ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЩОДО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
PDF

Ключові слова

лікарські засоби
назва лікарських засобів
«вічнозелений патент»
винахід
корисна модель

Як цитувати

Цимбалюк, О. (2021). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЩОДО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. Молодий вчений, 2 (90), 21-24. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-5

Анотація

Фармацевтична галузь досить специфічна і надзвичайно наукоємна. Вся її система нормативно-правової бази спрямована на забезпечення безпечності обігу лікарських засобів — гарантії того, що міра відповідальності, рівень кваліфікації, коло прав та обов'язків усіх учасників фармацевтичного ринку гарантують забезпечення населення лише якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами. В сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності лікарських засобів існує багато дискусійних проблем і питань. Особливу увагу потрібно присвятити проблематиці охорони і захисту через інститут авторського права, конфлікту винаходу і корисної моделі, «вічнозеленим патентам», захисту оригінальної назви лікарських засобів, зловживанням правами інтелектуальної власності в даній сфері, труднощам при проведенні судової експертизи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-5
PDF

Посилання

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (зі змінам 5495 VI від 20.11.2012). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Про лікарські засоби : Закон України від 4 квітня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 22. Ст. 86 (з наступними змінами).

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. № 3687-ХП (в редакції Закону України від 01.06.2000 р. №1771-111). Відомості Верховної Ради України. 1994. №7. Ст. 32.

Кодинець А. О. Право інтелектуальної власності на лікарські засоби: окремі аспекти правової охорони. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2793/kodynetstezyip.pdf

Андрощук Г.О. Правова охорона інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі: економіко-правовий аспект. Київ : Український союз інтелектуальної власності, 2002. С. 13−27.

Власюк Ірина Охорона інтелектуальної власності в галузі фармацевтики. URL: http://yurincom.com/ru/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/overview/?id=964.

Кириченко I.А. Питання здійснення прав на об’єкти інтелектуальної власності в процесі державної реєстрації лікарських засобів. Вісник фармакології та фармації. 2003. № 2. С. 30−31.

Рэчел Торнли. Правовая охрана фармацевтических препаратов. Інтелектуальна власність. 2004. № 3. С. 44−51.

Чумак В.В. Куди крокує українська фармацевтична галузь. Аптека. 2009. № 32 (703). 17 серпня. С. 6−7.

Civil Code of Ukraine of January 16, 2003 № 435-IV (as amended 5495 VI of November 20, 2012). Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

On Medicinal Products: Law of Ukraine of April 4, 1996. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1996. № 22. St. 86 (with the following changes).

Law of Ukraine «On protection of rights to inventions and utility models» of 15.12.1993 № 3687-ХП (as amended by the Law of Ukraine of 01.06.2000 №1771-111). Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1994. № 7. Article 32.

Kodynets AA Intellectual property rights to medicines: some aspects of legal protection. Available at: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2793/kodynetstezyip.pdf

Androschuk G.O. (2002) Legal protection of intellectual property in the pharmaceutical industry: economic and legal aspect. Kyiv: Ukrainian Union of Intellectual Property.

Vlasyuk I. Protection of intellectual property in the field of pharmaceuticals. Available at: http://yurincom.com/ru/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/overview/?id=964

Kirichenko I.A. (2003) The issue of exercising intellectual property rights in the process of state registration of medicines. Bulletin of Pharmacology and Pharmacy. № 2. P. 30−31.

Rachel Thornley (2004) Legal protection of pharmaceuticals. Intellectual property. № 3. P. 44−51.

Chumak V.V. (2009) Where is the Ukrainian pharmaceutical industry. Pharmacy. № 32 (703). August 17. P. 6−7.