ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

збройна агресія
національний спротив
територіальна оборона
рух опору
оборона Держави

Як цитувати

Муленко, О., Турчін, В., Бондаренко, С., & Павленко, А. (2022). ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 2 (102), 34-40. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-7

Анотація

З прийняттям Закону України «Про основи національного спротиву» з 1 січня 2022 року організація розбудови територіальної оборони набула осо-бливого значення. Цей Закон визначає правові та організаційні засади націо-нального спротиву, основи його підготовки та ведення, завдання і повнова-ження сил і суб’єктів з питань підготовки і ведення національного спротиву, врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спроти-ву, що є невід’ємною складовою всеохоплюючої оборони Держави на всій її території. Він дає змогу за необхідності залучити все населення України до захисту рідної землі, свого краю, своєї сім’ї. Він має об’єднати всіх українців навколо цих важливих, пріоритетних питань. В статті проведений аналіз та розкрита сутність деяких положень Закону України «Про основи національ-ного спротиву», надаються визначення правових та організаційних підвалин національного спротиву, основ його підготовки та ведення, завдань та пов-новажень складових національного спротиву.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-7
PDF

Посилання

Про основи національного спротиву: Закон України від 16.07.2021 р. № 1702-IX. Офіційний вісник України. 2021. 13 серпня (№ 62) С. 201.

Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про чисельність Зброй-них Сил України»: Закон України від 16.07.2021 р. № 1703-IX. Офіційний вісник України. 2021. 13 серпня (№ 62) С. 219.

Армія Inform. Верховна Рада проголосувала за збільшення чисельності ЗСУ. URL: https://armyinform.com.ua

Юридична сотня. Територіальна оборона. URL: https://legal100.org.ua

Кунин С. Для тех, кому дорога память о былом. Харьков : СПД ФО Бро-вин О.В., 2008. 72 с.

Фролов В.С., Романченко І.С., Палій В.В. Територіальна оборона Украї-ни: якою їй бути? Наука і оборона. 2007. № 1. С. 18, 23.

Сатанюк Ф.В., Гуменюк В.В. Територіальна оборона – резерв посилення обороноздатності держави. Військо України. 2011. № 6. С. 15–17.

Фролов В.С., Романченко І.С., Палій В.В. Територіальна оборона і шляхи відродження. Оборонний вісник. 2011. № 3. С. 6–10.

Брифінг голови РНБО Олексія Данілова під час виїзного засідання РНБО в місті Харкові 11.02.22 р. Відео. You Tube.

Україна 2014-2015: Долаючи виклики (аналітичні оцінки). URL: http://www.razumkov.org.ua/upload/pidsumky_2014-2016_A4_ful.pdf.

Pro osnovy natsionalnoho sprotyvu: [On the foundations of national resistance], Zakon Ukrainy vid 16.07.2021 r. № 1702-IX. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2021. 13 serpnia (№ 62). S. 201.

Pro vnesennia zminy do statti 1 Zakonu Ukrainy «Pro chyselnist Zbroinykh Syl Ukrainy»: [On Amendments to Article 1 of the Law of Ukraine “On the Number of the Armed Forces of Ukraine], Zakon Ukrainy vid 16.07.2021 r. № 1703-IX. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2021. 13 serpnia (№ 62). S. 219.

Armiia Inform. Verkhovna Rada proholosuvala za zbilshennia chyselnosti ZSU. [The Verkhovna Rada voted to increase the number of the Armed Forces]. URL: https://armyinform.com.ua.

Yurydychna sotnia. Terytorialna oborona [Territorial defense]. URL: https://legal100.org.ua.

Kunyn S. (2008) Dlia tekh, komu doroha pamiat o bylom [For those who cherish the memory of the past]. Kharkov: SPD FO Brovyn O.V., 72 s.

Frolov V.S., Romanchenko I.S., Palii V.V. (2007) Terytorialna oborona Ukrainy: yakoiu yii buty? [Territorial defense of Ukraine: what should it be like?]. Nauka i oborona, № 1, s. 18, 23.

Sataniuk F.V., Humeniuk V.V. (2011) Terytorialna oborona – rezerv posylennia oboronozdatnosti derzhavy [Territorial defense is a reserve for strengthening the state's defense capabilities]. Viisko Ukrainy, № 6, s. 15–17.

Frolov V.S., Romanchenko I.S., Palii V.V. (2011) Terytorialna oborona i shliakhy vidrodzhennia [Territorial defense and ways of revival]. Oboronnyi visnyk, № 3, s. 6–10.

Bryfinh holovy RNBO Oleksiia Danilova pid chas vyiznoho zasidannia RNBO v misti Kharkovi [Briefing of the Chairman of the National Security and Defense Council Oleksiy Danilov during the field meeting of the National Security and Defense Council in Kharkiv], 11.02.22r. Video. You Tube.

Ukraina 2014-2015: Dolaiuchy vyklyky (analitychni otsinky) [Ukraine 2014-2015: Overcoming challenges (analytical assessments)]. URL: http://www.razumkov.org.ua/upload/pidsumky_2014-2016_A4_ful.pdf.