ТЕОРЕТИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ НАЯВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНО ГО ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Ключові слова

нематеріальні активи
конкурентоспроможність
аналіз
рентабельність
ефективність

Як цитувати

Дерун, І., & Цилюрик, М. (2022). ТЕОРЕТИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ НАЯВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНО ГО ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА. Молодий вчений, 1 (101), 227-232. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-47

Анотація

У статті висвітлено найбільш поширені напрямки економічного аналізу нематеріальних активів. За результатами аналізу виділених напрямів встановлено, що при їх застосуванні значна кількість дослідників не повною мірою враховує специфічні властивості нематеріальних активів. Для вирішення цієї проблеми запропоновано інформаційно-організаційну модель проведення аналізу нематеріальних активів, яка включає визначення мети та основних завдань з використанням різноманітних джерел інформації, використання загально-наукових та спеціальних методів економічного аналізу тощо. Особливу увагу у статті присвячено коефіцієнтному та факторному аналізу нематеріальних активів. Зокрема, автором виділено три основні групи коефіцієнтів, які найчастіше використовуються в практиці та запропоновано детерміновану мультиплікативну модель для проведення детермінованого факторного аналізу рентабельності нематеріальних активів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-47
PDF

Посилання

Головко В. І., Дерун І. А. Економічний аналіз : практикум. Київ, 2014. 100 с.

Гороховець Ю. А. Методика економічного аналізу нематеріальних активів: стан і пропозиції щодо вдосконалення. Бізнес Інформ. 2018. № 3. С. 236–241.

Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2013. 85 с.

Диба В. М. Облік та аналіз нематеріальних активів в умовах інституційних змін: теорія і методологія : дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук: спец. 08.00.09. Київ, 2017. 390 с.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 «Подання фінансової звітності» URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013 (дата звернення: 15.01.2022)

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (дата звернення: 10.01.2022).

Романенко О. В. Методичне забезпечення аналізу використання нематеріальних активів підприємства. Облік і фінанси. 2012. № 4 (58). С. 21–24.

Bontis N. Intellectual Capital Disclosure in Canadian Corporations. Journal of Human Resource Costing & Accounting. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.2.7427&rep=rep1&type=pdf.

Holovko V. I., Derun I. A. (2014) Ekonomichnyy analiz: praktykum [Economic analysis: workshop]. Kharkiv: Savchuk O.O. (in Ukrainian)

Gorokhovets Y. A. (2018) Metodyka ekonomichnoho analizu nematerialʹnykh aktyviv: stan i propozytsiyi shchodo vdoskonalennya [Methods of economic analysis of intangible assets: status and suggestions for improvement]. Biznes Inform, vol. 3, pp. 236–241.

Grabovetsky B. E. (2013) Ekonomichnyy analiz : navchalʹnyy posibnyk [Economic analysis: a textbook]. Vinnytsia: VNTU. (in Ukrainian).

Dyba V.M. (2017). Accounting and analysis of intangible assets in the context of institutional change: theory and methodology. Doctor’s thesis. Kyiv: KNEU (in Ukrainian).

International Financial Reporting Standard 1 «Presentation of Financial Statements». Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013 (accessed 15 January 2022).

Regulation (standard) of accounting 8 «Intangible assets», as amended in accordance with the Orders of the Ministry of Finance N 627 of 27.06.2013. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (accessed 10 January 2022).

Romanenko O. V. (2012) Metodychne zabezpechennya analizu vykorystannya nematerialʹnykh aktyviv pidpryyemstva [Methodical support for the analysis of the use of intangible assets of the enterprise]. Oblik i finansy, vol. 4, pp. 21–24.

Bontis, N. (2002). Intellectual Capital Disclosure in Canadian Corporations. Journal of Human Resource Costing & Accounting. Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.2.7427&rep=rep1&type=pdf