МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
PDF

Ключові слова

ситуація професійного спілкування
комунікативна компетентність
фахове мовлення
діалог
українська мова
іноземні студенти

Як цитувати

Лях, Т. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Молодий вчений, 2 (102), 116-119. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-24

Анотація

У статті досліджено застосування комунікативного методу у процесі навчання української мови як іноземної, моделювання ситуацій професійного спілкування для іноземних студентів-медиків, представлено завдання, що сприяють вивченню фахового мовлення у зв’язку з навиками спілкування. Функціонування ситуацій ділового спілкування у професійно-орієнтованому підході до навчання українських іноземних студентів медичних спеціальностей досліджено мало, що зумовлює актуальність даної теми. Виявлено, що в сучасних підручниках недостатньо вправ для розвитку професійного спілкування. Актуальність окреслених проблем визначає мету пропонованого дослідження: вивчити та впровадити ситуації професійного спілкування на заняттях української мови для іноземних студентів медичних спеціальностей, розробити відповідні вправи та завдання. Наведено зразки завдань і вправ, спрямованих на розвиток комунікативної компетенції іноземних студентів-медиків у професійному спілкуванні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-24
PDF

Посилання

Боднарюк Л. Специфіка навчання української мови студентів-іноземців медичних ВНЗ у групах з англійською мовою викладання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 5. С. 217–230.

Вдовіна О.О. Особливості формування комунікативної компетенції іноземних студентів. Молодий вчений. 2019. № 5.1 (69.1). С. 47–50.

Інтерактивні методи навчання: навч. посібник/ за ред. П. Шевчука і П. Фенриха. Щецін: WSAP, 2005.

Канюк О. Когнітивно-комунікативний підхід у методиці викладання іноземної мови. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2019. Вип. 17. С. 231–239.

Кожушко І.А. Інноваційні підходи та методи викладання експрес-курсу української мови як іноземної. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. 2015. Вип. 27. С. 42–50.

Лавінда С.Д. Ділова гра як метод формування професійно-комунікативної компетентності студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. № 61. Т.1. С. 80–84.

Лях Т.О. Українська мова як іноземна: професійне мовлення. Практичний курс для іноземних студентів медичних спеціальностей ВЗО: Навчальний посібник. Ужгород: «Говерла», 2018. 128 с.

Паламар Л. Принципи укладання підручника з української мови для іноземних студентів. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2008. Вип. 3. С. 40–47.

Сокіл Б. Методи вивчення української мови як іноземної та їх характеристика. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2007. Вип. 2. С. 14–18.

Тишковець М. Використання комунікативного методу вивчення української мови як іноземної у медичному ВНЗ. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2013. Вип. 8. С. 40–48.

Ушакова Н., Тростинська О. Вивчення української мови студентами-іноземцями: концептуальні засади. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2014. Вип. 9. С. 12–21.

Bodnariuk L. (2017) Spetsyfika navchannia ukrainskoi movy studentiv-inozemtsiv medychnykh VNZ u hrupakh z anhliiskoiu movoiu vykladannia [Specificity of the Ukrainian-language teaching of foreign students of medical universities in groups with English language teaching]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, № 5, pp. 217–230.

Vdovina O.O. (2019) Osoblyvosti formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii inozemnykh studentiv [Features of formation of communicative competence of foreign students]. Young Scientist, № 5.1 (69.1), pp. 47–50.

Interaktyvni metody navchannia: navch. posibnyk [Interactive teaching methods: learner’s guide] / za red. P. Shevchuka i P. Fenrykha. Shchetsin: WSAP, 2005.

Kaniuk O. (2019) Kohnityvno-komunikatyvnyi pidkhid u metodytsi vykladannia inozemnoi movy [Communicative and cognitive approach in teaching of foreign language]. Suchasni doslidzhennia z inozemnoi filolohii, vol. 17, pp. 231–239.

Kozhushko I.A. (2015) Innovatsiini pidkhody ta metody vykladannia ekspres-kursu ukrainskoi movy yak inozemnoi [Innovative approaches and methods of intensive teaching of Ukrainian language as a foreign language]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity, vol. 27, pp. 42–50.

Lavinda S.D. (2018) Dilova hra yak metod formuvannia profesiino-komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv [Training business games as a method of forming professional and communicative competence of students]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, № 61. T. 1, pp. 80–84.

Liakh T.O. (2018) Ukrainska mova yak inozemna: profesiine movlennia. Praktychnyi kurs dlia inozemnykh studentiv medychnykh spetsialnostei VZO: Navchalnyi posibnyk [Ukrainian as foreign language: professional speech. Practical course for foreign students of medical specialties in higher educational institutions: learner’s guide]. Uzhhorod: Hoverla, 128 p. (in Ukrainian)

Palamar L. (2008) Pryntsypy ukladannia pidruchnyka z ukrainskoi movy dlia inozemnykh studentiv [The principles of creating a textbook of Ukrainian language for foreign students]. Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi, vol. 3, pp. 40–47.

Sokil B. (2007) Metody vyvchennia ukrainskoi movy yak inozemnoi ta yikh kharakterystyka [Methods of study of Ukrainian as foreign and their description]. Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi, vol. 2, pp. 14–18.

Tyshkovets M. (2013) Vykorystannia komunikatyvnoho metodu vyvchennia ukrainskoi movy yak inozemnoi u medychnomu VNZ [Use of the communicative method of studying the Ukrainian language as a foreign language in a medical higher educational institutions]. Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi, vol. 8, pp. 40–48.

Ushakova N., Trostynska O. (2014) Vyvchennia ukrainskoi movy studentamy-inozemtsiamy: kontseptualni zasady [Learning Ukrainian as a foreign language by international students studying in Ukrainian high schools: a conceptual basis]. Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi, vol. 9, pp. 12–21.