ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ В БАРАБАНІ ПАРОВОГО КОТЛА Е-50
PDF

Ключові слова

рівень живильної води
нечіткий регулятор
паровий котел
барабан
регульований параметр
автоматизована система регулювання
ПІ-регулятор

Як цитувати

Рура, А., & Тарахтій, О. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ В БАРАБАНІ ПАРОВОГО КОТЛА Е-50. Молодий вчений, 2 (90), 5-9. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-2

Анотація

Рівень води в барабані парового котла є одним із найважливіших параметрів, що характеризує надійність роботи котлоагрегату. В даний час все більшого поширення набувають нечіткі регулятори, які реалізують на практиці нечіткі алгоритми управління агрегатами, механізмами, а також технологічними процесами. Застосування технології нечіткої логіки, орієнтованої на обробку логіко-лінгвістичних моделей подання знань, відкриває широкі перспективи для створення інтелектуальних систем управління складними динамічними об'єктами, що діють в умовах неповної інформативності, прогнозувати по-ведінку системи, формувати множину альтернативних дій, виконувати форма-льний опис нечітких правил прийняття рішень. Оперативна ж зміна настроювальних параметрів регулятора дозволяє якісно перейти на більш високий рівень управління технологічними процесами, які супроводжують діяльність людини. У статті пропонується порівняльний аналіз моделі класичної 3-імпульсної автоматичної системи регулювання (АСР) рівню з ПІ-регулятором з одноконтурною АСР з нечітким регулятором у який введено додатковий сигнал по швидкості зміни відхилення регульованої величини.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-2
PDF

Посилання

Фам В.Д., Коновалов В.И. Исследование вариантов построения САР уровня в барабане парового котла. Сборник трудов ХІ МНПК студентов, аспирантов и молодых учащихся. 2013. С. 225–227.

Куколев А.А., Пиотровский Д.Л. О применении нечеткого адаптивного регулятора в системе управления уровнем воды в судовом вспомогательном котле. Научные труды КубГТУ. 2018. № 3. С. 295–303.

Рура А.С., Тарахтій О.С. Аналіз існуючих схем регулювання рівня в барабані парового котла. Молодий вчений. 2019. № 11(75). С. 163–166.

Клюев А.С., Товарнов А.Г. Наладка систем автоматического регулирования котлоагрегатов. Москва, 1970. 280 с.

Плетнев Г.П. Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике. Москва, 2007. 352 с.

Коростелёв А.А. Сравнительный анализ функциональных возможностей интеллектуальных нечетких и ПИ-регуляторов. Первый открытый конкурс молодых специалистов ЗАО «СибКОЭС». 2008.

Fam V.D., Konovalov V.I. (2007) Issledovanie variantov postroeniya SAR urovnya v barabane parovogo kotla.. Proceedings of the XI MNPK students, graduate students and young students. pp. 225–227.

Kukolev A.A., Piotrovskij D.L. (2018) O primenenii nechetkogo adaptivnogo regulyatora v sisteme upravleniya urov-nem vody v sudovom vspomogatel'nom kotle. Scientific works of KubGTU, no. 3, pp. 295–303.

Rura A.S., Tarakhtii O.S. (2019) Analіz іsnuyuchih skhem regulyuvannya rіvnya v barabanі parovogo kotla. Molodij vchenij, no. 11(75), pp. 163–166.

Klyuev A.S., Tovarnov A.G. (1970) Adjustment of automatic control systems for boiler units. Moscow, 280 p.

Pletnev G.P. (2007) Automation of technological processes and production in the power system. Moscow, 352 p.

Korostelyov A.A. (2008) Sravnitel'nyj analiz funkcional'nyh vozmozhnostej intellektual'nyh ne-chetkih i PI-regulyatorov. Pervyj otkrytyj konkurs molodyh specialistov ZAO «SibKOES».