ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСНИХ ЗАПИСІВ І ПІДПИСІВ У ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ДОКУМЕНТІВ
PDF

Ключові слова

підписи
рукописні записи
документи
технічна підробка підписів
плотер

Як цитувати

Ткаченко, Я., & Іванко, Є. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСНИХ ЗАПИСІВ І ПІДПИСІВ У ТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ДОКУМЕНТІВ. Молодий вчений, 1 (101), 215-218. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-45

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми, що виникають у процесі експертного дослідження рукописів, а саме підписів і рукописних записів. Проведений аналіз способів виконання підписів і рукописних записів у документах різними видами писальних приладів із зазначенням ознак цих приладів, які відображаються на документах, та наведені способи технічної підробки підписів. Актуальність обраної тематики зумовлена великою кількістю злочинів, пов’язаних з підробкою рукописів, і необхідністю у процесі розслідування проведення технічної експертизи підписів і рукописних записів. Дослідження рукописів – один зі складних видів техніко-криміналістичного дослідження, що вимагає застосування спеціальних пізнань. Під час підробки таких реквізитів документів, як підписи і рукописні записи, мають місце різного роду імітації і відтворення рукописів за допомогою технічних способів. Авторами наведені шляхи вирішення проблем, що виникають під час дослідження рукописів, підроблених за допомогою сучасного обладнання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-45
PDF

Посилання

Бондаренко Г.Д., Щербаковська Л.П., Зубова Н.О., Лошманова Г.В. Криміналістичне дослідження документів, виконаних новими видами пишучих приладів : методичні рекомендації. Харків : ХНДІСЕ, 2011. 28 с.

Бірюков В.В., Коваленко В.В., Бірюкова Т.П., Ковальов К.М. Криміналістичне документознавство : практ. посіб. / за ред В.В. Бирюкова. Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. 332 с.

Воробей О.В., Мельников І.М., Волошин О.Г. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Навчально-методичний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 304 с.

Дмитриев Е.Н., Корольков А.Г., Лютов В.П., Четрткова Т.Б., Юрков И.С. Определение орудий письма по штрихам (оттискам) в документе / за ред. В.А. Снеткова. Москва : Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР, 1987. 64 с.

Ковальов К.Н. Классификация способов технической подделки подписи, проблемы ее исследования. Техническая экспертиза документов: проблемы и развитие : материалы науч.-практ. конф. (Киев, 20-21 октября 2005 г.). Киев: ИПЦ МВД Украины, 2006. С. 60–65.

Bondarenko H.D., Shcherbakovs'ka L.P., Zubova N.O., Loshmanova H.V. (2011) Kryminalistychne doslidzhennya dokumentiv, vykonanykh novymy vydamy pyshuchykh pryladiv: metodychni rekomendatsiyi [Forensic examination of documents made by new types of writing devices: methodological recommendations]. Kharkiv: KHNDISE, 28 p. (in Ukrainian)

Biryukov V.V., Kovalenko V.V., Biryukova T.P., Koval'ov K.M. (2007) Kryminalistychne dokumentoznavstvo: prakt. posib. [Forensic Documentation. Practical Manual]. Kyiv: Vydavets' PALYVODA A.V., 332 p. (in Ukrainian)

Vorobey O.V., Melnikov I.M., Voloshin O.G. (2008) Texniko-kryminalistychne doslidzhennya dokumentiv. Navchalno-metodychnyj posibnyk. [Forensic study of documents. Training manual]. Kyiv: Centr uchbovoyi literatury, 304 p. (in Ukrainian)

Dmytryev E.N., Korol'kov A.H., Lyutov V.P., Chetrtkova T.B., Yurkov Y.S. (1987) Opredelenye orudyy pys'ma po shtrykham (ottyskam) v dokumente [Defining Writing Tools by Stroke (Impressions) in Document]. Moskva: Vsesoyuznыy nauchno-yssledovatel'skyy ynstytut MVD SSSR, 64 p. (in Russian)

Koval'ov K.N. (2006) Klassyfykatsyya sposobov tekhnycheskoy poddelky podpysy, problemы ee yssledovanyya. Tekhnycheskaya tkspertyza dokumentov: problemi y razvytye: materyali nauch.-prakt. konf. [Classification of methods of technical signature forgery, problems of its investigation. Technical analysis of documents: problems and development: proceedings of a scientific and practical conference]. Kyiv: YPTs MVD Ukrayni, pp. 60–65. (in Russian)