ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА У ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
PDF

Ключові слова

професійне зростання
професіоналізм
саморозвиток
самоосвіта
майстерність

Як цитувати

Мачинська , Н., & Яців , М. (2019). ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГА У ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Молодий вчений, 7 (71), 258-262. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-52

Анотація

У статті проаналізовано проблему професійного зростання педагога у вітчизняній та зарубіж-ній педагогічній думці через призму вимог сучасних динамічних змін в освіті; охарактеризовано окре-мі аспекти педагогічного доробку видатних педагогів. Здійснено аналіз праць видатних педагогів щодо професійного зростання. Зазначено вимоги для успішної діяльності педагога. Доведено, що успішному професійному зростанню педагога сприятиме безперервна робота над собою, поглиблення теоретичних знань, удосконалення практичних умінь та навичок. Обґрунтовано педагогічні думки, які й на сьогодні є актуальними. Закцентовано увагу на тому, що всі педагоги-дослідники були одностайними в думці щодо професійного самовдосконалення фахівця. Систематизовано особливості та основні напрями професійно-го зростання педагога.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-52
PDF

Посилання

Гаманюк О. Деякі аспекти розвитку педагогічної майстерності вчителів по-чаткових класів у педагогічній спадщині А.С. Макаренка та В.О. Сухомлин-ського. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2013. № 10 (269), Ч. 4. С. 264–275.

Глузман Н. Творче використання педагогічної спадщини в професійній підготовці вчителя. Наукові записки [Кіровоградського державного педаго-гічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія «Педагогічні на-уки». 2013. № 123(1). С. 20–24.

Жорова І., Кузьмич Т., Назаренко Л. Самоосвіта педагога як умова під-вищення його професійної компетентності: методичні рекомендації. Херсон : РІПО, 2012. 48 с.

Жорова І. Професійний розвиток учителя у світлі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. Наукові записки [Кіровоградського державного педа-гогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія «Педагогічні науки». 2013. № 123(1). С. 151–154.

Зязюн І., Крамущенко Л., Кривонос І. та ін. Педагогічна майстерність: пі-дручник. Київ: Вища школа, 1997. 349 с.

Мирончук Н. Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього педа-гога: сутнісні характеристики та шляхи формування. Нові технології навчан-ня. 2013. Вип. 76. С. 209–214.

Міхєєва О. До проблеми розробки професіограми випускника зі спеціаль-ності «Дошкільне виховання» рівнів «бакалавр», «магістр». Освіта Донбасу. 2005. № 4 (111). С. 8–11.

Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи: монографія / за ред. Н.В. Гузій; Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. 427 с.

Примакова В. Вимоги до особистості вчителя початкових класів у працях педагогів-класиків. Таврійський вісник освіти. 2013. №3(43), С. 5–9.

Психолого-педагогічний супровід самоосвітньої діяльності вчителів : на-вчально-методичний посібник / укладач: Замулко О. Черкаси : ЧОІПОПП ЧОР, 2017. 93 с.

Русова С. Дошкільне виховання. Катеринослав, 1918. 162 с.

Самсонова О. Професійний саморозвиток вихователя дошкільного нав-чального закладу як педагогічна проблема. URL: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp12/samsonova.pdf. – Назва з ек-рану.

Сухомлинский В. Павлышская средняя школа: обобщение опыта учебно-воспитательной работы в сельской средней школе. Москва : Просвещение, 1979. 393 с.

Ушинський К. Твори. Київ : Рад. школа, 1954. Т. 1. 449 с.

Шестакова Т. Особистісно-професійне самовдосконалення вчителя в істо-рії та теорії педагогічної думки. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/4171/1/Shestakova.pdf – Назва з екрану.

Hamanyuk O. (2013). Deyaki aspekty rozvytku pedahohichnoyi maysternosti vchyteliv pochatkovykh klasiv u pedahohichniy spadshchyni A.S. Makarenka ta V.O. Sukhomlynsʹkoho [Some aspects of the development of pedagogical skills of primary school teachers in the pedagogical heritage of A.S. Makarenko and V.O. Sukhomlynsky]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, no. 10, pp. 264–275.

