АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ПРОГРАМНИЙ ДОКУМЕНТ В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ, ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
PDF

Ключові слова

корупція
стратегія
антикорупційна стратегія
антикорупційна сфера
політика
антикорупційна політика

Як цитувати

Пось, А., & Кобзєва, Т. (2022). АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ПРОГРАМНИЙ ДОКУМЕНТ В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ, ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. Молодий вчений, 1 (101), 207-211. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-43

Анотація

Корупція стала однією з основних загроз національній безпеці України, провідним фактором стагнації економіки, збереження і розвитку вираженого соціальної нерівності всупереч зусиллям держави. У зв'язку з цим потрібно вироблення і здійснення цілеспрямованої антикорупційної політики держави. Корупція постійно еволюціонує і як будь-яке складне соціальне явище не має кордонів. Вона характеризується універсальністю - існує у всіх державах незалежно від ступеня соціально-економічного і політичного розвитку, набуває все нові транснаціональні форми. У зв'язку з цим протидія корупції та боротьба з нею придбали в Україні системний і наступальний характер. Антикорупційна стратегія сучасного правотворчості і правозастосування спрямована не тільки на невідворотність покарання за корупційні дії, а й на послідовну ліквідацію умов виникнення корупції. Антикорупційна політика полягає в розробці і здійсненні різнобічних і послідовних заходів держави і суспільства по усуненню (мінімізації) причин і умов, що породжують і живлять корупцію в різних сферах життя. З огляду на, що корупція без постійного протидії їй має властивість розширюватися, необхідно, щоб з часом була виділена антикорупційна функція держави як одна з його базових задач. У цій статті розглядаються такі поняття, як корупція, антикорупційна політика, її основні принципи, цілі та завдання антикорупційної стратегії, аналізується її ефективність. Пропонуються варіанти, спрямовані на боротьбу з корупційними правопорушеннями. У статті акумульовані результати міждисциплінарних наукових досліджень правових та інституційних засад протидії корупції, отримані в рамках реалізації Національної стратегії та національних планів протидії корупції. Розкрито підходи до протидії корупції з урахуванням нових загроз і чинників, що сприяють поширенню цього негативного соціального явища. Відображено теоретико-методологічні основи моніторингу проявів корупції та антикорупційних заходів, сформульовані пропозиції щодо їх орієнтації на усунення причин і умов корупції. Розглядаються традиційні та нові технології протидії корупції, потенціал заходів юридичної відповідальності за корупційні правопорушення. На підставі тенденцій розвитку міжнародного права і позитивного досвіду розвитку законодавства розглядаються рекомендації щодо вдосконалення національної антикорупційної політики.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-43
PDF

Посилання

Боднарчук О.Г. Боротьба з корупцією в Грузії: досвід для вивчення та наслідування в Україні. Актуальні проблеми держави і права. 2017. № 50. С. 10–11. URL: http://www.apdp.in.ua/v71/50.pdf/ (дата звернення: 04.01.2022)

Тіньков А. Л. Запобігання та протидія політичній корупції в системі державного управління України : дис. … канд. наук з держ. управління: 25.00.02 – механізми державного управління. Київ, 2020. 222 с.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/ (дата звернення: 11.01.2022)

Іванов В.М., Стовповець В.Г. Антикорупційне законодавство в країнах розвинутої демократії: порівняльно-правовий аналіз. Економічні злочини: попередження і боротьба з ними : монографія. Київ, 2019. С. 201–205.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/ (дата звернення: 11.01.2022)

Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки: Проєкт за результатами публічного обговорення / Національне агентство з питань запобігання корупції. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf (дата звернення: 13.01.2022)

Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки : Проєкт Закону України від 07.09.2021 1708-ІХ / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70007 (дата звернення: 06.01.2022)

Брун Р.Г., Хюбнер Г. Оцінка корупції в поліції, юстиції та митниці. Загальний дослі-дницький проект Федерального управління кримінальної поліції і поліцейської академії : монографія. Вісбаден, 2019. С. 131–139.

