НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ ВИДІВ РОДУ ASTRAGALUS L. В УМОВАХ КРЕМЕНЕЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ
PDF

Ключові слова

види роду Astragalus L.
інтродукція
насіннєва продуктивність
лабораторна схожість
якість насіння

Як цитувати

Панкова, О., Мельничук, О., & Кубінська, Л. (2022). НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ НАСІННЯ ВИДІВ РОДУ ASTRAGALUS L. В УМОВАХ КРЕМЕНЕЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ. Молодий вчений, 2 (102), 12-16. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-3

Анотація

В статті наведені підсумки трьохрічних спостережень за інтродукованими видами роду Astragalus L. в умовах Кременецького ботанічного саду. Подано результати дослідження насіннєвої продуктивності та якості насіння семи представників роду Astragalus: A. canadensis L., A. ponticus Pall., A. cicer L., A. galegiformis Cicin., A. onobrychis L., A. falcatus L., A. dasyanthus Pall. Оцінено потенційну та фактичну продуктивність видів. Викладено результати біологічних особливостей насіння. Визначено масу 1000 насінин, схожість та енергію проростання насіння рослин роду залежно від генотипових особливостей. Встановлено, що скарифікація насіння значно підвищила їхню енергію проростання та схожість. Лабораторна схожість нескарифікованого насіння не висока, сягає 41,2–70,3%, скарифікованого дещо вища – 72,8–95,3%, в залежності від виду. Визначено посівні якості насіння в залежності від їх тривалості зберігання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-3
PDF

Посилання

епу України: інтродукція, біолого-морфологічні особливості : Дис. канд. біолог. наук, Київ, 2019.

Вайнагий И. В. О методике изучения семенной продуктивности растений. Ботаничесский журнал. 1974. № 6, т. 59. С. 826–831.

ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначання якості / М. О. Кіндрук, В. М. Маласай, М. М. Гаврилюк та ін. всього 35 осіб. Київ : Держстандарт України, 2003. 173 с.

Перегрим Ю. С. Інтродукція рідкісних і зникаючих видів роду Astragalus L. природної флори України: успіхи та перспективи. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). 2014. Т. 6, № 1. С. 64–71.

Рахметов Д. Б. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в Україні : монографія. Київ : «Аграр Медіа Груп», 2011. 398 с.

Сытин А. К. Астрагалы (Astragalus L., Fabaceae) Восточной Европы и Кавказа: систематика, география, эволюция : Автореф. дис. ... докт. биол. наук. Санкт-Петербург, 2009. 48 с.

Bondarchuk O. P. (2019) Vydy rodu Astragalus L. v Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrayiny: introduktsiya, bioloho-morfolohichni osoblyvosti [Species Astragalus L. into the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine: introduction, biological and morphological features]. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine. M.M. Grishko National Botanical Garden.

Vaynahyy Y. V. (1974) O metodike izucheniya semennoy produktivnosti rasteniy [On the method of studying the seed productivity of plants]. Botanical journal, no. 6, pp. 826–831.

Kindruk M. O., Malasay V. M., Havrylyuk M. M. (2003) DSTU 4138-2002 Nasinnya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur [Metody vyznachannya yakosti Seeds of agricultural crops. Methods for determining quality]. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy. (in Ukrainian)

Perehrym Y. S. (2014) Introduktsiya ridkisnykh i znykayuchykh vydiv rodu Astragalus L. pryrodnoyi flory Ukrayiny: uspikhy ta perspektyvy [Introduction of rare and endangered species of the genus Astragalus L. of the natural flora of Ukraine: successes and prospects]. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Biology (Biological systems), no. 1, pp. 64–71.

Rakhmetov D. B. (2011) Teoretychni ta prykladni aspekty introduktsiyi roslyn v Ukrayini [Theoretical and applied aspects of plant introduction in Ukraine]. Kyiv: Agrar Media Group. (in Ukrainian)

Sytyn A. K. (2009) Astragaly (Astragalus L., Fabaceae) Vostochnoy Yevropy i Kavkaza: sistematika, geografiya, evolyutsiya [Astragalus (Astragalus L., Fabaceae) of Eastern Europe and the Caucasus: systematics, geography, evolution]. Saint Petersburg: Institution of the Russian Academy of Sciences Botanical Institute V.L. Komarov RAS.