, 2 (90), 127-130. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-25

Анотація

Досліджено особливості аналізу Стефанією Павлишин окремо взятої нової американської фортепіанної музики з погляду втілення композиторами певних стильових тенденцій. У чималій кількості стильових пластів дослідниця виділила найбільш виразні, що проявилися у фортепіанній творчості, яка у США порівняно нечисленна. Загалом фортепіанна (як і інша) музика американських композиторів розвивалася в дусі експериментування. Тут «ідейний новатор» Чарлз Раґлс – представник пізньоромантичної естетики з використанням серійної та додекафонної техніки письма. Джордж Крамб – «класик сучасної музики», у фортепіанних творах прихильник підкресленої звукозображальності з проявами містики, прийомами сонористики. Джон Кейдж – експериментатор, прихильник еклектики з використанням колажу, ударним трактуванням фортепіано. Відзначається ґрунтовність аналізу С. Павлишин, об’єктивність її оцінок, вказується місце тих досліджень серед інших радянських, а також у контексті історії української музичної науки.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-25
PDF

Посилання

Гнатишин О. Історичний вимір українських музично-теоретичних концеп-цій. Львів, 2017. 600 с.

Друкований доробок Стефанії Павлишин (1955-2005) // Стефанія Павлишин у своїх працях і висловах сучасників. Львів, 2015. C. 27-31.

Павлишин С. Американська музика. Львів, 2007. 316 с.

Павлишин С. Зарубежная музыка ХХ века. Пути развития. Тенденции. Ки-ев. 1980. 211 с.

Павлишин С. Особливості новаторства американської музики другої поло-вини ХХ ст. // Syntagmation: Збірка наукових статей на пошану доктора мистецтвознавства професора Стефанії Павлишин. Львів, 2000. С. 7-35.

Hnatyshyn O. Istorychnyi vymir ukrainskykh muzychno-teoretychnykh kontseptsii [Historical measuring of the Ukrainian music-theoretical conceptions]. Lviv, 2017. 600 p.

Drukovanyi dorobok Stefanii Pavlyshyn (1955-2005) [Printed work by Stefania Pavlyshyn (1955-2005)] // Stefaniia Pavlyshyn u svoikh pratsiakh i vyslovakh suchasnykiv. Lviv, 2015. P. 27-31.

Pavlyshyn S. Amerykanska muzyka [American music]. Lviv, 2007. 316 p.

Pavlyshyn S. Zarubezhnaia muzyka XX veka. Puty razvytyia. Tendentsyy [Foreign music of the 20th century. Ways of development. Trends]. Kyev. 1980. 211 p.

Pavlyshyn S. Osoblyvosti novatorstva amerykanskoi muzyky druhoi polovyny XX st. [Features of the innovation of American music second half of the twentieth century] // Syntagmation: Zbirka naukovykh statei na poshanu doktora mystetstvoznavstva profesora Stefanii Pavlyshyn. Lviv, 2000. P. 7-35.