Марчук А., Нестеренко О. Аналітичне дослідження «Оцінка виконання антикорупційної стратегії: досягнення та виклики» : Аналітиче дослідження. Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції Києво-Могилянської Академії «ACREC». Київ, 2017. С. 1 .

Зубкова Л. А. Сучасний стан і проблеми запобігання корупції в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 3 (104). С. 56.

Войтович С. Система та право міжнародних економічних організацій. Український часопис міжнародного права. 2018. № 1. С. 73–75.

Bodnarchuk O.G. (2017) Borotba z koruptsiieiu v Hruzii: dosvid dlia vyvchennia ta nasliduvannia v Ukraini [Corruption in Georgia: experience to study and follow in Ukraine]. Aktualni problemy derzhavy i prava [Current issues of state and law] (electronic journal), vol. 50, pp. 10–11. Available at: http://www.apdp.in.ua/v71/50.pdf/ (accessed 04.01.2022) (in Ukrainian)

Tinkov A.L. (2020) Zapobihannia ta protydiia politychnii koruptsii v systemi derzhavnoho upravlinnia Ukrainy [Prevention and counteraction to political corruption in the system of public administration of Ukraine]: dis. … cand. sciences of the state. management: 25.00.02 – mechanisms of public administration. Kyiv, p. 222. (in Ukrainian)

Pro dostup do publichnoi informatsii [On access to public information]: Law of Ukraine of 13.01.2011 № 2939-VI / The Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/ (accessed 11.01.2022) (in Ukrainian)

Ivanov V.M. (2019) Antykoruptsiine zakonodavstvo v krainakh rozvynutoi demokratii: porivnialno-pravovyi analiz [Anti-corruption legislation in developed democracies: a comparative legal analysis]. Ekonomichni zlochyny: poperedzhennia i borotba z nymy [Economic crimes: prevention and fight against them]: monograph. Kyiv, pp. 201-205. (in Ukrainian)

Pro zapobihannia koruptsii [On the prevention of corruption] : Law of Ukraine of 14.10.2014 № 1700-VII / The Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/ (accessed 11.01.2022) (in Ukrainian)

Antykoruptsiina stratehiia na 2020-2024 roky [Anti-Corruption Strategy for 2020-2024] : Project based on the results of public discussion / National Agency for Prevention of Corruption. Available at: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf (accessed 13.01.2022) (in Ukrainian)

Pro zasady derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky na 2020-2024 roky [On the principles of state anti-corruption policy for 2020-2024] : Draft Law of Ukraine of 07.09.2021 1708-IX / Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70007 (accessed 06.01.2022) (in Ukrainian)

Brun R.G. (2019) Otsinka koruptsii v politsii, yustytsii ta mytnytsi.Zahalnyi dosli-dnytskyi proekt Federalnoho upravlinnia kryminalnoi politsii i politseiskoi akademii [Estimation of corruption in police, justice and customs. General research project of the Federal Department of Criminal Police and Police Academy]: monograph. Wiesbaden, p. 131–139. (in Ukrainian)

Marchuk A., Nesterenko O. (2017) Analitychne doslidzhennia «Otsinka vykonannia antykoruptsiynoi stratehii: dosiahnennia ta vyklyky» [Analytical research "Assessment of anti-corruption strategy: achievements and challenges"]. Kyiv: ACREC, p. 66. (in Ukrainian)

Zubkova L.A. (2017) Suchasnyi stan i problemy zapobihannia koruptsii v Ukraini [Current state and problems of corruption prevention in Ukraine]. Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs, vol. 3 no. 104, p. 11.

Voitovych S. (2018) Systema ta pravo mizhnarodnykh ekonomichnykh orhanizatsii [System and law of international economic organizations]. Ukrainian Journal of International Law, vol. 1, pp. 73–75. (in Ukrainian)