Bykova A.l., Zhilenko A.Y. University of Customs and Finance The nature and characteristics of organization management personnel development at the enterprise Summary The essence of the concept of «staff development» in the works of domestic and foreig
PDF

Ключові слова

розвиток персоналу
адаптація
управління персоналом
професійне навчання
оцінювання персоналу
ефективність

Як цитувати

Жиленко , А., & Бикова , А. (2018). Bykova A.l., Zhilenko A.Y. University of Customs and Finance The nature and characteristics of organization management personnel development at the enterprise Summary The essence of the concept of «staff development» in the works of domestic and foreig. Молодий вчений, 11 (63), 418-421. вилучено із https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/3502

Анотація

Досліджено сутність поняття «розвиток персоналу». Визначено основні складові процесу розвитку персоналу в організації.  Наведено нормативно-правові акти України, що регулюють забезпечення управління розвитком персоналу на підприємстві. Запропоновано систему показників для оцінки економічної ефективності витрат на розвиток персоналу  організації.

PDF

Посилання

Азарова А. О. Управління персоналом: навч. посіб. / А.О. Азарова, О.О. Мороз, О.Й. Лесько, І.В. Романець; ВНТУ. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 283 с.

Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала / В.Р. Веснин. – М.: Юристъ, 2008, 190 с.

Волобуев М.І., Дідусь М.О. Розвиток персоналу підприємства – сучасні аспекти // Економіка та держава. – № 12. – 2015. – С. 77-79.

Гриньова В. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні / В. М. Гриньова, О. Э. Попов. – Харків: ХДЕУ, 2013. – 323 с.

Захарова О. В. Процедура комплексної оцінки якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства / Захарова О. В., Городничук Н.В. / Економiка i органiзацiя управлiння, № 3(19) – 4(20). – 2014. – С. 100–107.

Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под. ред. П.В. Шеметова. – М.: ИНФРА–М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2001. – 312 с.

Морозов О.Ф., Гончар В.О. Система управлінням розвитку персоналу підприємства // Ефективна економіка. – 2017. – № 1. – С. 92-95.

Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник / В.А. Савченко. – К.: КНЕУ, 2002. – 351 с.

Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / [науч. ред. Р. Марра и Г. Шмидта]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997.

Управление эффективностью и качеством: модульная программа: в 2–х ч. / [под. ред. И. Прокопенко, К. Норта ]; пер. с англ. – М. : Дело, 2001.

Управление персоналом организации: учебник / [под ред. А.Я. Кибанова]. – М. : ИНФРА–М, 1997. – 512 с.

Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2006. – 488 с.

Шлендер П.Э. Управление персоналом / [и др.]. – М., 2005. – 320 с.