ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
PDF

Ключові слова

стійкий розвиток
економічне зростання
відтворення
збалансований розвиток
рівноважне природокористування
COVID-19

Як цитувати

Аверкина, М., & Коваленко, А. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ. Молодий вчений, 2 (102), 63-68. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-13

Анотація

Метою статті є дослідження теоретичного аспекту впровадження та зміни концепції стійкого розвитку. У статті проаналізовано розвиток концепції стійкого розвитку в ході історії з точки зору зміни назви концепції, сфер, в яких вона застосовується, та актуальних в конкретні періоди проблем. Проаналізовано роботи відомих вітчизняних вчених, виділено підходи до визначення сутності концепції сталого розвитку та визначальні змістові характеристики. Також проаналізовано підходи зарубіжних науковців до трактування поняття «стійкий розвиток». Проаналізовано різницю між підходами вітчизняних та зарубіжних науковців. Сформульовано власне визначення сутності концепції стійкого розвитку на основі досліджених матеріалів та обґрунтовано нові виклики для концепції стійкого розвитку в умовах пандемії COVID-19.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-13
PDF

Посилання

Аверкина М.Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій: теорія, методологія, практика : монографія. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. 496 с.

Драгомирецька Н. Концепції сталого розвитку: теоретико-історичний аспект. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. Вип. 1. С. 15–18.

Зайцева Л.О. «Сталий розвиток»: теоретичний аспект. Бізнесінформ. 2018. Вип. 12. С. 15–20.

Кириленко О.М. Ціннісні та наукові основи політики сталого розвитку. Сталий розвиток суспільства: концептуальні та практичні аспекти: монографія : праці 2 міжнар. наук.-техн. конф. (Рівне, 2019.). Рівне, 2019. С. 161–167.

Тарасенко І.О., Вергун А.М. Сталий розвиток як концепція існування світової економіки в умовах глобалізації. Вісник Київського національного університету технологій і дизайну. 2014. Вип. 2. С. 2–33.

Lynn R.Kahle, Eda Gurel-Atay, Eds (2014). Communicating Sustainability for the Green Economy. New York: M.E. Sharpe. ISBN 978-0-7656-3680-5.

Blewitt, John (2015). Understanding Sustainable Development (2nd ed.). London: Routledge.

Finn, Donovan (2009). Our Uncertain Future: Can Good Planning Create Sustainable Communities? Champaign-Urbana: University of Illinois.

Meadows, D.H.; Randers, Jørgen; Meadows, D.L. (2004). Limits to Growth: The 30-Year Update. Chelsea Green Publishing. ISBN 978-1-931498-58-6.

Данилишин Б.М., Шостак Л.Б. Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений. СОПС Украины НАНУ, 1999. 367 с.

Трегобчук В.М. Концепція сталого розвитку для України. Вісник НАН України. 2002. Вип. 2. С. 28−40.

Герасимчук З.В. Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання методології та практики). Львів, 2002. С. 47.

Стольберг Ф.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків : ХНАМГ, 2011. 91 с.

Шевчук В.Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. Київ : Геопринт, 2006. 200 с.

Дорогунцов С.І., Федорищева А.М. Сталість розвитку еколого-економічного потенціалу України та її регіонів. Економіка України. 1996. № 7. С. 4–17.

Pak A., Adegboye O.A., Adekunle A.I., Rahman K.M., McBryde E.S. and Eisen D.P. (2020) Economic Consequences of the COVID-19 Outbreak: the Need for Epidemic Preparedness. Front. Public Health 8:241. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00241

Sirkeci I, Murat Y. Coronavirus and migration: analysis of human mobility and the spread of COVID-19. Migr Lett. 2020;17(2):379–98.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development URL: https://sdgs.un.org/2030agenda (дата звернення: 15.02.2022)

Averkyna M. (2015) Zabezpechennya stijkogo rozvytku mist ta aglomeracij: teoriya, metodologiya, praktyka: monografiya [Ensuring sustainable development of cities and agglomerations: theory, methodology, practice: monograph]. Lutsk: RPP Lutsk NTU. (in Ukrainian)

Dragomyreczka N. (2019) Koncepciyi stalogo rozvytku: teoretyko-istorychnyj aspekt [Concepts of sustainable development: theoretical and historical aspect]. Public administration and local self-government, vol. 1, pp. 15–18.

