ОСОБЛИВОСТІ РОЗБУДОВИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

цивільний контроль
національна безпека
закон
держава
демократія

Як цитувати

Гунько, Л., & Задорожний, В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ РОЗБУДОВИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 2 (102), 29-33. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-6

Анотація

В статті показані інституційні основи системи демократичного контролю, а саме: спеціально утворені для цієї мети контролюючі та наглядові державні органи: парламент, органи громадянського суспільства, у тому числі й неурядові організації, засоби масової інформації. Особливо важливим є забезпечення демократичного контролю за сектором безпеки, під яким розуміється сукупність структур суспільства, основним призначенням яких є протидія специфічним загрозам національній безпеці, а також спільні для цих структур органи управління. Відсутність демократичного контролю над «силовими» органами веде до втрати їх керованості, що становить значну потенційну загрозу для суспільства, якому ці органи мають служити. Насьогодні, важливим є те, що процес розвитку відповідних демократичних контролюючих органів явно уповільнений і що є незначний поступ у сфері організації демократичного нагляду над органами влади, які приймають рішення, визначають політичний курс. Гальмування процесів демократизації суспільства небезпечно не тільки для країн, що розвиваються, але загрожує країнам з уже розвиненою демократією в питаннях дотримання прав людини. У цій ситуації під загрозою опиняється навіть дотримання фундаментальних громадянських прав і свобод. Однак, особливо небезпечні такі недоліки, коли йдеться про визначення базових понять, на підвалинах яких зводиться будівля демократичного контролю. Адже, як відомо, навіть найкращі закони не гарантують позитивного практичного результату. Враховуючи певні принцип формування і розвитку системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, подані шляхи розбудови та підвищення ефективності такої системи в Україні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-6
PDF

Посилання

Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки: актуальні джерела. Видання друге, доопрацьоване і доповнене. Під ред. Ф. Флурі та В. Бадрака. Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння. Kиїв, 2016. 272 с. URL: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Democratic-Civilian-Control-over-security-Sector%20_Comparative-Legal-documents_ukr.pdf (дата звернення: 19.01.2022)

Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони: теорія і практика: навчальний посібник / В. А. Ященко, В. Г. Пилипчук, П. П. Богуцький, О. Д. Довгань, І. М. Доронін, О. В. Петришин. За заг. ред. В. Г. Пилипчука. Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України. Київ-Одеса : Фенікс, 2020. 224 с. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/demokratichniy_civilniy_kontrol.pdf (дата звернення: 19.01.2022).

Сіцінська М. Проблеми українського суспільства у сфері цивільно-військових відносин. Вісник Національної академії державного управління. 2013. № 1. C. 82–89. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2013-1-11.pdf (дата звернення: 19.01.2022).

Дроздюк В.А. Демократичний цивільний контроль контроль сектору безпеки і оборони. Науковий журнал «Право та державне управління». 2021. № 1. URL: http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2021/32.pdf (дата звернення: 19.01.2022).

До питання демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України (аспекти парламентського контролю: стан, світова практика, українські

перспективи). URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/demcontrol_final_newadres_bm.pdf (дата звернення: 19.01.2022).

Гунько Л.В., Задорожний В.П. Щодо шляхів розбудови та підвищення ефективності системи демократичного контролю над сектором національної безпеки і оборони в Україні. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасна наука: світові тенденції, технології та інновації» (м. Івано-Франківськ, 24–25 грудня 2021 р.). Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2021. С. 74–78. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/65dec2021/65dec2021.pdf (дата звернення: 07.02.2022).

Philipp Fluri, Valentyn Badrack (2016) Demokratychny civilny kontrol nad sektorom bezpeky: aktualny dzherela. [Democratic civilian control over the security sector: current sources]. Army, Conversion and Disarmament Research Center. Kyiv, issue 2, p. 272. (In Ukrainian) Available at: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Democratic-Civilian-Control-over-security-Sector%20_Comparative-Legal-documents_ukr.pdf (accessed 19 January 2022).

Yashchenko V.A., Pylypchuk V.H., Bogutskyi P.P., Dovgan О.D., Doronin І.М., Petryshyn О.V. (2020) Demokratychny civilny kontrol nad sektorom bezpeky i oborony: teotija i praktika: navchalny posibnyk [Democratic civilian control over the security sector: theory and practice: a textbook]. Research Institute of Informatics and Law NAPrN Ukraine. Kyyiv-Odessa: Phenixс, p. 224. Available at: http://ippi.org.ua/sites/default/files/demokratichniy_civilniy_kontrol.pdf (accessed 19 January 2022).

Sitsinska М. (2013) Problemy ukrajinskoho suspilstva u spheri civilno-viyskovych vidnosyn [Problems of Ukrainian society in the field of civil-military relations]. Vsnyk Natsionalnoji akademiji derzhavnoho upravlinnja, vol. 1, pp. 82–89. Available at: http://visnyk.academy.gov.ua/wpcontent/uploads/2013/11/2013-1-11.pdf (accessed 19 January 2022).

Drozdiuk V. (2021) Demokratychny civilny kontrol sektoru bezpeky i oborony [Democratic civilian control for the national security and defence sector]. Scientific journal "Pravo i derzhavne upravlinnja", № 1. Available at: http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2021/32.pdf (accessed 19 January 2022).

Do pytannja demokratychnoho kontrolju nad Zbroynymy Sylamy Ukrainy (aspekty parlametskoho kontrolju: stan, svitova praktyka, ukrainski perspektyvy) (2018) [On the issue of democratic civilian control over the Armed Forces of Ukraine (aspects of parliamentary control: status, world practice, Ukrainian prospects)] Available at: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/demcontrol_final_newadres_bm.pdf (accessed 19 January 2022).

Gunko L.V., Zadorozhnyi V.P. (2021) Shchodo shljachiv rozbudovy ta pidvyshchennja efektyvnosti systemy demokratychnogo kontrolju nad sektorom nacionalnoji bezpeky i oborony v Ukrajini [On ways to build and increase the effectiveness of the system of democratic control over the national security and defense sector in Ukraine]. Proceedings of "Modern science: global trends, technologies and innovations" (Ukraine. Ivano-Frankovsk, Dec 24-25, 2021), Kherson: Young scientist, pp. 74–78 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/65dec2021/65dec2021.pdf (accessed 07 February 2022).