ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
PDF

Ключові слова

судова експертиза
криміналістика
експертні дослідження
судово-експертні установи
науково-дослідні установи

Як цитувати

Молчанова , В. (2019). ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Молодий вчений, 7 (71), 306-310. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-62

Анотація

Стаття присвячена виникненню, становленню та розвитку системи експертних установ Укра-їни. Розглянуті питання розвитку судової експертизи. Розкрито теоретичні та практичні аспекти діяль-ності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ, стан судової експертизи на сьогоднішній день. Викладена коротка історія розвитку судово-експертних установ в Україні та в зарубіжних країнах, які пройшли шлях від перших кабінетів науково-судових експертизи до сучасних центрів, науково-дослід-них інститутів та лабораторій. Також розглянуті поняття та структура судової експертизи; використання судової експертизи в сучасному житті як потужній допоміжний механізм на шляху руху до цивілізованих методів боротьби зі злочинною приступністю.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-62
PDF

Посилання

Шепітька В.Ю. Криміналістика: 2-ге видання. Київ : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»; 2004. 728 с.

Історія виникнення криміналістики та функціонування експертних підрозділів в системі Міністерства внутрішніх справ. URL: https://dndekc.mvs.gov.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%86/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83/ (дата звернення: 29.07.2019).

Камлик М.І. Судова бухгалтерія: 5-те видання. Київ : Атіка, 2007. 552 с.

Кофанов А.В. Место и роль научно-исследовательских экспертно-криминалистических учреждений Украины (50-90-х годов ХХ-го века) в профессиональной подготовке судебных экспертов. URL: http://eprints.zu.edu.ua/1560/1/07kavpse.pdf (дата звернення: 29.07.2019).

Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого1994 р. № 4038-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/4038-12/ed20170101 (дата звернення: 29.07.2019).

Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 03.11.2015 № 1343. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15 (дата звернення: 29.07.2019).

Офіційний сайт Державного науково-дослідного експертно-кріміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. URL: https://dndekc.mvs.gov.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%86/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%86/ (дата звернення: 29.07.2019).

Shepitka V.Yu. (2004). Kryminalistyka: 2-he vydannia [Criminology: 2nd edition]. Kyiv : Concern «Vidavnichii Dim «In Yure», 728 p. (in Ukrainian).

Istoriia vynyknennia kryminalistyky ta funktsionuvannia ekspertnykh pidrozdiliv v systemi Ministerstva vnutrishnikh sprav [History of criminalistics and functioning of expert units in the Ministry of Internal Affairs]. Available at: https://dndekc.mvs.gov.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%86/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83/ (accessed 29.07.2019).

Kamlik M.I. (2007). Sudova bukhhalteriia: 5-te vydannia [Forensic Accounting: 5th edition]. Kiev : Atika, 552 p. (in Ukrainian).

Kofanov A.V. Mesto y rol nauchno-yssledovatelskykh ekspertno-krymynalystycheskykh uchrezhdenyi Ukrayny (50-90-kh hodov KhKh-ho veka) v professyonalnoi podhotovke sudebnыkh эkspertov [The place and role of the scientific-research expert-forensic institutions of Ukraine (50-90-ies of the XX-th century) in the professional training of forensic experts]. Available at: http://eprints.zu.edu.ua/1560/1/07kavpse.pdf (accessed 29.07.2019).

The Law of Ukraine (February 25, 1994). Pro sudovu ekspertyzu № 4038-XII [On Judicial Examination No. 4038-XII]. Kyiv: Verkhovna Rada of Ukraine. (Editorial series “The Law of Ukraine”). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/4038-12/ed20170101 (accessed 29.07.2019).

Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine (November 3, 2015). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ekspertnu sluzhbu Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy: Nakaz MVS Ukrainy № 1343 [On Approval of the Regulation on the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine No. 1343]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15 (accessed 29.07.2019).

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho naukovo-doslidnoho ekspertno-kriminalistychnoho tsentru Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy. Available at: https://dndekc.mvs.gov.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%86/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%86/ (accessed 29.07.2019).