Hluzman N. Tvorche vykorystannya pedahohichnoyi spadshchyny v profesiyniy pidhotovtsi vchytelya [Creative use of the pedagogical heritage in the professional training of the teacher] Naukovi zapysky [Kirovohradsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Seriya «Pedahohichni nauky», no. 123(1), pp. 20–24.

Zhorova I., Kuzʹmych T., Nazarenko L. (2012). Samoosvita pedahoha yak umova pidvyshchennya yoho profesiynoyi kompetentnosti [Self-education of a teacher as a condition for increasing his professional competence]. Kherson : RIPO. (in Ukrainian).

Zhorova I. (2013). Profesiynyy rozvytok uchytelya u svitli pedahohichnoyi spadshchyny V.O. Sukhomlynsʹkoho [Professional development of the teacher in the light of V.A. Sukhomlynsky's pedagogical heritage]. Naukovi zapysky [Kirovohradsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Seriya «Pedahohichni nauky», no. 123(1), pp. 151–154.

Zyazyun I., Kramushchenko L., Kryvonos I. (1997). Pedahohichna maysternistʹ [Pedagogical skill]. Kyiv : Vyshchashkola. (inUkrainian).

Myronchuk N. (2013). Profesiyno-osobystisnyy samorozvytok maybutnʹoho pedahoha: sutnisni kharakterystyky ta shlyakhy formuvannya [Professional-personal self-development of the future teacher: the essential characteristics and ways of formation]. Novi tekhnolohiyi navchannya, no. 76, pp. 209–214.

Mikhyeyeva O. (2005). Do problemy rozrobky profesiohramy vypusknyka zi spetsialʹnosti «Doshkilʹne vykhovannya» rivniv «bakalavr», «mahistr» [To the problem of developing a professional graduate from the specialty "Preschool education" levels "Bachelor", "Master"]. Osvita Donbasu, no. 4 (111), pp. 8–11.

Huziy N. (ed.) (2015). Pedahohichna tvorchistʹ, maysternistʹ, profesionalizm u systemi pidhotovky osvityansʹkykh kadriv: zdobutky, poshuky, perspektyvy [Pedagogical creativity, skill, professionalism in the system of training of educational personnel: achievements, searches, prospects]. Kyiv : NPU imeni M. P. Drahomanova (in Ukrainian).

Prymakova V. (2013). Vymohy do osobystosti vchytelya pochatkovykh klasiv u pratsyakh pedahohiv-klasykiv [Requirements for the personality of the institutional teacher in the work of classical pedagoges]. Tavriysʹkyy visnyk osvity, no. 3, pp. 5–9.

Zamulko О. (ed.) (2017). Psykholoho-pedahohichnyy suprovid samoosvitnʹoyi diyalʹnosti vchyteliv [Psychological and pedagogical support of teachers' self-education activity]. Cherkasy: CHOIPOPP CHOR.

Rusova S. (1918). Doshkilʹne vykhovannya [Preschool education]. Katerynoslav.

Samsonova O. (2013). Profesiynyy samorozvytok vykhovatelya doshkilʹnoho navchalʹnoho zakladu yak pedahohichna problema [Professional self-development of a teacher of a preschool educational institution as a pedagogical problem]. Available at: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp12/samsonova.pdf (accessed 17 April 2019).

Sukhomlinskiy V. (1979). Pavlyshskaya srednyaya shkola: obobshcheniye opyta uchebno-vospitatel'noy raboty v sel'skoy sredney shkole [Pavlyshskaya secondary school: a summary of the experience of educational work in a rural secondary school]. Moscow : Prosveshcheniye. (in Russian).

Ushynsʹkyy K. (1954). Tvory [Works]. Kyiv : Radyansʹka shkola.

Shestakova T. (2009). Osobystisno-profesiyne samovdoskonalennya vchytelya v istoriyi ta teoriyi pedahohichnoyi dumky [Personal and professional self-improvement of the teacher in the history and theory of pedagogical thought]. Available at: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/4171/1/Shestakova.pdf (accessed 17 April 2019).