КОНФЛІКТ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ ЯК ТИПОВЕ ЯВИЩЕ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
PDF

Ключові слова

конфлікт
постіндустріальне суспільство
соціум
глобалізація
індивідуалізація

Як цитувати

Супрун , Г. (2019). КОНФЛІКТ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ ЯК ТИПОВЕ ЯВИЩЕ СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ. Молодий вчений, 7 (71), 213-216. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-42

Анотація

У статті проведено аналіз тенденцій формування міжособистісних стосунків в період постіндустріального розвитку людства. Особливу увагу приділено поширенню конфліктних ситуацій, які виникають як відповідь на руйнування раніше утворених соціальних структур і створення нового типу суспільних взаємозв’язків. Вміння індивіда бути гнучким і здатним до адаптації – є базовою особливістю, яка дозволить особистості не тільки віднайти своє місце в суспільстві, а й зуміти, відповідно до вимог сьогодення, не втратити свою індивідуальність. Таким чином конфлікт, в період постіндустріального розвитку, є основним явищем суспільних відносин, завдяки чому відбувається формування нових тенденцій міжособистісної взаємодії, де раніше визначені типові моделі поведінки вже не є актуальними.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-42
PDF

Посилання

Бауман З. Индивидуализированное общество. Москва : Логос, 2005. 390 с.

Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: учеб. пособие для студентов вузов. Москва : Логос, 2000. 304 с.

Липовецки Жиль. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме. Владимир Даль, 2001. 336 с.

Пірен М. І. Конфліктологія. Київ : МАУП, 2003. 360 с.

Пронин С.В. Социальные конфликты в современном обществе. Москва : Наука, 1993. 160 с.

Тейлор Чарльз. Етика автентичності. Киъв : Дух і літера, 2002. 128 с.

Фромм Э. Бегство от свободы. Москва : АСТ, 2009. 571 с.

Bauman Z. (2005). Individualizirovannoe obshchestvo [Individualized society]. Moscow : Logos. (in Russian)

Inozemtsev V.L. (2000). Sovremennoe postindustrialnoe obshchestvo: priroda, protivorechiya, perspektivy: ucheb. posobie dlya studentov vuzov [Modern post-industrial society: nature, contradictions, perspectives: textbook for university students]. Moscow : Logos. (in Russian)

Lipovetsky Gilles (2001). Era pustoty. Esse o sovremennom individualizme [The era of emptiness. Essay on modern individualism]. Vladimir Dal. (in Russian)

Piren M.I. (2003). Kofliktolohia [Conflict management]. Kyiv : IAPM (Interregional Academy of Personnel Management). (in Ukrainian).

Pronin S.V. (1993). Sotsyalnye konflikty v sovremennom obshchestve [Social conflicts in modern society]. Moscow : Nauka. (in Russian)

Taylor Charles (2002). Etyka avtentychnosti [The Ethics of Authenticity]. Kyiv : Dukh i literature. (in Ukrainian)

Fromm E. (2009). Begstvo ot svobody [Escape from freedom]. Moscow : AST. (in Russian)