ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ
PDF

Ключові слова

судова товарознавча експертиза
оцінка втрати якості товару
експертиза хутряних виробів
дефекти хутряних виробів
методологія товарознавства

Як цитувати

Ляпун, Н., & Коваленко, Н. (2022). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ. Молодий вчений, 1 (101), 204-206. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-42

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та методологічні аспекти оцінки якості та втрати якості хутряних виробів у межах проведення судової товарознавчої експертизи. Органолептичний та вимірювальний метод визначено як основні під час проведення експертизи хутряних виробів. Дано стислу характеристику видів дефектів за їх походження та вивчено методологічну основу їх опису. Виявлено особливості дослідження вживаних хутряних виробів. Охарактеризовано сутність основних етапів судового товарознавчого дослідження хутряних виробів, зокрема етапи: визначення розмірів хутряного виробу та зовнішнього огляду, перевірки естетичного вигляду виробу, перевірки компонування хутра на виробі та стану хутра, оцінки виправлення попередніх дефектів, перевірки відповідності сертифікату якості та показників маркування хутряного виробу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-42
PDF

Посилання

Байдакова Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: взуттєві і хутряні вироби : підручник. Київ : Вища школа, 2007. 183 с.

Желавська О.О. Розрахунок втрати якості непродовольчих товарів у зв'язку з їх зносом та наявністю дефектів, який використовується при проведенні товарознавчих досліджень : метод, рек. Київ, 1999. 43 с.

Жиленко Л.В. Особливості проведення судово-товарознавчої експертизи хутряних виробів. : Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : мат. Міжн. наук-практ. конф.-полілог 15-16 квітня 2021 р. Харків : Право, 2021. С. 161–162.

Методика проведення судово-товарознавчих експертиз по визначенню розміру матеріальної шкоди, завданої власнику пошкодженого майна. Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса. 2006. 44 с.

Омельченко Н.В., Браїлко А.С., Лисенко Н.В. Товарознавча оцінка втрати якості одягу з хутра. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. 2021. № 25. С. 168–177.

Омельченко Н.В., Браїлко А.С., Лисенко Н.В., Мартосенко М.Г. Методичні підходи до товарознавчої оцінки втрати якості виробів зі шкіри та хутра. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. 2021. № 25. С. 41–45.

Baidakova L.I. (2007) Tovaroznavstvo. Neprodovolchi tovary: vzuttievi i khutriani vyroby [Commodity science. Non-food products: footwear and fur products]. Kyiv: Vyshcha shkola, 183 p.

Zhelavska O.O. (1999) Rozrakhunok vtraty yakosti neprodovolchykh tovariv u zviazku z yikh znosom ta naiavnistiu defektiv, yakyi vykorystovuietsia pry provedenni tovaroznavchykh doslidzhen [Calculation of loss of quality of non-food products due to their wear and the presence of defects, which is used in the conduct of commodity research]. Kyiv, 43 p.

Zhylenko L.V. (2021) Osoblyvosti provedennia sudovo-tovaroznavchoi ekspertyzy khutrianykh vyrobiv [Features of forensic examination of fur products]. : Aktualni pytannia sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii-poliloga. Kharkiv: Pravo, pp. 161–162.

Metodyka provedennia sudovo-tovaroznavchykh ekspertyz po vyznachenniu rozmiru materialnoi shkody, zavdanoi vlasnyku poshkodzhenoho maina [Methods of conducting forensic examinations to determine the amount of material damage caused to the owner of the damaged property]. Ministerstvo yustytsii Ukrainy, Kharkivskyi naukovo-doslidnyi instytut sudovykh ekspertyz im. zasl. prof. M.S. Bokariusa. Kharkiv, 2006, 44 p.

Omelchenko N.V., Brailko A.S., Lysenko N.V. (2021) Tovaroznavcha otsinka vtraty yakosti odiahu z khutra [Commodity assessment of the loss of quality of fur clothing]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Tekhnichni nauky, no. 25, pp. 168–177.

Omelchenko N.V., Brailko A.S., Lysenko N.V., Martosenko M.H. (2021) Metodychni pidkhody do tovaroznavchoi otsinky vtraty yakosti vyrobiv zi shkiry ta khutra [Methodical approaches to commodity assessment of loss of quality of leather and fur products]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Tekhnichni nauky, no. 25, pp. 41–45.