ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА В ГАЛУЗІ ЕКСПОРТНОГО КОНСАЛТИНГУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛ ЕКОНОМІКИ
PDF

Ключові слова

цифровий маркетинг
маркетингова стратегія
цифрова маркетингова стратегія
діджитал
діджитал економіка

Як цитувати

Дорошкевич, Д., Литвиненко, І., & Лапань, А. (2022). ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА В ГАЛУЗІ ЕКСПОРТНОГО КОНСАЛТИНГУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛ ЕКОНОМІКИ. Молодий вчений, 2 (102), 69-75. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-14

Анотація

Проблема формування цифрової маркетингової стратегії для підприємства є актуальною у діджитал економіці. Метою представленої статті є формування цифрової маркетингової стратегії на прикладі підприємства Старт Глобал, що професійно допомагає виходити на міжнародні ринки. Визначено необхідність впровадження компанією цілісної маркетингової стратегії. Перш за все, для формування цифрової маркетингової стратегії в галузі експортного консалтингу, було досліджене конкурентне середовище на ринку. Було з’ясовано, який цифровий інструментарій є у застосуванні. при формуванні їх власної цифрової стратегії. У статті обґрунтована комплексна стратегія цифрового маркетингу для підприємства в галузі експортного консалтингу, яка дасть змогу використати сильні сторони компанії, приховати або вирішити існуючі проблеми, скориставшись можливостями, які дає ринок, та уникнути можливих проблем.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-14
PDF

Посилання

Литвиненко І. Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття «діджитал економіка». Молодий вчений. 2021. № 9 (97). С. 152–157.

Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми : монографія. Київ : КНЕУ, 2012. С. 245.

Біловодська О.А., Шебеда К.В. Формування та реалізація маркетингової стратегії медіакомпанії в цифровому середовищі: етапи та показники оцінювання. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. № 13. С. 50–59.

Ілляшенко С.М., Рудь М.П. Новітні види маркетингу в умовах випереджаючого розвитку: еволюція, сутність, умови застосування. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 24. Ч. 2. С. 37–42.

Ільченко Т.В. Маркетингова стратегія діяльності аграрних підприємств в умовах діджиталізації. Економіка та суспільство. 2021. Випуск 26.

Богашко О.Л., Чвертко Л.А. Перспективи застосування Інтернет-маркетингу на підприємствах. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : тези доп. І всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 48–51.

Lytvynenko I. (2021) Analiz teoretychnykh pidkhodiv do vyznachennja ponjattja «didzhytal ekonomika» [Analysis of theoretical approaches to the definition of "digital economy"]. Molodyj vchenyj, 9 (97), 152–157.

Kudenko N.V. (2012) Marketynghovi strateghiji firmy: monoghrafija [Marketing strategies of the company: a monograph]. Kyiv: KNEU.

Bilovodsjka O.A., Shebeda K.V. (2021) Formuvannja ta realizacija marketynghovoji strateghiji mediakompaniji v cyfrovomu seredovyshhi: etapy ta pokaznyky ocinjuvannja [Formation and implementation of the media company's marketing strategy in the digital environment: stages and indicators of evaluation]. Visnyk Kharkivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni V.N. Karazina. Serija: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krajinoznavstvo. Turyzm, 13, 50–59.

Illjashenko S.M., Rudj M.P. (2019) Novitni vydy marketynghu v umovakh vyperedzhajuchogho rozvytku: evoljucija, sutnistj, umovy zastosuvannja [The newest types of marketing in the conditions of advanced development: evolution, essence, conditions of application]. Naukovyj visnyk UzhNU. Serija: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove ghospodarstvo, 24, 2, 37–42.

Iljchenko T.V. (2021) Marketynghova strateghija dijaljnosti aghrarnykh pidpryjemstv v umovakh didzhytalizaciji [Marketing strategy of agricultural enterprises in the conditions of digitalization]. Ekonomika ta suspiljstvo, 26.

Boghashko O.L., Chvertko L.A. (2018) Perspektyvy zastosuvannja Internet-marketynghu na pidpryjemstvakh [Prospects for the use of Internet marketing in enterprises]. Marketyngh v umovakh rozvytku cyfrovykh tekhnologhij : tezy dop. I vseukr. nauk.-prakt. Internet-konf. Lucjk: IVV Lucjkogho NTU.