ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ У ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИХ СІМ’ЯХ
PDF

Ключові слова

дисфункціональність
залежність
психоактивна речовина
конфлікти

Як цитувати

Сергієнко, Н. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ У ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИХ СІМ’ЯХ. Молодий вчений, 2 (90), 58-63. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-11

Анотація

У статті представлені дослідження робіт по визначенню сімейної динаміки у дисфункціональних сім’ях, схеми стосунків та взаємодії членів сім’ї, що включає безліч необхідних елементів (емоційна залежність від інших, відсутня впевненість в собі, ствердження автономії та залежності). Коли член сім'ї вживає психоактивні речовини (ПАР), вплив на сім'ю може різнитися залежно від її структури. Наприклад, батько який зловживає ПАР може виступати в ролі «супер героя», або коли сім’я керована конфліктами негативний вплив буде скерований на самооцінку і супроводжувати дитину в дорослому віці. Говориться у статті також про дорослих дітей з неблагополучних сімей, які мають такі типи: сім’я зловживала ПАР, сім’я, керована конфліктами, або насильницька сім’я чи емоційно відокремлена. Про шляхи надання допомоги тим, хто, побачивши свою проблему, просить допомоги, в тому числі як соціально-психологічної, так і духовної.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-11
PDF

Посилання

Новини. 2019. Бездоглядність дітей – одна з найгостріших проблем сьогодення. Кунківська громада. Вінницька обл., Гайсинський район 10.04.2019. URL: https://kunkivska-gromada.gov.ua/news/1554879337/ (дата звернення: 22.02.2021)

Кочарян Г.С., Кочарян А.С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов. Москва, 1994. С. 165.

Дружинин В.Н. Психология семьи. Санкт-Петербург : Питер, 2006. С. 176.

Гончарова Т. Неблагополучные семьи и работа с ними. Народное образование. 2002. №6. С. 36–42.

Грибеннеков И.В. Воспитательный климат в семье. Москва, 1976. С. 40.

Журавлева Е.А, Филиппова Е.Б., Анипович З.Н., Бойкова О.В., Кассий В.Ю. Кротова С.И., Козлова О.В., Беляева А.А. Методика диагностики и профилактики психологического неблагополучия в семье подростка – Москва, 2003. С. 195.

Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Санкт-Петербург : Речь, 2010. С. 256.

Ткачева В.В. Гармонизация внутрисемейных отношений: папа, мама, я – дружная семья. Практикум по формированию адекватных внутрисемейных отношений. Москва, 2000. С. 160.

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В. Психология и психотерапия семьи. Санкт-Петербург, 1999. С. 656.

Кутбиддинова Р.А. Психология зависимости: учебно-методическое пособие. Южно-Сахалинск : СахГУ, 2017. С. 128.

Novini. 2019. Bezdoglyadnist ditey – odna z naygostrishikh problem sogodennya. Kunkivska gromada. Vinnitska obl., Gaysinskiy rayon 10.04.2019. URL: https://kunkivska-gromada.gov.ua/news/1554879337/ (data zvernennya: 22.02.2021).

Kocharyan G.S., Kocharyan A.S. (1994) Psikhoterapiya seksual'nykh rasstroystv i supruzheskikh konfliktov. Moskva. S. 165.

Druzhinin V.N. (2006) Psikhologiya semi. Spb: Piter. S. 176.

Goncharova T. (2002) Neblagopoluchnyye semi i rabota s nimi. Narodnoye obrazovaniye. №6. S. 36-42.

Gribennekov I.V. (1976) Vospitatelnyy klimat v sem'ye. Moskva. S. 40.

Zhuravleva Ye.A, Filippova Ye.B., Anipovich Z.N., Boykova O.V., Kassiy V.YU. Krotova S.I., Kozlova O.V., Belyayeva A.A. (2003) Metodika diagnostiki i profilaktiki psikhologicheskogo neblagopoluchiya v semye podrostka. Moskva. S. 195.

Lichko A.Ye. (2010) Psikhopatii i aktsentuatsii kharaktera u podrostkov. SPb.: Rech'. S. 256.

Tkacheva V.V. (2000) Garmonizatsiya vnutrisemeynykh otnosheniy: papa, mama, ya – druzhnaya semya. Praktikum po formirovaniyu adekvatnykh vnutrisemeynykh otnosheniy. Moskva. S. 160.

Eydemiller E.G., Yustitskiy V. (1999) Psikhologiya i psikhoterapiya sem'i. SPb,. S. 656.

Kutbiddinova R.A. (2017) Psikhologiya zavisimosti: uchebno-metodicheskoye posobiye. Yuzhno-Sakhalinsk: SakhGU, S. 128.