ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ LEGO ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
PDF

Ключові слова

LEGO технології
НУШ
математичні поняття
технологія «Шість цеглинок LEGO»
учні

Як цитувати

Булах, Л., & Стрілецька, Н. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ LEGO ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Молодий вчений, 2 (102), 112-115. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-23

Анотація

LEGO технології – найпоширеніша на сьогоднішній час педагогічна система, яка використовує моделі реального світу і предметно-ігрове середовище навчання та розвитку дитини. У такому середовищі дитина почуває себе вільно і радісно розкриває свій творчий потенціал, набуває навиків розуміння та взаємодії з швидко змінним світом, розвиває уміння співпраці та комунікації. Основний принцип – це навчання через дію, коли діти отримують знання в процесі побудови та дослідження різноманітних моделей з конструктора. У статті описано теоретичні аспекти включення LEGO технології в освітній простір Нової української школи, зокрема розглядаються принципи навчання математики в НУШ, формування математичних понять як психолого-педагогічна проблема та сутність технології LEGO.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-23
PDF

Посилання

Нова Українська Школа. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/novaukrainska-shkola

Максаєва Ю. А. Лего конструювання як фактор розвитку обдарованості. Початкова школа плюс. 2012. № 9. С. 66–69.

Рома О. Гра по-новому, навчання по-іншому : метод. пос. Київ, 2018. 44 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-navchannya-po-inshomu.pdf

Шість цеглинок в освітньому просторі школи. Методичний посібник. The LEGO Foundation. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/tseglinok-kviten-2018-web.pdf

Проект «знай більше». Ігрова методика для початкових класів. 2020. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0_GPYuulU9o

New Ukrainian School. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/novaukrainska-shkola

Maksaieva Yu. A. (2012) Leho konstruiuvannia yak faktor rozvytku obdarovanosti [LEGO design as a factor in the development of talent]. Pochatkova shkola plius. № 9. S. 66–69. (in Ukrainian)

Roma O. (2018) Hra po-novomu, navchannia po-inshomu: metod. pos. [Playing in a new way, learning differently: a textbook]. Kyiv, 44 s. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-navchannya-po-inshomu.pdf (in Ukrainian)

Shist tsehlynok v osvitnomu prostori shkoly. Metodychnyi posibnyk. (2018) [Six bricks in the educational space of the school. Methodical manual]. The LEGO Foundation. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainskashkola/LEGO/tseglinok-kviten-2018-web.pdf (in Ukrainian)

Proekt «znai bilshe». Ihrova metodyka dlia pochatkovykh klasiv (2020) ["Know more" project. Game technique for elementary school]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0_GPYuulU9o (in Ukrainian)