ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
PDF

Ключові слова

морально-етичні цінності
правосвідомість
держава
домашнє насильство
психологічне насильство
неправомірна поведінка
загальне благо
аксіологія права
депресивні розлади
самознищення
інтереси держави
особи
суспільства

Як цитувати

Зінсу , О. (2018). ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. Молодий вчений, 12 (64), 178-182. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-46

Анотація

Наукова стаття присвячена висвітленню окремих аспектів психологічного насильства як форми домашнього насильства та як форми неправомірної поведінки особи. Зазначені основні нормативно-правові акти стосовно протидії та запобігання домашнього насильства в Україні. Зосереджено увагу на наслідках психологічного домашнього насильства у формі депресивних розладів. Привернуто увагу до програми для постраждалої особи та програми кривдника, які відображені в Законі України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Зазначено перелік кола осіб, на яких поширюється дія законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству незалежно від факту спільного проживання. Описано депресивні розлади як  наслідки психологічного домашнього насильства. Окреслено роль громадськості та державних структур у реалізації законодавства щодо запобігання та протидії домашнього психологічного насильства.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-46
PDF

Посилання

Конституція України від 28.06.1996. – № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III.-ВВР.2002, № 21-22, ст.135. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/2947-14.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984.-№ 8073-X.-ВВР-1984, додаток до № 51, ст.1122. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/80732-10.

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII-ВВР.-2018.-№ 5, ст.35. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/2229-19

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 728-р., «Концепція Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ en/728-2018-р.

Сучасна діагностика і лікування в психіатрії (2-е видання, перероб. та доповн.) / За редакцією д.мед.н., професора В.С. Підкоритного // Довідник лікаря «Психіатр». – К.: ТОВ «Доктор-Медія», 2-11. – 292 с. – (Серія «Бібліотека «Здоров’я України»).