Zajceva L. (2018) «Stalyj rozvytok»: teoretychnyj aspekt ["Sustainable development": theoretical aspect]. Businessinform, vol. 12, pp. 15–20.

Kyrylenko O. (2019) Cinnisni ta naukovi osnovy polityky stalogo rozvytku [Value and scientific bases of sustainable development policy]. Proceedings of the Stalyj rozvytok suspilstva: konceptualni ta praktychni aspekty (Ukraine, Rivne, 2019), Rivne: Stalyj rozvytok suspilstva: konceptualni ta praktychni aspekty, pp. 161–167.

Tarasenko I., Vergun A. (2014) Stalyj rozvytok yak koncepciya isnuvannya svitovoyi ekonomiky v umovax globalizaciyi [Sustainable development as a concept of the world economy in the context of globalization]. Bulletin of the Kyiv National University of Technology and Design, vol. 2, pp. 14–18.

Lynn R.Kahle, Eda Gurel-Atay, Eds (2014). Communicating Sustainability for the Green Economy. New York: M.E. Sharpe. ISBN 978-0-7656-3680-5.

Blewitt, John (2015). Understanding Sustainable Development (2nd ed.). London: Routledge.

Finn, Donovan (2009). Our Uncertain Future: Can Good Planning Create Sustainable Communities?. Champaign-Urbana: University of Illinois.

Meadows, D.H.; Randers, Jørgen; Meadows, D.L. (2004). Limits to Growth: The 30-Year Update. Chelsea Green Publishing. ISBN 978-1-931498-58-6.

Danylyshyn B., Shostak L. (1999) Ustojchyvoe razvytye v systeme pryrodno-resursnыx ogranychenyj [Sustainable development in the system of natural resource restrictions]. Kyiv: SOPS Ukrainian NASU, p. 367.

Tregobchuk V. (2002) Koncepciya stalogo rozvytku dlya Ukrayiny [The concept of sustainable development for Ukraine]. Bulletin of the NAS of Ukraine, vol. 2, pp. 28−40.

Gerasymchuk Z. (2002) Ekologo-ekonomichni osnovy formuvannya ta realizaciyi regionalnoyi polityky stalogo rozvytku (pytannya metodologiyi ta praktyky [Ecological and economic bases of formation and realization of regional policy of sustainable development (questions of methodology and practice)]. Bulletin of the NAS of Ukraine, vol. 2, pp. 47–51.

Stolberg F. (2011) Konspekt lekcij z navchalnoyi dyscypliny «Strategiya stalogo rozvytku» [Synopsis of lectures on the subject "Sustainable Development Strategy"]. Kharkiv: KNAMG.

Shevchuk V. (2006) Makroekonomichni problemy stalogo rozvytku [Macroeconomic problems of sustainable development]. Kyiv: Geoprint

Dorogunczov S., Fedoryshheva A. (1996) Stalist rozvytku ekologo-ekonomichnogo potencialu Ukrayiny ta yiyi regioniv [Staler of development of ecological and economic potential of Ukraine and its regions]. Economy of Ukraine, vol. 7, pp. 4–17.

Pak A, Adegboye OA, Adekunle AI, Rahman KM, McBryde ES and Eisen DP (2020) Economic Consequences of the COVID-19 Outbreak: the Need for Epidemic Preparedness. Front. Public Health 8:241. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00241

Sirkeci I, Murat Y. Coronavirus and migration: analysis of human mobility and the spread of COVID-19. Migr Lett. 2020;17(2):379–98.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://sdgs.un.org/2030agenda