ПОЗААКАДЕМІЧНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

освітні програми
позаакадемічна освіта
людина
академічні знання

Як цитувати

Жукова , Г. (2019). ПОЗААКАДЕМІЧНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ОСВІТИ. Молодий вчений, 7 (71), 209-212. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-41

Анотація

У статті обумовлюється вагома роль альтернативних видів освіти, як актуальних напрямів розвитку передачі знань сучасності. Залежність існування людини від сучасної освіти є осмисленим способом включення її у світ. Розкривається новий освітній феномен, який має можливість готувати підростаюче покоління до ефективної діяльності та забезпечувати можливість вільного вибору професії у дорослому житті. Запити на навчання впродовж життя стають все більш актуальнішими і відображають не тільки необхідність, але й стабільність країни, оскільки освіта є основою соціального, професійного та соціального секторів. Становлення позаакадемічної освіти виступає як соціокультурний феномен, що відображає зростаючу потребу в отриманні різноманітних освітніх послуг.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-41
PDF

Посилання

Воронкова В.Г., Кивлюк О.П. Формування нової концепції інноваційної освіти в умовах глобалізації. Освітній дискурс : збірник наукових праць. Вид-во «Гілея». Випуск 2, частина ІІ. 2017. С. 65–78.

Корнієнко С. Інклюзивна освіта як пріоритетний напрям державної політики України у сфері освіти дітей з інвалідністю. Вісник Національної академії державного управління. 2012. № 2. С. 226–231.

Корчагіна Л. М. Навчання впродовж життя як пріоритетний напрямок модернізації управління освітою в Україні. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 3(22) С. 326–332.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 року № 1494 «Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 рр.». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1494-2003-п.

Сігаєва Л. Характеристика структури освіти дорослих в сучасній Україні. Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Педагогічні науки. 2011. С. 38–42.

Філософія освіти : Навчальний посібник. За заг. ред. В. Андрущенка, І. Передборської. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2009. 329 с.

European Commission. Growth, Employment and Competitiveness in a Knowledge Society – the European Case. 2012. Identities: Unfinished Business Directorate-General for Research and Innovation Socio-economic Sciences and Humanities.

Non-formal education. Encyclopedia of non-formal education. 1996. URL: http://www.infed.org/biblio/b-nonfor.htm

Semeijna J., Veldenb R., Heijkeb H., Vleutenb C., Boshuizenc H. Competence indicators in academic education and early labour market success of graduates in health sciences. Journal of Education and Work. 2006. Vol. 19. No. 4. Р. 383–413.

Voronkova V.H., Kyvliuk O.P. (2017). Formuvannia novoi kontseptsii innovatsiinoi osvity v umovakh hlobalizatsii [Formation of a new concept of innovative education in a globalizing environment]. Osvitnii dyskurs: zbirnyk naukovykh prats. Vyd-vo «Hileia». Vypusk 2, chastyna II, 65–78.

Korniienko S. (2012). Inkliuzyvna osvita yak priorytetnyi napriam derzhavnoi polityky Ukrainy u sferi osvity ditei z invalidnistiu. Inclusive Education as a Priority [Direction of the state policy of Ukraine in the education of children with disabilities]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia, no 2, pp. 226–231.

Korchagina L.M. (2015). Navchannia vprodovzh zhyttia yak priorytetnyi napriamok modernizatsii upravlinnia osvitoiu v Ukraini [Life-long learning as a priority trend in the modernization of education management in Ukraine]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. Issue 3 (22), pp. 326–332.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 veresnia 2003 roku № 1494 "Pro zatverdzhennia Prohramy rozvytku systemy dystantsiinoho navchannia na 2004-2006 roky". (2003). [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 23, 2003 No. 1494 "On Approval of the Program for the Development of the Distance Education System for 2004-2006"]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1494-2003-p.

Sigaeva L. (2011). Kharakterystyka struktury osvity doroslykh v suchasnii Ukraini [Characteristics of the structure of adult education in modern Ukraine]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky. Vypusk 59. Р. 38–42.

Filosofiia osvity : Navchalnyi posibnyk (2009). [Philosophy of Education: Textbook]. Za zah. red. V. Andrushchenka, I. Peredborskoi. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 329 p.

European Commission (2012). Growth, Employment and Competitiveness in a Knowledge Society – the European Case. Identities: Unfinished Business Directorate-General for Research and Innovation Socio-economic Sciences and Humanities.

Non-formal education (1996). Encyclopedia of non-formal education. Retrieved: http://www.infed.org/biblio/b-nonfor.htm.

Semeijna J., Veldenb R., Heijkeb H., Vleutenb C., Boshuizenc H. (2006). Competence indicators in academic education and early labour market success of graduates in health sciences. Journal of Education and Work. Vol. 19. No. 4. Р. 383–413.