НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
PDF

Ключові слова

нематеріальні активи
облік
аудит
класифікація об’єктів
оцінка нематеріальних активів
удосконалення та рекомендації

Як цитувати

Гавриловський , О., & Сташенко, Ю. (2019). НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ. Молодий вчений, 7 (71), 324-328. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-65

Анотація

Досліджено нематеріальні активи, особливості їх обліку та аудиту, для розкриття інформації по цих об’єктах та висвітлення питань щодо їх удосконалення, зокрема в розширенні сфери використання нематеріальних активів, недосконалості законодавчої бази та класифікації об’єктів, недостатньої розроб-ка методики оцінки, проведено аналіз останніх досліджень та публікацій по нематеріальних активах для розуміння об’єкту дослідження, виділено не вирішені частини проблем удосконалення обліку та аудиту нематеріальних активів та надано висновки і пропозиції щодо поліпшення обліку та аудиту нематері-альних активів, розкрито рекомендації по виправленню недоліків в організації та методиці аудиту, які включають: послідовність аудиту нематеріальних активів, методика дослідження юридичної форми до-кументів, що засвідчують права використання ресурсів; система показників для аналізу нематеріальних активів в процесі аудиту.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-65
PDF

Посилання

Івашкевич В.Б. Бухгалтерський управлінський облік. НІЦ ІНФРА. Москва, 2015. 448 с.

Мельник П.В. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями). Академія ДПС України. Київ, 2012. 392 с.

Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін. Фінансовий аналіз. Київ нац. торг.-екон. ун-т. Київ, 2012. 301 с.

Податковий кодекс України: Закон України від 22.05.10 р. № 283/97/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 12.07.2019).

Попова І. Інтелектуальна власність – це не страшно. Дебет-Кредит. 2015. №31. С. 15–16.

Соболь С.М. Патентное право. Издательство БЕК. Москва, 2014. 202 с.

Ivashkevych V.B. (2015). Bukhhalterskyy upravlinskyy oblik [Accounting management accounting]. NITS INFRA. Moskva, 448 p.

Melnyk P.V. (2012). Bukhhalterskyy oblik v Ukrayini (za natsionalnymy polozhennyamy) [Accounting in Ukraine (according to national regulations)]. Akademiya DPS Ukrayiny. Kyiv, 392 p.

Mytrofanov H.V., Kravchenko H.O., Barabash N.S. ta in. (2012). Finansovyy analiz [Financial analysis]. Kyiv nats. torh.-ekon. un-t. Kyiv, 301 p.

Podatkovyy kodeks Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 22.05.10 r. № 283/97/ Verkhovna Rada Ukrayiny [Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine dated May 22, 2010 No. 283/97 / Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (data zvernennya: 12.07.2019).

Popova I. (2015). Intelektualna vlasnist – tse ne strashno [Intellectual property - it's not scary]. Debet-Kredyt, no 31, pp. 15–16.

Sobol' S.M. (2014). Patentnoye pravo [Patent law]. Izdatel'stvo BEK. Moskva, 202 p.