МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ
PDF

Ключові слова

Мінфін України
Держказначейство України
державний борг
управління державним боргом
система управління державним боргом
внутрішній державний борг
зовнішній державний борг
структура державного боргу

Як цитувати

Сидоренко, Д. (2022). МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ. Молодий вчений, 2 (102), 49-54. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-10

Анотація

Встановлено, що Державна казначейська служба України підпорядковується Міністерству фінансів України, скеровується Міністром фінансів України, при цьому, її основне завдання у сфері управління державним боргом – об-слуговування державного боргу. Досліджено організаційну структуру Дер-жавної казначейської служби України, зокрема –спеціального структурного підрозділу, відділу обслуговування державного боргу. Досліджено та струк-туровано завдання і функції цього відділу. Установлено, що основною метою функціонування даного відділу є забезпечення проведення платежів з пога-шення та обслуговування державного боргу, платежів, пов’язаних з вико-нанням гарантійних зобов’язань держави, тощо. Встановлено, що Державна казначейська служба України співпрацює з Мінфіном та Національним бан-ком України в частині проведення платежів з погашення та обслуговування державного боргу, а також платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань держави.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-10
PDF

Посилання

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Скрипка О. Система управління зовнішнім державним боргом. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. С. 105–115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2017_1_11.

Про затвердження Положення про Міністерство фінансів Украї-ни: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-п#Text

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2020 р. № 2456-VI // ВВР. 2010, № 50-51. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Положення про Відділ обслуговування державного боргу Дер-жавної казначейської служби України: наказ ДКСУ від 05.08.2016 № 218 (у редакції наказу ДКСУ від 15.06.2020 № 149). URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/pro-kaznachejstvo/organizacijna-struktura/viddil-obslugovuvannya-derzhavnogo-borgu

Про Державний бюджет України на 2022 рік: Закон України від 02.12.2021 № 1928-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#top

Про затвердження Положення про Державну казначейську служ-бу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування дер-жавного бюджету за витратами: Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13#Text

Державний борг та гарантований державою борг: Офіційний веб сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg_osn_inf

Місцевий борг та місцевий гарантований борг: Офіційний веб сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/miscevij-borg-ta-miscevij-garantovanij-borg-osn-inf

Положення про головне управління: Наказ Державної казначей-ської служби України 21.11.2011 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 10.05.2018 №146 № 125. URL: https://ifr.treasury.gov.ua/ua/pro-golovne-upravlinnya/polozhennya-pro-golovne-upravlinnya/

Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 436-IV. Data onovlennya: 12.01.2022 [The Economic Code of Ukraine: The Law of Ukraine on 16.01.2003 № 436-IV]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Skrypka O. (2017) Systema upravlinnia zovnishnim derzhavnym borhom [External public debt management system]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. № 1. S. 105–115. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2017_1_11. (accessed 15 February 2022) (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo finansiv Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.08.2014 № 375 [On approval of the Regulation on the Ministry of Finance of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on 20.08.2014 № 375]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-p#Text (accessed 15 February 2022) (in Ukrainian)

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 №2456-VI. Data on-ovlennya: 01.01.2022 [The Budget Code of Ukraine: The Law of Ukraine on 21.06.2001 № 2542-III]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (accessed 15 February 2022) (in Ukrainian)

Polozhennia pro Viddil obsluhovuvannia derzhavnoho borhu Der-zhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy: nakaz DKSU vid 05.08.2016 № 218 (u redaktsii nakazu DKSU vid 15.06.2020 № 149) [Regulations on the Public Debt Service Department of the State Treasury Service of Ukraine: order of the SCSU on 05.08.2016 № 218 (as amended by the order of the SCSU dated 15.06.2020 № 149)] Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/pro-kaznachejstvo/organizacijna-struktura/viddil-obslugovuvannya-derzhavnogo-borgu (accessed 15 February 2022) (in Ukrainian)

Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2022 rik: Zakon Ukrainy vid 02.12.2021 № 1928-IX [On the State budget of Ukraine for 2022: The Law of Ukraine on 02.12.2021 № 1928-IX]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#top (accessed 15 February 2022) (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu kaznacheisku sluzh-bu Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.04.2015 №215 [On approval of the Regulations on the State Treasury Service of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on 15.04.2015 №215]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text (accessed 15 February 2022) (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Poriadku kaznacheiskoho obsluhovuvannia der-zhavnoho biudzhetu za vytratamy: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 24.12.2012 № 1407 [On approval of the Procedure for treasury servicing of the state budget by expenditures: Order of the Ministry of Finance of Ukraine on 24.12.2012 № 1407]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13#Text (in Ukrainian)

Derzhavnyi borh ta harantovanyi derzhavoiu borh. (2021). Ofitsiinyi veb sait Ministerstva finansiv Ukrainy [State Debt and State Guaranteed Debt, Official website of Ministry of Finance of Ukraine]. Retrieved from: https://www.mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg/ (ac-cessed 15 February 2022) (in Ukrainian)

Mistsevyi borh ta mistsevyi harantovanyi borh: Ofitsiinyi veb sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Local Debt and Local-guaranteed Debt, Official website of Ministry of Finance of Ukraine]. Retrieved from: https://mof.gov.ua/uk/miscevij-borg-ta-miscevij-garantovanij-borg-osn-inf (ac-cessed 15 February 2022) (in Ukrainian)

Polozhennia pro holovne upravlinnia: Nakaz Derzhavnoi kaznachei-skoi sluzhby Ukrainy 21.11.2011 (u redaktsii nakazu Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy vid 10.05.2018 №146 № 125 [Regulations on the Main De-partment: Order of the State Treasury Service of Ukraine of 21.11.2011№ 125 (as amended by the order of the State Treasury Service of Ukraine on 10.05.2018 №146]. Retrieved from: https://ifr.treasury.gov.ua/ua/pro-golovne-upravlinnya/polozhennya-pro-golovne-upravlinnya (in Ukrainian)