ЕКСПЕРТНА ПРОФІЛАКТИКА ЯК ОДНА З ФОРМ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЛЬ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА В ЦІЙ СФЕРІ
PDF

Ключові слова

спеціальні знання
експертна профілактика
злочини
судовий експерт
судово-технічна експертиза документів
профілактика правопорушень

Як цитувати

Самойлова, О., & Печерська, І. (2022). ЕКСПЕРТНА ПРОФІЛАКТИКА ЯК ОДНА З ФОРМ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЛЬ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА В ЦІЙ СФЕРІ. Молодий вчений, 2 (102), 58-62. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-12

Анотація

Досить високий рівень криміналізації різних сфер життєдіяльності сучасного суспільства вимагає перетворень в системі профілактичних заходів, що проводяться правоохоронними органами, органами державного управління, громадськими організаціями. Запобігання злочинів, усунення причин та умов, що сприяють їх здійсненню – важливе завдання правоохоронних органів України. В той час, нерідко для встановлення таких причин та умов потрібні спеціальні знання, зокрема в області техніко-криміналістичної експертизи документів. Вказана діяльність пов’язана з виявленням причин злочинів та умов, що їм сприяють, об’єктів криміналістично-профілактичної дії, а також розробкою і застосуванням специфічних профілактичних заходів, що ускладнюють скоєння нових аналогічних злочинів та сприяють припиненню злочинної діяльності конкретних осіб.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-12
PDF

Посилання

Фридман И.Я. Вопросы профилактики преступлений при криминалистическом исследовании документов:монография / за ред. И.Я. Фридман. Киев, 1968. С. 87.

Белкин Р.С. Курс криминалистики. Москва, 2001. С. 297.

Журавель В.А. Стан та перспективи експертної профілактики. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: збірник матеріалів засідання «круглого столу», присвяченого 85-річчю створення Харківського науково-дослідного інституту ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса. Харків, 2008. С. 36–40.

Надгорный Г.М. Экспертная профилактика: недостатки, пути совершенствования. Криминалистика и судебная экспертиза. 1987. Вып. 34. С. 26–31.

Яблоков Н.П. Криминалистика и предупреждение преступлений : матер, всерос. науч.-прак. конф. по проблеме профилактики правонарушений. Москва, 1997. С. 110–111.

Космина Н.М. Экспертная деятельность в профилактике преступлений. Криміналістичний вісник. 2014. № 1 (21). C. 64–69.

Fridman I.Y. (1968) Voprosy profilaktiki prestuplenij pri kriminalisticheskom issledovanii dokumentov. [Issues of crime prevention in forensic investigation of documents] monograph / ed. AND I. Friedman. Kyiv.

Belkin R.S. (2001) Kurs kriminalistiki. [Criminology course]. Moscow.

Zhuravel V.A. (2008) Stan ta perspektivi ekspertnoї profіlaktiki. [Stan that prospects of expert prophylaxis]. Actual nutrition of shipboard expertise and forensic science: a collection of materials from the round table meeting dedicated to the 85th anniversary of the Kharkiv Scientific and Research Institute named after. honored prof. M.S. Bokarius. Kharkiv.

Nadgorny G.M. (1987) Jekspertnaja profilaktika: nedostatki, puti sovershenstvovanija [Expert prevention: shortcomings, ways to improve]. Criminalistics and forensic science, vol. 34, pp. 26–31.

Yablokov N.P. (1997) Kriminalistika i preduprezhdenie prestuplenij. [Criminalistics and crime prevention: mater, all-Russian. scientific-practical conf. on crime prevention]. Moscow.

Kosmina N.M. (2014) Jekspertnaja dejatel'nost' v profilaktike prestuplenij. [Expert activity in crime prevention]. Criminalistic Bulletin, vol. 1 (21), pp. 64–69.