ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
PDF

Ключові слова

товарознавство
сучасний верхній одяг
класифікація сучасного верхнього одягу
судова товарознавча експертиза

Як цитувати

Шитова, Л., & Собакарь, Є. (2020). ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Молодий вчений, 10 (86), 362-365. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-74

Анотація

Стан ринку верхнього одягу за останні роки в Україні спостерігає тенденції осу¬часнення, збільшення асортименту та модернізації, тому необхідний комплек¬сний розгляд визначення класифікації, представлених у товарознав-стві сьогодні. Тому досліджено питання особливості класифікації сучасного верхнього одягу, вимоги до сировини та матеріалів, а також, мар¬кування одягу символами по догляду, пакування та зберігання, вимоги нормативно-технічної документації до номенклатури показників якості виробів та їх засто-сування на верхньому одязі. Проведено аналіз асор¬тименту сучасного верхнього одягу, який з’явився на ринку за останнє десятиліття. Досліджено споживчі властивості верхнього одягу та їхній вплив на формування асортименту на ринку. Запропоновано включення різновидів сучасного верхнього одягу до загальної класифікації для використання в судовій товарознавчій експертизі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-74
PDF

Посилання

Браїлко А.С. Класифікація одягу зі шкіри як складова побудови моделі розпі-знавання, призначеної для проведення ідентифікації та товарознавчої експертизи, 2013. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1822 (дата звернення: 19.09.2020).

Калашник О.В., Поліщук Л.В. Товарознавча характеристика нових видів утеп-лювальних матеріалів для одягу, 2015. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4751 (дата звернення: 19.09.2020).

Браїлко А.С. Побудова електронного класифікатора дефектів одягу зі шкіри, адаптованого для товарознавчої експертизи. Товарознавство та інновації. 2011. Вип. 3. С. 178–184.

Григорова Л.С. Методичні вказівки з дисципліни «Технологія виготовлення одягу» (друге видання) для студентів художньо-графічного факультету денної та заочної форм навчання освітнього рівня бакалавр. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2017. 48 с.

Колосніченко М.В., Процик К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та вироб-ництва одягу : навч. посібник. Київ : КНУТД, 2011. 238 с.

Бодяло Н.Н., Гарська Н.П., Філімоненкова Р.Н., Івашкевич Е.М. Технологія швейних виробів : підручник. Витебск : УО «ВГТУ», 2012. 307 с.

ГОСТ 25295-2003. Верхній одяг пальтово-костюмного асортименту. Загальні технічні умови. Москва, 2005. 22 с.

ГОСТ ISO 3758-2014. Вироби текстильні. Маркування символами щодо догляду. Москва, 2015. 45 с.

ГОСТ 4.45-86. Система показників якості продукції (СПЯП). Вироби швейні побутового призначення. Номенклатура показників. Москва, 2001. 7 с.

ГОСТ 10581-91. Вироби швейні. Маркування, упаковка, транспортування і зберігання. Москва, 2006. 33 с.

ДСТУ ISO 139:2007. Матеріали текстильні. Стандартні атмосферні умови для кондиціювання і випробування. Держспоживстандарт України, 2011. УКНД 59.080.01. 8 с.

Brailko, A.S. (2013). Klasyfikatsiia odiahu zi shkiry yak skladova pobudovy modeli rozpiznavannia, pryznachenoi dlia provedennia identyfikatsii ta tovaroznavchoi ekspertyzy [Classification of leather clothing as a component of building a recognition model designed for identification and commodity examination]. Available at: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1822 (accessed 19 September 2020).

Kalashnyk, O.V., & Polischuk, L.V. (2015). Tovaroznavcha kharakterystyka novykh vydiv utepliuvalnykh materialiv dlia odiahu [Commodity characteristics of new types of insulation materials for clothing]. Available at: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4751 (accessed 19 September 2020).

Brailko, A.S. (2011). Pobudova elektronnoho klasyfikatora defektiv odiahu zi shkiry, adaptovanoho dlia tovaroznavchoi ekspertyzy [Construction of an electronic classifier of leather clothing defects, adapted for commodity examination]. Tovaroznavstvo ta innovatsii, vol. 3, pp. 178–184.

Hryhorova, L.S. (2017). Tekhnolohiia vyhotovlennia odiahu [Technology of manu-facturing of clothes]. Kharkiv: KhNPU imeni H.S. Skovorody. (in Ukrainiane)

Kolosnichenko, M.V., & Protsyk, K.L. (2011). Moda i odiah. Osnovy proektuvannia ta vyrobnytstva odiahu [Fashion and clothing. Fundamentals of clothing design and production]. Kyiv: KNUTD. (in Ukrainiane)

Bodialo, N.N., Harska, N.P., Filimonenkova, R.N., & Ivashkevych, E.M. (2012). Tekhnolohiia shveinykh vyrobiv [Technology of garments]. Vytebsk: VHTU. (in Russian)

HOST 25295-2003 (2005). Verkhnii odiah paltovo-kostiumnoho asortymentu. Zahalni tekhnichni umovy [Outerwear coat and suit range. General technical conditions]. Moscow: Standartynform.

HOST ISO 3758-2014 (2015). Vyroby tekstylni. Markuvannia symvolamy shchodo dohliadu [Textile products. Marking with care symbols]. Moscow: Standartynform.

HOST 4.45-86 (2001). Systema pokaznykiv yakosti produktsii. Vyroby shveini pobutovoho pryznachennia. Nomenklatura pokaznykiv [System of product quality indicators (SPN). Household garments. Nomenclature of indicators]. Moscow: Yzdatelstvo standartov.

HOST 10581-91 (2006). Vyroby shveini. Markuvannia, upakovka, transportuvannia i zberihannia [Sewing products. Labeling, packaging, transportation and storage]. Moscow: Standartynform.

DSTU ISO 139:2007 (2011). Materialy tekstylni. Standartni atmosferni umovy dlia kondytsiiuvannia i vyprobuvannia [Textile materials. Standard atmospheric conditions for conditioning and testing]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.