ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ АНТИДЕПРЕ-САНТІВ В УКРАЇНІ ТА ЕСТОНІЇ
PDF

Ключові слова

антидепресанти
аналіз ринку
обсяги споживання

Як цитувати

Ткачова, О., & Коваленко, Л. (2021). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ АНТИДЕПРЕ-САНТІВ В УКРАЇНІ ТА ЕСТОНІЇ. Молодий вчений, 12 (100), 6-10. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-2

Анотація

З кожним роком кількість пацієнтів, які мають психічні захворювання, неу-пинно зростає. Велика кількість населення знаходиться у стані хронічної де-пресії через сучасні умови життя. Зокрема, в Україні, близько у 300 млн. лю-дей присутній даний психічний розлад. Тому в останні роки попит на препа-рати для лікування хвороб психіки різко підвищився і має тенденцію до зро-стання у майбутньому. Одними із найзатребуваніших препаратів є антидеп-ресанти. Зважаючи на те, що на теперішній момент у публікаціях українсь-ких вчених не висвітлено даних по динаміці антидепресантів на українському ринку лікарських засобів за 2020 рік, ця стаття буде актуальною для науко-вої спільноти. Метою роботи є дослідження асортименту, обсягів та структу-ри споживання антидепресантів на фармацевтичному ринку України за 2019-2020 роки та порівняння показників їх споживання у 2019 році зі статистич-ними даними в Естонії. Для отримання результатів порівнювали статистичні дані, опубліковані на офіційних ресурсах Державного реєстру лікарських засобів України, компанії «Моріон» та Державного представництва лікарсь-ких засобів в Естонії. Отримані результати показали, що антидепресанти в Україні протягом 2019-2020 рр. були представлені на основі 19 МНН здебі-льшого препаратами іноземних виробників. Асортимент даної групи препа-ратів коливався в межах 100-101 торгових назв (ТН). На фармацевтичному ринку за досліджуваний період переважали препарати селективних інгібіто-рів зворотного нейронального захвату серотоніну: есциталопраму – 16-23 ТН, сертраліну – 11-12 ТН. Обсяги споживання антидепресантів серед насе-лення Естонії перевищували показники в Україні у 13,7 разів. Лідером за об-сягами споживання в обох країнах був есциталопрам, але його споживання в Естонії було у 10,9 разів вищим. Така різниця у споживанні антидепресантів може свідчити про те, що в Естонії в умовах обов’язкового медичного стра-хування хворі з депресією частіше звертаються за медичною допомогою. Да-не дослідження показало, що попит на цю групу лікарських засобів в Україні є досить високим, але через певні проблеми у системі охорони здоров’я гро-мадяни не завжди мають змогу звернутися за допомогою до фахівця, і про-довжують страждати на депресію або займатися самолікуванням.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-2
PDF

Посилання

Всесвітня організація охорони здоров’я. URL: https://www.who.int/

Global Health Data Exchange. URL: http://ghdx.healthdata.org/

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Депресія». Наказ МОЗ України №1003 від 25.12.2014 р. URL: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_1003_ykpmd_depresiya.pdf

Яковлєва Л.В., Баглай Т.О., Ткачова О.В., Павленко О.В. Огляд антидеп-ресантів на фармацевтичному ринку України та динаміки їх споживання протягом 2015-2019 років. Фармацевтичний журнал. 2021. № 3. С. 3–10.

Державний реєстр лікарських засобів України. URL: http://www.drlz.com.ua

Система дослідження ринку лікарських засобів «Фармстандарт» компанії «Моріон». URL: http://www.pharmstandart.com.ua

Центр співпраці ВООЗ з методології статистичного аналізу лікарських за-собів. URL: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/

Морозов А.М., Яковлєва Л.В., Степаненко А.В. Вивчення споживання лі-карських засобів за анатомо-терапевтично-хімічною класифікацією та встановленими добовими дозами : метод. рек. Харків : Стиль-Іздат., 2013. 34 с.

Statistical Yearbook of the State Agency of Medicines in Estonia 2020. Tartu: Green Print, 2020. P. 102–104.

Vsesvitnya organizaciya oxorony zdorovya. Available at: https://www.who.int/

Global Health Data Exchange. Available at: http://ghdx.healthdata.org/

Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy «Depresiia». Nakaz MOZ Ukrainy №1003 vid 25.12.2014. Available at: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_1003_ykpmd_depresiya.pdf

Iakovlieva L.V., Bahlai Т.О., Tkachova О.V., Pavlenko О.V. (2021) Oglyad antydepresantiv na farmacevtychnomu rynku Ukrayiny ta dynamiky yix spozhyvannya protyagom 2015-2019. Farmacevtychnyj zhurnal, № 3. S. 3–10.

Derzhavnyj reyestr likarskyx zasobiv Ukrayiny. Available at: http://www.drlz.com.ua

Systema doslidzhennya rynku likarskyx zasobiv «Farmstandart» kompaniyi «Morion». Available at: http://www.pharmstandart.com.ua

Centr spivpraci VOOZ z metodologiyi statystychnogo analizu likarskyx zasobiv. Available at: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/

Morozov A.M., Yakovlieva L.V., Stepanenko A.V. ta in. (2013) Vyvchennia spozhyvannia likarskykh zasobiv za anatomo-terapevtychno-khimichnoiu klasyfikatsiieiu ta vstanovlenymy dobovymy dozamy: metod. rek. Kharkiv: Styl-Izdat, 34 s.

Statistical Yearbook of the State Agency of Medicines in Estonia 2020 – Tartu: Green Print, 2020. P. 102–104.