ОНЛАЙН НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

музиканти-педагоги
музична освіта
онлайн навчання
музичне мистецтво
музичні цифрові технології

Як цитувати

Пруднікова, Л., & Пруднікова, О. (2022). ОНЛАЙН НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 2 (102), 86-89. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-17

Анотація

В публікації проаналізовано можливості використання онлайн навчання в практиці викладачів закладів музичної освіти. Презентовано сучасні підходи до організації освітнього процесу у закладах мистецької освіти із застосування цифрових технологій для його здійснення. Розглянуто пристрої та комп'ютерні програми, спрямовані на якісну передачу синхронізованого звуку в інтернет та орієнтованих спеціально на музикантів-виконавців. Окреслено перспективи роботи з використанням загального екрану на онлайн уроках. Надано рекомендації щодо проведення курсів підвищення кваліфікації комп’ютерної грамотності. Автори вважають, доцільне проведення курсів саме музикантами, які володіють необхідними основами практичної роботи з сучасними комп'ютерними програмами, мобільними пристроями. Розглянуто перспективи розвитку онлайн-навчання в контексті його можливостей. Зроблено висновки щодо ефективності онлайн навчання з виникаючими протиріччями.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-17
PDF

Посилання

Арльт Дж. В ритме карантина. Часть 3. Онлайн-обучение. URL: http://www.classicalmusicnews.ru/articles/con-quarantine-part-3/ (дата обращения: 02.01.2022).

Афоніна О. С. Перспективи впровадження дистанційних курсів з музи-кознавства у навчальний процес Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2012. Вип. 4. С. 85–88.

Бондаренко А. І. Дистанційна освіта музикантів-виконавців: проблеми та перспективи. Імідж сучасного педагога. 2020. № 3(192). С. 69–72. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-69-72

Васильєва Л. Досвід формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до використання технології дистанційного навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. № 7. С. 48–58.

Карасева М. «Дополненная реальность» в работе педагога-музыканта. Научный вестник Московской консерватории. 2016. № 2 (25). С. 141–183. URL: http://nv.mosconsv.ru/дополненная-реальность-в-работе-пе/ (дата звернення: 02.01.2022).

Карасева М., Уваров С. Музыкант и интернет: о специфике восприятия новых технологий в профессиональном гуманитарном обществе. Культурно-политологические аспекты американистики. Материалы международных конференций / Под ред. М. Р. Кауль. Москва : РГГУ, 2013. C. 308–318.

Maconie R. The Way of Music: Aural Training for the Internet Generation. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007. VI, 437 p.

Palloff, Rena M., Pratt K., Weiss, Renée E., Knowlton, Dave S., and Speck, Bruce W. Teaching Online. [La Jolla, Calif.]: National University; Hoboken, N. J.: Wiley Custom Services, 2005.

Arl’t, Dzh. (2020). V ritme karantina. Chast’ 3. Onlayn-obuchenie [In the Rhythm of Quarantine. Part 3. Online-Training]. Available at: http://www.classicalmusicnews.ru/articles/con-quarantine-part-3/ (accessed 02.05.2020). (in Russian)

Afonina, O. S. (2012). Perspektyvy vprovadzhennia dystantsiinykh kursiv z muzykoznavstva u navchalnyi protses Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [Prospects for the introduction of distance courses in musicology in the educational process of the National Academy of Management of Culture and Arts]. Visnyk Derzhavnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [Bulletin of the State Academy of Management of Culture and Arts], 4, 85–88. (in Ukrainian)

Bondarenko A. I. (2020). Dystanzijna osvita muzikantiv – vykonavziv, problem ta perspektivy. Imidz suchasnogo pedagoga, 3(192, 69–72. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-69-72 (in Ukrainian)

Vasylieva L. (2017). Dosvid formuvannia hotovnosti maibutnoho vchytelia muzychnoho mystetstva do vykorystannia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia [Experience in forming the readiness of future music teachers to use distance learning technology]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 7, 48–58. (in Ukrainian)

Karaseva M. (2016) «Dopolnennaya real’nost’» v rabote pedagoga-muzykanta [Augmented Reality in Musician’s Pedagogical Activity]. Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii [Journal of Moscow Conservatory], 2, 25, 140–83. (in Russian)

Karaseva M., Uvarov S. (2013) Muzykant i internet: o spetsifike vospriyatiya novykh tekhnologiy v professional’nom gumanitarnom obshchestve [Musician and the Internet: On the Specifics of Perception of New Technologies in a Professional Humanitarian Society]. In Kul’turno-politologicheskie aspekty amerikanistiki [Cultural and Political Aspects of American Studies], Proceedings of the International Conferences, edited by M. R. Kaul’, 308–18. Moscow: RSUH. (in Russian)

Maconie, R. (2007). The Way of Music: Aural Training for the Internet Generation. Lanham, Md., Scarecrow Press. 10. Mozer, M. (2014). Social Network-Powered Education Opportunities. New York, Rosen Classroom.

Palloff, R. M., Pratt, K., Weiss, R. E., Knowlton, D. S., and Speck, B. W. (2005). Teaching Online. La Jolla, Calif., National University; Hoboken, N. J., Wiley Custom Services.